tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej
drukuj

Archwium - Afrykański Pomór Świń (ASF)

Rozporządzenie Nr 1
Wojewody Lubelskiego

z dnia 17 lutego 2014 r.

w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i Litwy oraz możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 48 ust. 2  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. 

Ustala się obszar zagrożenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń obejmujący obszar powiatów: bialskiego, m. Biała Podlaska, radzyńskiego, parczewskiego, lubartowskiego, włodawskiego, łęczyńskiego, chełmskiego, m. Chełm.

§ 2. 

Na obszarze wskazanym w § 1  zakazuje się:

1) prowadzenia targów, wystaw, pokazów, konkursów z udziałem świń;

2) wprowadzania do gospodarstwa utrzymującego świnie:

a) dzików padłych,

b) dzików odstrzelonych, ich tusz, mięsa lub produktów mięsnych niepoddanych obróbce cieplnej przeprowadzonej w temperaturze co najmniej 80°C, którą uzyskuje się wewnątrz mięsa lub produktu,

c) ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików,

d) produktów, surowców i innych przedmiotów, w tym wyposażenia myśliwskiego oraz broni, które mogą spowodować szerzenie się wirusa afrykańskiego pomoru świń.

§ 3. 

Na obszarze wskazanym w § 1  nakazuje się:

1) wyłożenie mat dezynfekcyjnych w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie oraz ich stałe utrzymywanie w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;

2) trzymanie świń w zamknięciu w pomieszczeniach gospodarskich;

3) bieżące poddawanie oczyszczaniu i dezynfekcji narzędzi oraz sprzętów wykorzystywanych do obsługi świń;

4) zaopatrywanie, z zastrzeżeniem § 7, wszystkich przemieszczanych świń w świadectwo zdrowia wystawiane przez organ Inspekcji Weterynaryjnej lub wyznaczonego przez ten organ urzędowego lekarza weterynarii na podstawie art. 16 lub 18 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744, z późn. zm.), które zawiera co najmniej:

a) nazwę organu wydającego świadectwo,

b) numer świadectwa,

c) liczbę świń,

d) numery identyfikacyjne świń,

e) pochodzenie świń,

f) miejsca przeznaczenia świń,

g) środek transportu świń i jego numer rejestracyjny,

h) poświadczenie o spełnianiu wymagań zdrowotnych dotyczących świń ustalonych w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie,

i) informację o występowaniu choroby Aujeszky’ego w stadzie pochodzenia świń,

j) datę, pieczęć i podpis właściwego urzędowego lekarza weterynarii;

5) skarmianie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.

§ 4. 

Na obszarze wskazanym w § 1:

1) każdego odstrzelonego dzika niezwłocznie dostarcza się wraz z patrochami i narogami do położonego na obszarze wskazanym w § 1:

a) punktu skupu dziczyzny lub zakładu przetwórstwa dziczyzny lub

b) innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze i skóry dzików;

2) tusze oraz skóry odstrzelonych dzików mogą być przemieszczone z punktów i zakładów, o których mowa w pkt 1  wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku wykrycia afrykańskiego pomoru świń;

3) padłe świnie mogą być wywożone do zakładów utylizacyjnych po wcześniejszym zgłoszeniu padnięć świń do powiatowego lekarza weterynarii;

4) podmiot, któremu dostarczono odstrzelone dziki, jest zobowiązany do zbierania i zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym patrochów i narogów, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1-33);

5) powiatowy lekarz weterynarii pobiera próby do badań w kierunku wykrycia afrykańskiego pomoru świń w przypadku:

a) zgłoszeń padłych świń przy przekroczeniu odsetka padnięć w stadzie powyżej: prosięta – 20%, warchlaki - 10%, tuczniki - 5%;

b) każdego odstrzelonego dzika dostarczonego do punktu skupu dziczyzny lub zakładów, o których mowa w § 4  pkt 1;

c) każdego padłego dzika;

6) wszystkie osoby mające kontakt z dzikami, ich tuszami, skórami lub mięsem oraz produktami mięsnymi niepoddanymi obróbce cieplnej w temperaturze co najmniej 80°C, którą należy uzyskać wewnątrz mięsa lub produktu, muszą przed wejściem do pomieszczeń gospodarskich, w których utrzymywane są świnie, stosować odpowiednie środki higieny, w tym co najmniej:

a) stosowanie dezynfekcji obuwia poprzez wejście na maty dezynfekcyjne, nasączone odpowiednim środkiem dezynfekcyjnym w stężeniu zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego,

b) stosowanie dezynfekcji rąk środkami dezynfekcyjnymi,

c) dokonać zmiany odzieży mającej kontakt z dzikami, ich tuszami, skórami lub mięsem oraz produktami mięsnymi niepoddanymi obróbce cieplnej w temperaturze co najmniej 80°C, którą należy uzyskać wewnątrz mięsa lub produktu oraz ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików.

§ 5. 

Powiatowy lekarz weterynarii miejsca przeznaczenia zwierząt przechowuje przez okres trzech lat kopie świadectw zdrowia, o których mowa w § 3  pkt 4.

§ 6. 

1. W punktach skupu dziczyzny i zakładach, o których mowa w § 4  pkt 1, tusze dzików i skóry przechowuje się w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz dzików z produktami, surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się choroby zakaźnej zwierząt.

2. Tusze dzików przechowywane w zakładach, o których mowa w § 4  pkt 1  lit. b, mogą być przeznaczone wyłącznie do produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

§ 7. 

Świadectwa zdrowia, o których mowa w § 3  pkt 4, nie wystawia się w przypadku, gdy jest ono wymagane zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6  grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszky’ego u świń (Dz. U. z 2012 r. poz. 1440, z późn. zm.).

§ 8. 

Na obszarze wskazanym w § 1  obowiązuje zakaz uboju świń na użytek własny w gospodarstwie, stosownie do § 2  ust. 1  pkt 2  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. Nr 207, poz.1370).

§ 9. 

Uchyla się rozporządzenie Nr 3  Wojewody Lubelskiego z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r. poz. 4613).

§ 10. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

WOJEWODA LUBELSKI


Jolanta Szołno - Koguc

Osoby odpowiedzialne

Autor:Dariusz Czopiński
Odpowiada:Dariusz Czopiński
Wytworzył:Dariusz Czopiński
Data ostatniej zmiany:2014-02-21 08:29:14
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 8068