Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej
drukuj

Archwium - Deklaracja dostępności

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.piwbialapodlaska.e-bip.org.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białej Podlaskiej.

Data publikacji strony internetowej: 2012-09-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-05.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • brak warstwy tekstowej skanowanych dokumentów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aneta Szołek, biala.podlaska.piw@wiw.lublin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 83 343 20 41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Wejście do budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białej Podlaskiej jest możliwe w godzinach pracy urzędu.
  2. Budynek PIW jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Nie występują bariery architektoniczne w postaci schodów czy progów. Szerokość otworów drzwiowych umożliwia dostęp do każdego z pomieszczeń. Wjazd na salę konferencyjną możliwy jest bezpośrednio z zewnątrz drzwiami, które znajdują się w szczycie budynku.
  3. Przed budynkiem znajduje się duży parking przeznaczony wyłącznie dla petentów Inspektoratu. Nie ma problemów z zaparkowaniem auta. Parking nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  4. Nie ma przeciwwskazań do wstępu na teren Inspektoratu z psem asystującym.
  5. Inspektorat nie posiada systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące.
  6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma pętli indukcyjnych. Brak jest wyznaczonej osoby do tłumaczenia języka migowego.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Dariusz Czopiński
Odpowiada:Dariusz Czopiński
Wytworzył:Dariusz Czopiński
Data ostatniej zmiany:2021-03-05 12:00:02
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1471