Biuletyn Informacji Publicznej
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krasnymstawie
drukuj

Archwium - Ogłoszenia i komunikaty

 

                                                         Krasnystaw, dn.10.04.2017r.


OGŁOSZENIE

 

        Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuję, że w związku z Zarządzeniem nr 2 Szefa Kancelarii Prezesa Ministrów z dnia 29 marca 2017r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017r. dla pracowników urzędów administracji rządowej ustalono dni: 2 maj, 16 czerwca i 14 sierpnia dniami wolnymi od pracy, natomiast 13 maja, 24 czerwca i 9 września dniami pracy.


Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Krasnymstawie

Małgorzata Kalinowska

 

                                        _________________________________________________   Krasnystaw ,dn.16.12.2016r.Wytyczne Głównego Lekarza

 

Weterynarii dla myśliwych

 

dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne,

 

w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.

 

Podczas polowań na ptactwo łowne (m.in. kaczki, gęsi i inne gatunki ptaków łownych), myśliwi powinni zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków, przede wszystkim na drób.

 

Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem HPAI/H5N8 u człowieka, jednakże biorąc jednak pod uwagę dużą zmienność wirusów grypy oraz ewolucyjne pochodzenie wirusów H5N8 od H5N1, wskazana jest ostrożność, szczególnie u osób zawodowo mających kontakt z drobiem lub ptakami dzikimi. Zaleca się stosowanie rutynowych zasad higieny, takich jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz unikanie bezpośredniego kontaktu z chorymi, padłymi lub wykazującymi objawy chorobowe ptakami oraz przedmiotami, na których znajdują się ślady ptasich odchodów lub wydzielin.

 

 

W związku z powyższym zaleca się:

 

 • Niezwłoczne zgłaszanie każdego przypadku:

 

-        znalezienia większej liczby padłych dzikich ptaków (poza pojedynczymi sztukami),

 

-        obserwacji dzikich ptaków (także gatunków chronionych), których zachowanie

 

może wskazywać na wystąpienie choroby zakaźnej (objawy ze strony układu nerwowego – skręt szyi, drżenia głowy, odłączanie się od stada, brak naturalnej bojaźliwości, niechęć do poruszania się),

 

do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) – zgodnie z art. 14 ustawy

 

Prawo łowieckie,

 

 • Aby kontakt ze zwłokami dzikich ptaków odbywał się poprzez jednorazowe rękawiczki,


 

 

 • Aby po każdym kontakcie z żywymi dzikimi ptakami lub ich zwłokami umyć ręce wodą z mydłem oraz oczyścić i zdezynfekować odpowiednio obuwie i odzież,

 

 

 

 • Aby psy myśliwskie, które biorą udział w polowaniach nie powinny mieć kontaktu z drobiem przez co najmniej 72 godziny od momentu zakończenia polowania,

 

 

 

 • Aby myśliwi, którzy uczestniczyli w polowaniu na ptactwo łowne nie wykonywali czynności związanych z obsługą drobiu w ciągu 72 godzin od zakończenia polowania,

 

 

 

 • Aby odzież, obuwie i inne sprzęty wykorzystane podczas polowania, które mogą być skażone, po zakończeniu polowania zostały poddane oczyszczaniu i dezynfekcji, zanim zostaną wprowadzone do gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób,

 

 

 

 • Umieszczanie znalezionych martwych lub upolowanych ptaków podejrzanych o chorobę w pojemniku lub worku, który zabezpieczy przed ewentualnym rozprzestrzenieniem się wirusa grypy ptaków poprzez krew, wydzieliny lub wydaliny padłych lub odstrzelonych ptaków.

_____________________________________________                                                                                                       Krasnystaw, dn.06.12.2016r.


INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

 


 

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8
u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia),
jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania).

 

 

 

Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa,
w szczególności:

 

- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

 

- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

 

- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

 

- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków
w których utrzymywany jest drób

 

Hodowco !!!

 

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób
i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu
(spadek nieśności; nagłe, zwiększone padnięcia drobiu)

 

 

 

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

 

Depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka. Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%.

_____________________________________________                                                                            Krasnystaw, dn. 02.11.2016r.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października  2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń trzodę chlewną przemieszczaną do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaopatruje się w świadectwa zdrowia. Świadectwo zdrowia wystawia urzędowy lekarz weterynarii na podstawie badania klinicznego świni przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zwierząt.

Przemieszczanie świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez świadectwa zdrowia wystawionego przez urzędowego lekarza weterynarii wiąże się z wystawieniem kary pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności  kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarstwie za rok poprzedzający, ogłoszony przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 3899,78zł.


                                                                                             Powiatowy Lekarz Weterynarii

                                                                                                      w Krasnymstawie

                                                                                                  Małgorzata Kalinowska

_________________________________________________ 

                                                                                                   Krasnystaw, dn. 02.11.2016r.

 

KOMUNIKAT DLA HODOWCÓW  DOTYCZĄCY ZMIAN W SPOSOBIE IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLEDNIENIEM TRZODY CHLEWNEJ

Na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1605) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje  o nowych wymogach dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt.

 1. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego zgłasza kierownikowi biura powiatowego ARiMR :

a)      siedzibę stada nie później niż w dniu wprowadzenia pierwszego zwierzęcia do gospodarstwa;

b)      w terminie 7 dni fakt zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada ( urodzenie lub sprzedaż), ubój gospodarczy z podaniem liczby, której zmiana dotyczy. W przypadku, gdy gospodarstwo znajduje się na terenach, na których istnieje zagrożenia wystąpienia lub wystąpiła choroba zakaźna posiadacz świń jest zobowiązany wszelkie zmiany w liczebności stada zgłaszać w terminie 24 godz.;

 1. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego odpowiada za ich prawidłowe oznakowanie. Fakt oznakowania zwierząt zgłasza do ARiMR w terminie 7 dni. W przypadku, gdy zwierzę zgubiło lub uszkodziło kolczyk należy w terminie 7 dni od otrzymania duplikatu je oznakować.
 2. Posiadacz świń jest zobowiązany oznakować świnię poprzez nałożenie na jej lewej małżowinie usznej kolczyka z nr identyfikacyjnym, w terminie 30 dni od dnia jej urodzenia. Jeżeli zwierzę opuszcza gospodarstwo przed 30 dniem życia, należy oznakować je nie później niż przed dniem opuszczenia gospodarstwa.
 3. ZABRANIA SIĘ UTRZYMYWANIA , WPROWADZANIA DO OBROTU  I NABYWANIA ZWIERZĄT , BEZ ICH OZNAKOWANIA ORAZ BEZ WYMAGANEGO PASZPORTU LUB DUPLIKATU PASZPORTU;
 4. W przypadku, gdy świnia zostaje przemieszczona do innej siedziby stada niż miejsce swojego urodzenia i przebywa tam dłużej niż 30 dni, wówczas znakuje się ją tatuażem, z nr gospodarstwa, w którym aktualnie przebywa.
 5. Właściciel zwierząt gospodarskich, które mają zostać wprowadzone na targ , wystawę, pokaz lub konkurs , albo do miejsca gromadzenia zwierząt przekazuje podmiotowi prowadzącemu te miejsca:

a)      Opatrzony podpisem wykaz wprowadzanych zwierząt wraz z ich nr identyfikacyjnymi;

b)      Świadectwa zdrowia tych zwierząt.

 

NIEDOPEŁNIENIE W/W OBOWIAZKÓW SKUTKOWAĆ BĘDZIE NAŁOŻENIEM KARY GRZYWNY W TRYBIE PRZEPISÓW ”KODEKSU POSTEPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA”

___________________________________________________                 
Krasnystaw dn. 29.09.2016r.

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert na zakup drzew z działki położonej w Krasnymstawie przy ul. Piłsudskiego 60a.

Do sprzedaży przeznaczone są 2 szt. świerku pospolitego.

Kupujący zobowiązany będzie do usunięcia drzew i posprzątania terenu.

Oferty należy złożyć w terminie do 03 października 2016r. do godz. 13.00 w Sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii (pokój nr 1) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na zakup drzew” .

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 13.15.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 82 576 31 59.

 

                                                                            Powiatowy Lekarz Weterynarii

                                                                                     w Krasnymstawie

                                                                                Małgorzata Kalinowska

__

 

Krasnystaw, dnia 21 września 2016r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert na zakup drzew z działki położonej w Krasnymstawie przy ul. Piłsudskiego 60a.

Do sprzedaży przeznaczone są 2 szt. świerku pospolitego.

Kupujący zobowiązany będzie do usunięcia drzew i posprzątania terenu.

Oferty należy złożyć w terminie do 28 września 2016r. do godz. 13.00 w Sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii (pokój nr 1) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na zakup drzew” .

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 13.15.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 82 576 31 59.

 

                                                                            Powiatowy Lekarz Weterynarii

                                                                                     w Krasnymstawie

                                                                                Małgorzata Kalinowska

___________________________________________________ 2015.09.01

Na podstawie § 10. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013r., poz. 1737) na terenie województwa lubelskiego, w dniach 12 – 20 września 2015 roku, planowane jest szczepienie przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących metodą doustną.

Szczepionka będzie zrzucana z samolotu w ilości 20 - 30 dawek na 1 km².

Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych.

Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci stożkowatego krążka o wymiarach 30 mm x 9 mm, koloru brunatnego o intensywnym zapachu rybnym.

Osoba mająca kontakt ze szczepionką powinna niezwłocznie zgłosić się do lekarza medycyny.

Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do lekarza weterynarii.

Nie zaleca się organizacji polowań zbiorowych na terenach objętych szczepieniem w okresie 14 dni od daty wyłożenia szczepionki.

Psy należy trzymać na uwięzi, a koty w zamknięciu.

Nie wolno dotykać szczepionki!!!

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Jerzy Zarzeczny

Osoby odpowiedzialne

Autor:W
Odpowiada:Robert Żwirski
Wytworzył:Robert Żwirski
Data ostatniej zmiany:2017-04-10 08:27:14
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3248