Biuletyn Informacji Publicznej
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krasnymstawie
drukuj

Archwium - Ogłoszenia i komunikaty

                                                                           Krasnystaw, dn.30.11.2018r.                     

 


 

 

OGŁOSZENIE

 

W związku z Zarządzeniem  Nr 17 Szefa Kancelarii  Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018r. ustala się 24 grudnia 2018r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej,  a dzień 15 grudnia 2018r. wyznacza się dniem pracy.

 

 

 

                                                                                            Powiatowy Lekarz Weterynarii

 

                                                                                w Krasnymstawie

 

                                                                              Małgorzata Kalinowska

_________________________________________________

INSPEKCJA WETERYNARYJNA                                                Krasnystaw, dn.25.04.2018r.                     

 

  Powiatowy   Inspektorat   Weterynarii

 

               w Krasnymstawie

 

ul. Piłsudskiego 60a, 22-300 Krasnystaw

 

tel. (0-82) 576 3159, fax (0-82) 576 0551

 

NIP 564-14-87-866 REGON 110200320

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

W związku z Zarządzeniem  Nr 10 Szefa Kancelarii  Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2018r. ustala się 4 maja 2018r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej,  a dzień 19 maja 2018r. wyznacza się dniem pracy.

 

 

 

                                                                                                     Powiatowy Lekarz Weterynarii

 

                                                                                                              w Krasnymstawie

 

                                                                                                           Małgorzata Kalinowska

_________________________________________________  

   INSPEKCJA WETERYNARYJNA                                   Krasnystaw, dnia 12.04. 2018r.       

 

   Powiatowy   Inspektorat   Weterynarii

 

                w Krasnymstawie

 

  ul. Piłsudskiego 60a, 22-300 Krasnystaw

 

  tel. (0-82) 576 3159, fax (0-82) 576 0551

 

  NIP 564-14-87-866 REGON   110200320     

                                                                                                                

 

 

 

 

 

Informacja dotycząca wyboru oferty na zakup kontenerów chłodniczych

 

dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krasnymstawie

 

 

 

 

 

   W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu dwóch kontenerów chłodniczych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krasnymstawie do dnia 6 kwietnia 2018r. dwie firmy złożyły oferty.  Otwarcie kopert miało miejsce 10 kwietnia 2018r. o godzinie 10.00.

 

Oferty złożyli:

 

 1. P.P.H.U VACCUM- GLOBAL  Jakub Megas, Szklarka Myślniewska 74, 63- 500 Ostrzeszów
 2. Zakład Wielobranżowy Usługowo – Handlowy, Ryszard Machniak, ul. Armii Poznań 7, 64- 800 Chodzież

 

Obie oferty spełniały wymagania pod względem formalnym i merytorycznym .

 

W pkt 20 zapytania ofertowego określono kryteria wyboru oferty tj.: 70% cena, 30%  termin realizacji zamówienia. W dniu 10. 04. 2018r. przeprowadzono porównanie ofert pod względem :

 

 1. Ceny – oferta złożona przez P.P.H.U VACCUM- GLOBAL Jakub Megas, Szklarka Myślniewska 74, 63- 500 Ostrzeszów  była ofertą korzystniejszą pod względem cenowym o 7380 zł.
 2. Termin realizacji przedstawiony przez  P.P.H.U VACCUM- GLOBAL Jakub Megas, Szklarka Myślniewska 74, 63- 500 Ostrzeszów  to 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy. W przypadku drugiej oferty okres realizacji zamówienia wynosił 28 dni od czasu otrzymania zlecenia.

 

W związku z powyższym została wybrana oferta P.P.H.U VACCUM- GLOBAL  Jakub Megas, Szklarka Myślniewska 74, 63- 500 Ostrzeszów.

 

 

 

 

 

                                                                                                          Powiatowy Lekarz Weterynarii

 

                                                                                                                 w Krasnymstawie

 

                                                                                                          Małgorzata Kalinowska

_________________________________________________ 

 

                                                                                                               Krasnystaw, 14. 03. 2018r.

 

                                          

 

  Powiatowy   Inspektorat   Weterynarii

 

                w Krasnymstawie

 

ul. Piłsudskiego 60a, 22-300 Krasnystaw

 

tel. 82 576 3159, fax 82 576 0551

 

NIP 564-14-87-866 REGON 110200320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro

 

na zakup kontenerów chłodniczych

 

dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krasnymstawie

 

 

 

 1. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie zaprasza do złożenia oferty na dostawę 2 przewoźnych kontenerów chłodniczych zgodnie z załączoną specyfikacją. Złożona oferta ma odpowiadać specyfikacji  zawartej w załączniku nr 1 – FORMULARZ OFERTY NA KONTENERY CHŁODNICZE Z PRZEDSIONKIEM. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert warunkowych lub odstępstw od parametrów wskazanych w specyfikacji.
 2. Cena kontenerów, o których mowa w ust. 1 zawiera w szczególności:
  1. Zakup 2 kontenerów chłodniczych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krasnymstawie zwanego dalej Zamawiającym dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 60a, 22- 300 Krasnystaw,
  2. Dostarczenie kontenerów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie powiatu krasnostawskiego,
  3. Termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż 28 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy.
  4. Płatność za kontenery w złotych polskich (PLN),
  5. Oferta ważna 30 dni od dnia upływu składania ofert.
  6. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym dołączonym do niniejszego zapytania.
  7. Osoba składająca ofertę zobowiązana jest do dołączenia następujących dokumentów:
   1. Wypełniony formularz ofertowy, opatrzony pieczątką firmową i podpisem osoby upoważnionej;
   2. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań zawartych w niniejszym Zapytaniu ofertowym dotyczących przedmiotu zamówienia tj. 2 kontenerów chłodniczych;
   3. Parafowany projekt umowy wraz z ogólnymi warunkami umowy z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego zapytania;
   4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż przed upływem terminu składania ofert;
   5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty odpis z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, odrębnie dla każdego z Wykonawców.
   6. W przypadku, gdy o realizację zamówienia ubiegają się wspólnie Wykonawcy, do oferty należy dołączyć:
    1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców, biorąc pod uwagę udział w rozpoznaniu cenowym, określające jego zakres- oryginał podpisany przez wszystkich Wykonawców biorących udział w rozpoznaniu cenowym o udzieleniu niniejszego zamówienia lub kopia poświadczenia za zgodnością z oryginałem przez notariusza;
    2. Umowę spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest w formie spółki cywilnej.
    3. Zamawiający- w przypadku nie złożenia dokumentu ( nie dotyczy formularza ofertowego) wezwie oferenta do uzupełnienia oferty, wyznaczając mu termin na uzupełnienie braków. Nie uzupełnienie w terminie brakujących dokumentów we wskazanym terminie spowoduje odrzucenie oferty przez Zamawiającego.
    4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
    5. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
    6. Oferta złożona do Zamawiającego winna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienia do podpisywania oferty. Pełnomocnictwo musi być dołączone do całości dokumentacji ofertowej w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
    7. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie , skreślenie, uzupełnienie powinno być parafowane przez wykonawcę. Niedopuszczalne jest stosowanie korektorów do przesłonięcia pomyłek pisarskich w ofercie.
    8. Komplet dokumentów dotyczących niniejszego zapytania ma być umieszczony w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym  odczytanie zawartości przed jego otwarciem. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą i adresem Oferenta i zaadresowane na adres zamawiającego tj.:

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

 

w Krasnymstawie

 

ul. Piłsudskiego 60a

 

22-300 Krasnystaw

 

Z dopiskiem

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP KONTENERÓW CHŁODNICZYCH

 

„nie otwierać przed 10. 04. 2018r. godz. 10.00”

 

 

 

 1. Ofertę należy złożyć do dnia 06. 04. 2018r., w siedzibie Zamawiającego: ul. Piłsudskiego 60a, 22- 300 Krasnystaw

 

Otwarcie ofert nastąpi  10. 04. 2018r. o godzinie 10. 00 w siedzibie Zamawiającego. Wybór oferty nastąpi zgodnie z terminem w pkt 5.

 

 

 

 1. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.
 2. Niniejsze postepowanie będzie prowadzone w formie pisemnej.
 3. Zamawiający dopuszcza formę porozumiewania się faksem na nr (82) 576 05 51 oraz drogą mailową na adres krasnystaw.piw@wiw.lublin.pl
 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zawartych w zapytaniu, w szczególności co do opisu przedmiotu zamówienia, istotnych postanowień umowy.  Zamawiający udzieli informacji nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego przed upływem połowy terminu wyznaczonego na składanie ofert.
 5. Kryteria wyboru oferty: 70% cena, 30% termin realizacji zamówienia.
 6. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o pozytywnym rozstrzygnięciu zapytania ofertowego lub poinformuje wszystkie podmioty o unieważnieniu postępowania, drogą elektroniczną, mailową lub telefoniczną.

 

 

 

                                                                                                      Powiatowy Lekarz Weterynarii

 

                                                                                                              w Krasnymstawie

 

                                                                                                            Małgorzata Kalinowska

_________________________________________________    

                                                         Krasnystaw, dn.10.04.2017r.


OGŁOSZENIE

 

        Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuję, że w związku z Zarządzeniem nr 2 Szefa Kancelarii Prezesa Ministrów z dnia 29 marca 2017r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017r. dla pracowników urzędów administracji rządowej ustalono dni: 2 maj, 16 czerwca i 14 sierpnia dniami wolnymi od pracy, natomiast 13 maja, 24 czerwca i 9 września dniami pracy.


Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Krasnymstawie

Małgorzata Kalinowska

 

                                        _________________________________________________   Krasnystaw ,dn.16.12.2016r.Wytyczne Głównego Lekarza

 

Weterynarii dla myśliwych

 

dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne,

 

w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.

 

Podczas polowań na ptactwo łowne (m.in. kaczki, gęsi i inne gatunki ptaków łownych), myśliwi powinni zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków, przede wszystkim na drób.

 

Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem HPAI/H5N8 u człowieka, jednakże biorąc jednak pod uwagę dużą zmienność wirusów grypy oraz ewolucyjne pochodzenie wirusów H5N8 od H5N1, wskazana jest ostrożność, szczególnie u osób zawodowo mających kontakt z drobiem lub ptakami dzikimi. Zaleca się stosowanie rutynowych zasad higieny, takich jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz unikanie bezpośredniego kontaktu z chorymi, padłymi lub wykazującymi objawy chorobowe ptakami oraz przedmiotami, na których znajdują się ślady ptasich odchodów lub wydzielin.

 

 

W związku z powyższym zaleca się:

 

 • Niezwłoczne zgłaszanie każdego przypadku:

 

-        znalezienia większej liczby padłych dzikich ptaków (poza pojedynczymi sztukami),

 

-        obserwacji dzikich ptaków (także gatunków chronionych), których zachowanie

 

może wskazywać na wystąpienie choroby zakaźnej (objawy ze strony układu nerwowego – skręt szyi, drżenia głowy, odłączanie się od stada, brak naturalnej bojaźliwości, niechęć do poruszania się),

 

do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) – zgodnie z art. 14 ustawy

 

Prawo łowieckie,

 

 • Aby kontakt ze zwłokami dzikich ptaków odbywał się poprzez jednorazowe rękawiczki,


 

 

 • Aby po każdym kontakcie z żywymi dzikimi ptakami lub ich zwłokami umyć ręce wodą z mydłem oraz oczyścić i zdezynfekować odpowiednio obuwie i odzież,

 

 

 

 • Aby psy myśliwskie, które biorą udział w polowaniach nie powinny mieć kontaktu z drobiem przez co najmniej 72 godziny od momentu zakończenia polowania,

 

 

 

 • Aby myśliwi, którzy uczestniczyli w polowaniu na ptactwo łowne nie wykonywali czynności związanych z obsługą drobiu w ciągu 72 godzin od zakończenia polowania,

 

 

 

 • Aby odzież, obuwie i inne sprzęty wykorzystane podczas polowania, które mogą być skażone, po zakończeniu polowania zostały poddane oczyszczaniu i dezynfekcji, zanim zostaną wprowadzone do gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób,

 

 

 

 • Umieszczanie znalezionych martwych lub upolowanych ptaków podejrzanych o chorobę w pojemniku lub worku, który zabezpieczy przed ewentualnym rozprzestrzenieniem się wirusa grypy ptaków poprzez krew, wydzieliny lub wydaliny padłych lub odstrzelonych ptaków.

_____________________________________________                                                                                                       Krasnystaw, dn.06.12.2016r.


INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

 


 

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8
u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia),
jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania).

 

 

 

Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa,
w szczególności:

 

- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

 

- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

 

- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

 

- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków
w których utrzymywany jest drób

 

Hodowco !!!

 

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób
i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu
(spadek nieśności; nagłe, zwiększone padnięcia drobiu)

 

 

 

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

 

Depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka. Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%.

_____________________________________________                                                                            Krasnystaw, dn. 02.11.2016r.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października  2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń trzodę chlewną przemieszczaną do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaopatruje się w świadectwa zdrowia. Świadectwo zdrowia wystawia urzędowy lekarz weterynarii na podstawie badania klinicznego świni przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zwierząt.

Przemieszczanie świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez świadectwa zdrowia wystawionego przez urzędowego lekarza weterynarii wiąże się z wystawieniem kary pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności  kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarstwie za rok poprzedzający, ogłoszony przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 3899,78zł.


                                                                                             Powiatowy Lekarz Weterynarii

                                                                                                      w Krasnymstawie

                                                                                                  Małgorzata Kalinowska

_________________________________________________ 

                                                                                                   Krasnystaw, dn. 02.11.2016r.

 

KOMUNIKAT DLA HODOWCÓW  DOTYCZĄCY ZMIAN W SPOSOBIE IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLEDNIENIEM TRZODY CHLEWNEJ

Na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1605) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje  o nowych wymogach dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt.

 1. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego zgłasza kierownikowi biura powiatowego ARiMR :

a)      siedzibę stada nie później niż w dniu wprowadzenia pierwszego zwierzęcia do gospodarstwa;

b)      w terminie 7 dni fakt zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada ( urodzenie lub sprzedaż), ubój gospodarczy z podaniem liczby, której zmiana dotyczy. W przypadku, gdy gospodarstwo znajduje się na terenach, na których istnieje zagrożenia wystąpienia lub wystąpiła choroba zakaźna posiadacz świń jest zobowiązany wszelkie zmiany w liczebności stada zgłaszać w terminie 24 godz.;

 1. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego odpowiada za ich prawidłowe oznakowanie. Fakt oznakowania zwierząt zgłasza do ARiMR w terminie 7 dni. W przypadku, gdy zwierzę zgubiło lub uszkodziło kolczyk należy w terminie 7 dni od otrzymania duplikatu je oznakować.
 2. Posiadacz świń jest zobowiązany oznakować świnię poprzez nałożenie na jej lewej małżowinie usznej kolczyka z nr identyfikacyjnym, w terminie 30 dni od dnia jej urodzenia. Jeżeli zwierzę opuszcza gospodarstwo przed 30 dniem życia, należy oznakować je nie później niż przed dniem opuszczenia gospodarstwa.
 3. ZABRANIA SIĘ UTRZYMYWANIA , WPROWADZANIA DO OBROTU  I NABYWANIA ZWIERZĄT , BEZ ICH OZNAKOWANIA ORAZ BEZ WYMAGANEGO PASZPORTU LUB DUPLIKATU PASZPORTU;
 4. W przypadku, gdy świnia zostaje przemieszczona do innej siedziby stada niż miejsce swojego urodzenia i przebywa tam dłużej niż 30 dni, wówczas znakuje się ją tatuażem, z nr gospodarstwa, w którym aktualnie przebywa.
 5. Właściciel zwierząt gospodarskich, które mają zostać wprowadzone na targ , wystawę, pokaz lub konkurs , albo do miejsca gromadzenia zwierząt przekazuje podmiotowi prowadzącemu te miejsca:

a)      Opatrzony podpisem wykaz wprowadzanych zwierząt wraz z ich nr identyfikacyjnymi;

b)      Świadectwa zdrowia tych zwierząt.

 

NIEDOPEŁNIENIE W/W OBOWIAZKÓW SKUTKOWAĆ BĘDZIE NAŁOŻENIEM KARY GRZYWNY W TRYBIE PRZEPISÓW ”KODEKSU POSTEPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA”

___________________________________________________                 
Krasnystaw dn. 29.09.2016r.

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert na zakup drzew z działki położonej w Krasnymstawie przy ul. Piłsudskiego 60a.

Do sprzedaży przeznaczone są 2 szt. świerku pospolitego.

Kupujący zobowiązany będzie do usunięcia drzew i posprzątania terenu.

Oferty należy złożyć w terminie do 03 października 2016r. do godz. 13.00 w Sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii (pokój nr 1) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na zakup drzew” .

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 13.15.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 82 576 31 59.

 

                                                                            Powiatowy Lekarz Weterynarii

                                                                                     w Krasnymstawie

                                                                                Małgorzata Kalinowska

__

 

Krasnystaw, dnia 21 września 2016r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert na zakup drzew z działki położonej w Krasnymstawie przy ul. Piłsudskiego 60a.

Do sprzedaży przeznaczone są 2 szt. świerku pospolitego.

Kupujący zobowiązany będzie do usunięcia drzew i posprzątania terenu.

Oferty należy złożyć w terminie do 28 września 2016r. do godz. 13.00 w Sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii (pokój nr 1) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na zakup drzew” .

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 13.15.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 82 576 31 59.

 

                                                                            Powiatowy Lekarz Weterynarii

                                                                                     w Krasnymstawie

                                                                                Małgorzata Kalinowska

___________________________________________________ 2015.09.01

Na podstawie § 10. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013r., poz. 1737) na terenie województwa lubelskiego, w dniach 12 – 20 września 2015 roku, planowane jest szczepienie przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących metodą doustną.

Szczepionka będzie zrzucana z samolotu w ilości 20 - 30 dawek na 1 km².

Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych.

Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci stożkowatego krążka o wymiarach 30 mm x 9 mm, koloru brunatnego o intensywnym zapachu rybnym.

Osoba mająca kontakt ze szczepionką powinna niezwłocznie zgłosić się do lekarza medycyny.

Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do lekarza weterynarii.

Nie zaleca się organizacji polowań zbiorowych na terenach objętych szczepieniem w okresie 14 dni od daty wyłożenia szczepionki.

Psy należy trzymać na uwięzi, a koty w zamknięciu.

Nie wolno dotykać szczepionki!!!

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Jerzy Zarzeczny

Osoby odpowiedzialne

Autor:W
Odpowiada:Robert Żwirski
Wytworzył:Robert Żwirski
Data ostatniej zmiany:2018-11-30 09:09:43
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3260