Biuletyn Informacji Publicznej
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krasnymstawie
drukuj

Archwium - ASF

22.04.2021 r.

___________________________________

 

22.10.2020 r.

       Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje, że 21 października 2020 r. opublikowana została decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1535 z dnia 21 października 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.

Zgodnie z jej zapisami gminy:

- Fajsławice, Gorzków, Izbica, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Siennica Różana oraz część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim są obszarem objętym ograniczeniami (czerwony);

- Rudnik, część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim są obszarem zagrożenia (niebieski).

W obu strefach obowiązują przepisy prawa określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

 

22.10.2020 r.

OBSZAR OBJĘTY OGRANICZENIAMI (CZERWONY)

OBSZAR ZAGROŻENIA (NIEBIESKI)

W gospodarstwach w których utrzymywana jest trzoda chlewna

NAKAZUJE SIĘ:

 1. Utrzymywanie świń:

- w sposób wykluczający kontakt ze zwierzętami wolno żyjącymi i ze zwierzętami domowymi,

- w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne;

 1. Sporządzenie przez posiadacza świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu;

 2. Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych;

 3. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed:

- wejściami i wyjściami do i z gospodarstwa, oraz przed budynkami w których utrzymywane są świnie, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość nie mniejsza niż metr;

- wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wjazdu lub wyjazdu, a długość nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego na teren gospodarstwa;

- a także stałe utrzymanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;

 1. Wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie;

 2. Stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczenie i odkażanie obuwia;

 3. Bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń;

 4. Używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do tych czynności;

 5. Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, paszy oraz produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego;

 6. Uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są utrzymywane świnie;

 7. Wdrożenie programu monitorowania gryzoni

ZAKAZUJE SIĘ:

 1. Karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed podaniem świniom;

 2. Wykorzystywanie w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem.

 3. Wnoszenia i wywożenia na teren gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń;

 4. Wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

 

20.10.2020 r.

Ulotka informacyjna na temat wymogów dotyczących zabezpieczenia gospodarstw, w których utrzymywane są świnie, wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zmienionego rozporządzeniem MRiRW z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 360).

Wymagania ustanowione w tym rozporządzeniu mają na celu zwiększenie ochrony stad świń przed ASF w gospodarstwach, położonych na terytorium Polski poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF (poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym).

Wymagania dla gospodarstw, w których utrzymywane są świnie:

 1. karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
 2. prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,
 3. zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
 4. utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
 5. wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
 6. stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,
 7. bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,
 8. używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,
 9. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,
 10. sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,
 11. zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym.

 

W gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, obowiązuje również zakaz:

 1. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF,
 2. wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt,
 3. karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom,
 4. wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie słomy na ściółkę dla zwierząt, pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem.

Ważne daty:

Od dnia 28 lutego 2018 r. – powyższe wymagania obowiązują w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, zlokalizowanych na terytorium RP poza obszarami objętymi restrykcjami (poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym).

Od kwietnia 2018 r. – prowadzone będą planowe kontrole weterynaryjne w zakresie spełnienia ww. wymagań.

Postępowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt:

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w spełnianiu powyższych wymagań, powiatowi lekarze weterynarii:

 1. zgodnie z art. 48 b ust. 1 pkt 1 ww. ustawy będą wydawać decyzje administracyjne z nakazem usunięcia uchybień w czasie nie dłuższym niż 5 miesięcy;

lub

 1. zgodnie z art. 48 b ust. 1 pkt 2 ww. ustawy będą mogli wydawać decyzje z nakazem uboju lub zabicia świń oraz zakazem ich utrzymywania w gospodarstwie, z możliwością uzgodnienia z hodowcą czy świnie zostaną poddane ubojowi w rzeźni, czy też ubojowi na użytek własny;
 2. zgodnie z art. 48 b ust. 3 będą wydawać decyzje z nakazem uboju lub zabicia świń i zakazem ich utrzymywania, w przypadku nieusunięcia uchybień po czasie określonym w pkt 1);
 3. za ubite lub zabite świnie nie przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa.
 4. nie wcześniej niż przed upływem roku od wydania zakazu utrzymywania świń w gospodarstwie, hodowca może zgłosić do powiatowego lekarza weterynarii, że jego gospodarstwo spełnia wymagania. Jeżeli kontrola weterynaryjna, przeprowadzona na wniosek posiadacza zwierząt wykaże, że w gospodarstwie zapewniono spełnianie wymagań, powiatowy lekarz weterynarii może uchylić decyzję zakazującą utrzymywania w tym gospodarstwie świń.

Przygotowywany jest program wsparcia finansowego dla gospodarstw w przypadku czasowej likwidacji hodowli świń w wyniku wydania decyzji powiatowego lekarza weterynarii. Wypłata środków finansowych będzie realizowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Przewidywana wysokość środków pomocowych wynosi 131,40 PLN/za 1 sztukę świni/rok przez 3 lata za każdy rok nieutrzymywania świń:

 1. za każdą świnię, w gospodarstwach utrzymujących do 50 świń,
 2. w gospodarstwach utrzymujących powyżej 50 świń, wsparcie będzie wypłacane maksymalnie za 50 sztuk.

Główny Lekarz Weterynarii przypomina!!!!!

Afrykański pomór świń (ASF) występuje w Polsce od lutego 2014 roku.

To śmiertelna, zakaźna oraz zaraźliwa choroba świń oraz dzików. Nie zagraża życiu i zdrowiu człowieka. Powoduje jednak znaczne straty dla właścicieli świń oraz dla producentów mięsa wieprzowego.

Jak rozpoznać ASF?

U zwierząt występuję gorączka, może osiągać nawet do 42°C, przyśpieszony oddech, osowiałość, możliwa utrata apetytu i pragnienia (niekoniecznie), przekrwienia lub zasinienia mogą wystąpić na uszach, ogonie, kończynach i klatce piersiowej. Zazwyczaj pierwsze w stadzie chorują duże sztuki: lochy, knury, tuczniki. Padnięcia nawet pojedynczych świń w stadzie mogą być skutkiem rozwijania się zakażenia świń wirusem ASF w gospodarstwie. Nie należy zatem zwlekać ze zgłoszeniem informacji o niepokojących objawach do lekarza weterynarii opiekującego się stadem lub do najbliższej lecznicy dla zwierząt. W przypadku wykrycia ASF w gospodarstwie, w którym przestrzegane są przepisy prawa dotyczące zdrowia zwierząt oraz identyfikacji i rejestracji świń – właścicielowi przysługuje pełne odszkodowanie za zabite zwierzęta, zniszczone produkty i sprzęt w gospodarstwie.

Szczegółowe informacje na stronach: https://www.wetgiw.gov.pl/ASF lub u właściwego powiatowego lub wojewódzkiego lekarza weterynarii.

___________________________________________________________________

Przestrzeganie zasad bioasekuracji zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, położonych na terytorium Polski poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF (poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym).

 

ULOTKA: Zasady bioasekuracji

___________________________________________________________________

 

 

 

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OBSZARZE OCHRONNYM

(ŻÓŁTA STREFA)

W związku z rozporządzeniem MRiRW z dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń:

1.    nakazuje się:
a)    karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
b)    prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wyjeżdzających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie,
c)    zabezpieczenie budynku, w którym utrzymywane są świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
d)    utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wyjścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane zwierzęta kopytne,
e)    wykonywanie czynności związanych z obsługa świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
f)    stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz czyszczenie i odkażanie obuwia,
g)    bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,
h)    używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności
i)    wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed:
- wejściami do gospodarstwa, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tego gospodarstwa, oraz przed wejściami do budynków i  pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie, i wyjściami z tych budynków lub pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość- nie mniejsza niż 1m,
- wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie i przed wyjazdami z tego gospodarstwa, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość wjazdów i wyjazdów, a długość- nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z tego gospodarstwa,
 a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,
j)    sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,
k)    zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5m, związanym na stałe z podłożem- w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym

2.    zakazuje się:
a)    wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń
b)    wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt
c)    karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 przed ich podaniem świniom
d)    wykorzystywania w pomieszczeniach w których sa utrzymywane świnie słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej 90 dni przez jej wykorzystaniem

Dopuszcza się  ubój trzody chlewnej na użytek własny pod warunkiem , że byłe one utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem.

Wszystkie przemieszczenia dotyczące trzody chlewnej  należy zgłaszać do Biura Powiatowego ARiMR w ciągu 24h od zdarzenia.

Padnięcia trzody chlewnej należy niezwłocznie zgłaszać do lekarza weterynarii lub do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krasnymstawie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Krasnymstawie pod numerem telefonu (082) 576-31-59


Kopia zał.1 dokumentacja przeglądu budynków.xlsx
Kopia zał.2 rejestr środków transportu.xlsx
Kopia zał.3 rejestr wejść do budynków utrzymywania świń.xlsx
Kopia zał.6 dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodasrtwie.xlsx
Kopia zał.7 wzór spisu świń.xlsx 

_______________________________________________________________

2018.06.06 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA

_______________________________________________________________

 

2017.08.17

 

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje, że w dniu 17 sierpnia 2017 r. opublikowana została decyzja wykonawcza Komisji 2017/1481 zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709 w zakresie obszarów objętych restrykcjami w odniesieniu do ASF. Na obszarach wymienionych poniżej obowiązują restrykcje, między innymi dotyczące warunków przemieszczania świń. Szczegółowy opis warunków przemieszczania świń pomiędzy strefami oraz mapa i treść decyzji są zawarte w załącznikach do tego pisma.

 

W województwie lubelskim, w obszarze ochronnym (kolor żółty na mapie), wpisanym do części I załącznika do w/w decyzji znajdują się:

- gminy: Stary Brus i Urszulin w powiecie włodawskim,

- gminy: Borki, Czemierniki, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski z miastem Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat i Wohyń w powiecie radzyńskim,

- gminy: Rossosz, Wisznice, Sosnówka i Łomazy w powiecie bialskim,

- gminy: Adamów, Krzywda, Serokomla, Stanin, Trzebieszów, Wojcieszków i gmina wiejska Łuków w powiecie łukowskim,

- gminy: Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Siemień i Sosnowica w powiecie parczewskim,

- gminy: Dorohusk, Kamień, Chełm, Ruda – Huta, Sawin i Wierzbica w powiecie chełmskim,

- powiat miejski Chełm,

gminy Firlej, Kock, Niedźwiada, Ostrówek, Ostrów Lubelski i Uścimów w powiecie lubartowskim.

 

W województwie lubelskim, w obszarze objętym ograniczeniami (kolor czerwony na mapie), wpisanym do części II załącznika do w/w decyzji znajdują się:

- gmina Sławatycze i Tuczna w powiecie bialskim

W województwie lubelskim, w obszarze zagrożenia (kolor niebieski na mapie), wpisanym do części III załącznika do w/w decyzji znajdują się:

- gminy: Kodeń, Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

- powiat miejski Biała Podlaska,

- gminy: Radzyń Podlaski i Kąkolewnica w powiecie radzyńskim,

- gminy: Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

- gmina Podedwórze w powiecie parczewskim.

Obszary w województwach podlaskim i mazowieckim są szczegółowo wymienione w decyzji wykonawczej Komisji 2017/1481 zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709.

 

Do pobrania:

Decyzja wykonawcza Komisji

Wytyczne GLW z16.09.2016 zasady przemieszczania świń i mięsa

 

 

_______________________________________________________________

Sytuacja epizootyczna odnośnie ASF w Polsce 

oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami

_______________________________________________________________

 

 

Formularz do zgłaszania przypadków nielegalnych i negatywnych
praktyk i czynności w zakresie przemieszczania świń,
mięsa wieprzowego i innych produktów pozyskanych od świń
Usługa jest w pełni anonimowa
Zgłoś przypadek

 

 

_______________________________________________________________

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem
afrykańskiego pomoru świń

 

TABELA SANKCJI ASF

_______________________________________________________________

 

 

 

 

 

 1. I.                Zasady przemieszczania świń.

 

 

 

A. Zasady przemieszczania świń z obszaru objętego ograniczeniami poza ten obszar do innego miejsca na terytorium kraju.

 

 

 

Obowiązuje generalny zakaz przemieszczania żywych świń poza obszar objęty ograniczeniami do innych miejsc na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

Wyjątek stanowi przemieszczanie świń z gospodarstwa położonego na obszarze objętym ograniczeniami do innego miejsca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, położonego poza tym obszarem, wyłącznie po spełnieniu jednego z dwóch poniższych warunków:

 

 1. Pierwszy warunek:

 

1)    świnie przemieszczane są z gospodarstwa, w którym przebywały przez okres co najmniej 30 dni lub od urodzenia;

 

2)    żadne żywe świnie nie zostały wprowadzone do gospodarstwa pochodzenia świń w ciągu 30 dni bezpośrednio poprzedzających przemieszczanie świń z gospodarstw położonych na obszarach wymienionych w części IIIII i IV załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą Komisji 2014/178/UE, zwanej dalej "decyzją Komisji 2014/709/UE";

 

3)    świnie zostały poddane badaniu klinicznemu w kierunku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do wytycznych nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem;

 

4)    świnie zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku afrykańskiego pomoru świń w okresie 15 dni przed datą przemieszczenia i uzyskano ujemny wynik badania;

 

5)    próbki do badań, o których mowa w pkt 4, zostały pobrane przez urzędowego lekarza weterynarii zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do wytycznych;

 

6)    świniom towarzyszy świadectwo zdrowia, o którym mowa w części D.

 

 

 

 

 

 1. Drugi warunek:

 

1)    świnie przemieszczane są z gospodarstwa, w którym przebywały przez okres co najmniej 30 dniu lub od urodzenia;

 

2)    żadne żywe świnie nie zostały wprowadzone do gospodarstwa ,z którego mają zostać przemieszczone świnie, w ciągu 30 dni bezpośrednio poprzedzających przemieszczenie świń z gospodarstw położonych na obszarach wymienionych w części IIIII i IV załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE;

 

3)    gospodarstwo, z którego mają zostać przemieszczone świnie, spełnia wymagania bioasekuracji, które obejmują następujące obowiązki:

 

a)           świnie są utrzymywane w zamykanych pomieszczeniach,

 

b)           materiał wykorzystywany jako ściółka w pomieszczeniach, w których utrzymywane są świnie, jest zabezpieczony przed dostępem dzików,

 

c)           czynności związane z obsługą świń są wykonywane przez osoby nieuczestniczące w polowaniach na zwierzęta łowne lub odłowach takich zwierząt, chyba że od zakończenia takiego polowania lub odłowu minęły 72 godziny,

 

d)           świnie chore są utrzymywane w sposób wykluczający kontakt ze świniami zdrowymi;

 

4)    gospodarstwo, z którego mają zostać przemieszczone świnie zostało poddane kontroli co najmniej 2 razy w roku bezpośrednio poprzedzającym przemieszczenie świń, w odstępie co najmniej 4 miesięcy przez urzędowego lekarza weterynarii, w czasie której:

 

a) przeprowadzono badanie kliniczne świń i pobrano od świń próbki do badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń, zgodnie z procedurami kontroli i pobierania próbek, ustanowionymi w części A rozdziału IV załącznika do decyzji 2003/422/WE (zgodnie z załącznikiem nr 1 do wytycznych),

 

b) próbki do badań laboratoryjnych, o których mowa w lit. a, zostały pobrane przez urzędowego lekarza weterynarii od świń w wieku powyżej 60 dnia życia;

 

c)  potwierdzono, że gospodarstwo spełnia wymagania określone w rozdziale I pkt 1-8 niniejszych wytycznych;

 

5)    świniom towarzyszy świadectwo, o którym mowa w części D.

 

 

 

B. Zasady przemieszczania świń z obszaru zagrożenia poza ten obszar do innego miejsca na terytorium kraju.

 

Obowiązuje generalny zakaz przemieszczania żywych świń poza obszar zagrożenia do innych miejsc na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

Wyjątek stanowi przemieszczanie świń z gospodarstwa położonego na obszarze  zagrożenia poza ten obszar do miejsca położonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do natychmiastowego uboju, jeżeli ubój taki nie jest możliwy do przeprowadzenia w wyznaczonych rzeźniach na obszarze zagrożenia, wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków:

 

1)    świnie przemieszczane są z gospodarstwa, w którym przebywały przez okres co najmniej 30 dniu lub od urodzenia;

 

2)    żadne żywe świnie nie zostały wprowadzone do gospodarstwa ,z którego mają zostać przemieszczone świnie, w ciągu 30 dni bezpośrednio poprzedzających przemieszczenie świń z gospodarstw położonych na obszarach wymienionych w części IIIII i IV załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE;

 

3)    świnie te:

 

                                        a)     zostały poddane badaniu klinicznemu w kierunku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do wytycznych nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem,

 

                                        b)    zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku afrykańskiego pomoru świń w okresie 15 dni przed datą przemieszczenia i uzyskano ujemny wynik badania,

 

                                        c)    próbki do badań, o których mowa w pkt 4, zostały pobrane przez urzędowego lekarza weterynarii zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do wytycznych,

 

4)    wszystkie świnie są przewożone do natychmiastowego uboju bezpośrednio, bez zatrzymywania lub rozładunku, do rzeźni wyznaczonej do tego celu przez powiatowego lekarza weterynarii;

 

5)    świnie, po przywozie do rzeźni, są przetrzymywane i poddawane ubojowi oddzielnie od innych świń, w dniu, w którym są poddawane ubojowi wyłącznie świnie z obszaru zagrożenia;

 

6)    przemieszczanie świń do rzeźni przez obszary znajdujące się poza obszarem zagrożenia odbywa się określonymi trasami przewozu, a pojazdy używane do transportu świń są czyszczone i w razie potrzeby poddawane dezynsekcji i dezynfekcji jak najszybciej po rozładunku;

 

7)    świeże mięso, mięso mielone, mięso odkostnione mechanicznie, surowe wyroby mięsne i produkty mięsne uzyskane z tych świń:

 

a)    zostaną wyprodukowane, przechowywane i przetwarzane w zakładach, o których mowa w § 13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 711) ,

 

b)    zostaną oznakowane specjalnym znakiem weterynaryjnym, o którym mowa w § 16 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 711),

 

c)    są przeznaczone do wprowadzenia do obrotu wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 

8)    produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego pozyskane z tych świń będą przechowywane oddzielnie, a następnie niezwłocznie poddane obróbce w zakładzie przetwórczym zatwierdzonym przez powiatowego lekarza weterynarii, zapewniającej, że uzyskane z nich produkty pochodne  w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „produktami pochodnymi”, nie stwarzają zagrożenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń;

 

9)    świniom towarzyszy świadectwo, o którym mowa w części D.

 

 

 

W przypadku wydania pozwolenia na ww. przemieszczenie Powiatowy Lekarz Weterynarii miejsca pochodzenia świń przekazuje niezwłocznie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii właściwemu dla miejsca położenia rzeźni informację o przyznanym odstępstwie, wskazując nazwę i adres wyznaczonej rzeźni, do której planowane jest przemieszczenie świń. Powiatowy Lekarz Weterynarii właściwy dla miejsca położenia rzeźni przekazuje informację o przywozie świń do rzeźni Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii właściwemu ze względu na miejsce wysyłki.

 

 

 

 

 

C. Przemieszczanie świń na obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia (wewnątrz obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia) i na te obszary.

 

 

 

Świniom przemieszczanym na obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia towarzyszy świadectwo zdrowia, o którym mowa w części D. Świadectwa te powinny być wydane w trzech egzemplarzach (oryginał i dwie kopie). Oryginał świadectwa towarzyszy przemieszczanym świniom, jedna kopia zostaje w powiatowym inspektoracie weterynarii, a druga u posiadacza świń.

 

Plombowanie, środków transportu dotyczy transportu świń do rzeźni. W przypadku przemieszczania świń do rzeźni za pośrednictwem miejsc przeznaczonych do prowadzenia działalności w zakresie skupu świń lub targów świń, znajdujących się na obszarze objętym ograniczeniami lub na obszarze zagrożenia, plomby nie nakłada się w gospodarstwie, z którego świnie są transportowane. W takim przypadku plomba nakładana jest na środek transportu, którym świnie przewożone są z ww. miejsc gromadzenia do rzeźni, a adnotacja o numerze plomby jest umieszczana, przez urzędowego lekarza weterynarii wykonującego czynności w miejscu gromadzenia świń, na wszystkich świadectwach zdrowia.

 

 

 

 

 

Przypadek 1. gospodarstwo z obszaru – gospodarstwo z obszaru     

 

 

 

Wydanie pozwolenia przez plw właściwego dla miejsca pochodzenia świń na ich przemieszczenie z gospodarstwa położonego na obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia do gospodarstwa położonego na tym obszarze jest możliwe po spełnieniu przynajmniej następujących warunków:

 

1)            plw miejsca pochodzenia świń przeprowadza analizę ryzyka biorąc m.in. pod uwagę, czy gospodarstwo pochodzenia spełnia wymagania określone w rozdziale I wytycznych i czy świnie, które mają zostać przemieszczone są czytelnie oznakowane;

 

2)            nie stwierdza się uchybień w zakresie prowadzenia w gospodarstwie dokumentacji dotyczącej zdarzeń zwierzęcych (księga rejestracji) oraz zgłoszeń do ARiMR;

 

3)            plw miejsca pochodzenia świń wystąpił o zgodę na przemieszczenie świń do PLW miejsca ich przeznaczenia w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego i tę zgodę tę uzyskał.

 

Plw miejsca przeznaczenia świń przed wydaniem zgody, o której mowa w pkt 3 przeprowadza analizę ryzyka biorąc m.in. pod uwagę, czy gospodarstwo przeznaczenia spełnia wymagania określone w rozdziale I wytycznych.

 

Pozwolenie na przemieszczanie świń jest wydawane na daną partię świń.

 

Świnie pochodzące z gospodarstw położonych na obszarze objętym ograniczeniami muszą być przemieszczane do gospodarstwa przeznaczenia wyłącznie w sposób bezpośredni (bez etapów i punktów pośrednich, doładowań, wyładowań, wyłącznie do jednego gospodarstwa przeznaczenia).

 

 

 

Przypadek 2.  gospodarstwo z obszaru - rzeźnia albo przedsiębiorstwo z obszaru

 

 

 

Wydanie pozwolenia przez plw właściwego dla miejsca pochodzenia świń na ich przemieszczenie z gospodarstwa położonego na obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia do rzeźni lub przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy w rozumieniu art. 2 lit. l rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (Dz. Urz. UE L 303 z 18.11.2009, str. 1), zwanego dalej „podmiotem gospodarczym”, położonych na obszarze objętym ograniczeniami jest możliwe po spełnieniu przynajmniej następujących warunków:

 

1)    plw miejsca pochodzenia przeprowadza analizę ryzyka biorąc m.in. pod uwagę, czy gospodarstwo pochodzenia spełnia wymagania określone w rozdziale I wytycznych i czy świnie, które mają zostać przemieszczone są czytelnie oznakowane;

 

2)    nie stwierdza się uchybień w zakresie prowadzenia dokumentacji w gospodarstwie dotyczącej zdarzeń zwierzęcych (księga rejestracji) oraz zgłoszeń do ARiMR.

 

Pozwolenie na przemieszczanie świń jest wydawane na daną partię świń.

 

Świnie pochodzące z gospodarstw położonych na obszarze objętym ograniczeniami lub zagrożenia muszą być przemieszczane do rzeźni lub podmiotu gospodarczego wyłącznie w sposób bezpośredni (bez etapów i punktów pośrednich, doładowań, wyładowań, wyłącznie do jednej rzeźni lub podmiotu gospodarczego).

 

Jednakże, z uwagi na konieczność zgromadzenia świń, przy jednoczesnym braku możliwości przetransportowania świń do rzeźni lub podmiotu gospodarczego własnym środkiem transportu lub środkiem transportu należącym do zarejestrowanego przewoźnika, dopuszcza się możliwość przemieszczania świń z gospodarstw położonych na obszarze objętym ograniczeniami lub zagrożenia do rzeźni (w przypadku obszaru zagrożenia jedynie do wyznaczonej rzeźni na tym obszarze) lub podmiotu gospodarczego za pośrednictwem miejsc przeznaczonych do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub targów świń, znajdujących się na obszarze objętym ograniczeniami. W miejscach, o których mowa powyżej, nie prowadzi się działalności w zakresie targu lub punktu skupu, lecz ich infrastruktura ma być wykorzystana do zgromadzenia świń przed ich przemieszczeniem do rzeźni lub podmiotu gospodarczego. W takim przypadku:

 

1)    w świadectwie zdrowia wydanym dla danej partii świń w celu jej przemieszczenia z gospodarstwa pochodzenia świń położonego na obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia do rzeźni lub podmiotu gospodarczego, urzędowy lekarz weterynarii wystawiający świadectwo powinien zaznaczyć, iż świnie będą przemieszczane za pośrednictwem miejsca przeznaczonego do prowadzenia działalności w zakresie skupu świń lub targu świń z podaniem adresu takiego miejsca; informacje te należy również zamieścić na świadectwie zdrowia wystawionym zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszky'ego u świń (Dz. U. poz. 1440);

 

2)    pozwolenie ma obejmować przemieszczanie świń do rzeźni lub podmiotu gospodarczego za pośrednictwem miejsca przeznaczonego do prowadzenia działalności w zakresie skupu świń lub targu świń oraz określać maksymalną liczbę świń, które mogą zostać przemieszczone do rzeźni lub podmiotu gospodarczego za pośrednictwem ww. miejsca oraz położenie (adres) tego miejsca.

 

Urzędowy lekarz weterynarii nadzorujący ww. miejsce grupowania świń powinien zapoznać się, przed wprowadzeniem świń, z pozwoleniem na ich przemieszczanie, a w miejscu ich gromadzenia nie powinno znajdować się inne zwierzęta niż świnie. Ponadto, powinien, z uwagi na konieczność dokonania adnotacji w świadectwie zdrowia, o którym mowa w części D, uzyskać oryginał tego świadectwa.

 

Świnie dowiezione na teren ww. miejsc są następnie, pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii, grupowane i załadowywane na środki transportu przewożące zwierzęta bezpośrednio do jednej rzeźni lub podmiotu gospodarczego. Do każdego transportu dołącza się odpowiednią liczbę świadectw zdrowia, o których mowa w części D, wydanych przez plw właściwych dla miejsc pochodzenia świń. Urzędowy lekarz weterynarii sprawujący nadzór nad załadunkiem, dokonuje adnotacji (potwierdzenia) w świadectwach zdrowia dla świń, iż świnie zostały przemieszczone za pośrednictwem miejsca przeznaczonego do prowadzenia działalności w zakresie skupu świń lub targu świń. W praktyce, świnie powinny być w miarę możliwości niezwłocznie załadowywane na środki transportu, którymi będą transportowane bezpośrednio do rzeźni lub podmiotu gospodarczego.

 

Urzędowy lekarz weterynarii obecny przy wprowadzaniu świń do miejsca przeznaczonego do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub do miejsca przeznaczonego na targ powinien skontrolować czy wyłożono maty dezynfekcyjne przed:

 

1)    wjazdami i wejściami do tych miejsc

 

2)    wyjazdami i wyjściami z tych miejsc,

 

– a także czy są one utrzymywane w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego.

 

Ponadto, powinien zweryfikować, czy osoby mające kontakt ze świniami w miejscach przeznaczonych do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub w miejscach przeznaczonych na targi, w których są gromadzone świnie przed przemieszczeniem do rzeźni lub do podmioty gospodarczego, stosują środki higieny niezbędne do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w tym odkażanie rąk i obuwia.

 

 

 

Po wydaniu pozwoleń na przemieszczanie świń do rzeźni lub podmiotu gospodarczego, w tym na przemieszczanie ich za pośrednictwem miejsc, w których mają być zgromadzone przed transportem, plw miejsca pochodzenia świń informuje niezwłocznie plw właściwego dla miejsca ich ostatecznego przemieszczenia.

 

 

 

Przypadek 3. gospodarstwo spoza obszaru – gospodarstwo z obszaru

 

 

 

Wydanie pozwolenia przez plw właściwego dla miejsca przeznaczenia świń jest możliwe  po spełnieniu przynajmniej następujących warunków:

 

1)    plw właściwy dla gospodarstwa przeznaczenia świń położonego na obszarze objętym ograniczeniami lub zagrożenia, przeprowadza analizę ryzyka biorąc m.in. pod uwagę, czy gospodarstwo przeznaczenia spełnia wymagania określone w Rozdziale I Wytycznych i czy świnie przebywające w gospodarstwie przeznaczenia są czytelnie oznakowane;

 

2)    nie stwierdza się uchybień w zakresie prowadzenia dokumentacji w gospodarstwie przeznaczenia dotyczącej zdarzeń zwierzęcych (księga rejestracji) oraz zgłoszeń do ARiMR.

 

Pozwolenie na przemieszczanie świń wydawana jest na daną partię świń. Świnie pochodzące z gospodarstwa położonego poza obszarem objętym ograniczeniami lub zagrożenia, wprowadzone do gospodarstwa położonego w obszarze objętym ograniczeniami lub zagrożenia, uzyskują status epizootyczny świń, znajdujących się w gospodarstwie przeznaczenia.

 

 

 

Przypadek 4. gospodarstwo spoza obszaru – rzeźnia z obszaru.

 

 

 

Nie ma szczególnych wymogów dotyczących przemieszczania świń z gospodarstwa spoza obszaru do rzeźni w obszarze. W tym przypadku stosuje się przepisy ogólne.

 

 

 

D. Świadectwa zdrowia, dla świń, o których mowa w części A-C.

 

 

 

Świniom przemieszczanym na obszarze zagrożenia lub objętym ograniczeniami, a także przemieszczanym z ww. obszarów towarzyszy świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego świń przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem tych świń.

 

 

 

Świadectwo zdrowia, o którym mowa powyżej, zawiera:

 

1)   dane identyfikacyjne wystawiającego świadectwo;

 

2)   numer świadectwa;

 

3)   liczbę przemieszczanych świń, w tym loch;

 

4)   numery identyfikacyjne świń;

 

5)   miejsce pochodzenia świń;

 

6)   miejsce przeznaczenia świń;

 

7)   określenie środka transportu świń oraz jego numer rejestracyjny;

 

8)    poświadczenie spełniania przez świniewymagań zdrowotnych określonych
w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;

 

9)    datę wystawienia oraz pieczęć i podpis właściwego urzędowego lekarza weterynarii;

 

10)  poświadczenie spełniania wymogu, o którym mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2015r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń - w przypadku świń przemieszczanych z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia poza te obszary do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 

11)  numer plomby weterynaryjnej, jeśli ma zostać nałożona na środek transportu.

 

Świadectwo zdrowia, o którym mowa powyżej nie wystawia się, jeżeli przemieszczane świnie zostały zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszky'ego u świń (Dz. U. poz. 1440), przy czym również w tym świadectwie należy dodatkowo poświadczyć (wpisać) informacje, o których mowa w ww. pkt 10 i 11.

 

Świadectwa powinny być wydane w trzech egzemplarzach (oryginał i dwie kopie). Oryginał świadectwa towarzyszy przemieszczanym świniom, jedna kopia zostaje w powiatowym inspektoracie weterynarii, a druga u posiadacza świń.

 

Wzory świadectw zdrowia, o których mowa powyżej, zawarte są odpowiednio w załączniku nr 2 - 5 do niniejszych wytycznych.

 

Plombowanie, środków transportu dotyczy transportu świń do rzeźni. W przypadku przemieszczania świń do rzeźni za pośrednictwem miejsc przeznaczonych do prowadzenia działalności w zakresie skupu świń lub targów świń, znajdujących się na obszarze objętym ograniczeniami, plomby nie nakłada się w gospodarstwie, z którego świnie są transportowane. W takim przypadku plomba nakładana jest na środek transportu, którym świnie przewożone są z ww. miejsc gromadzenia do rzeźni, a adnotacja o numerze plomby jest umieszczana, przez urzędowego lekarza weterynarii wykonującego czynności w miejscu gromadzenia świń, na wszystkich świadectwach zdrowia.

 

 

 

E. Zasady przemieszczania świń z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia poza ten obszar do innego państwa.

 

 

 

OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PRZEMIESZCZANIA ŚWIŃ Z OBSZARU OBJĘTEGO OGRANICZENIAMI LUB OBSZARU ZAGROŻENIAEGO DO INNYCH PAŃSTW.

 

 

 

Dozwolone jest wysyłanie świń z terytorium kraju do innych państw, w następujących przypadkach:

 

 1. Pierwszy przypadek:

 

1)    świnie pochodzą spoza obszaru zagrożenia, objętego ograniczeniami i ochronnego oraz

 

2)    w gospodarstwie pochodzenia świń przemieszczanych do innych państw członkowskich lub państw trzecich nie wprowadzono w okresie 30 dni przed wysyłką świń z obszaru zagrożenia, objętego ograniczeniami lub ochronnego.

 

 1. Drugi przypadek:

 

1)    świnie pochodzą z gospodarstwa położonego w obszarze ochronnym;

 

2)    świnie przemieszczane są z gospodarstwa, w którym przebywały przez okres co najmniej 30 dniu lub od urodzenia;

 

3)    żadne żywe świnie nie zostały wprowadzone do gospodarstwa ,z którego mają zostać przemieszczone świnie, w ciągu 30 dni bezpośrednio poprzedzających przemieszczenie świń z gospodarstw położonych na obszarach wymienionych w części IIIII i IV załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE;

 

4)    gospodarstwo, z którego mają zostać wysłane świnie spełnia wymagania bioasekuracji, które obejmują następujące obowiązki:

 

a)      świnie są utrzymywane w zamykanych pomieszczeniach,

 

b)      materiał wykorzystywany jako ściółka w pomieszczeniach, w których utrzymywane są świnie, jest zabezpieczony przed dostępem dzików,

 

c)      czynności związane z obsługą świń są wykonywane przez osoby nieuczestniczące w polowaniach na zwierzęta łowne lub odłowach takich zwierząt, chyba że od zakończenia takiego polowania lub odłowu minęły 72 godziny,

 

d)      świnie chore są utrzymywane w sposób wykluczający kontakt ze świniami zdrowymi;

 

5)    świnie zostały poddane badaniom klinicznym w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń przez urzędowego lekarza weterynarii nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do wytycznych;

 

6)    świnie w wieku powyżej 60. dnia życia zostały poddane badaniom laboratoryjnym w kierunku afrykańskiego pomoru świń w okresie 15 dni przed wysyłką zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do Wytycznych, a wynik badania był ujemny.  

 

Do świadectw zdrowia, o których mowa w art. 5 ust. 1 dyrektywy 64/432 lub art. 3 ust.1 decyzji 93/444 towarzyszących przesyłce świń, o których mowa w ww. przypadku, dodaje się sformułowanie:

 

„Świnie spełniające warunki określone w art. 8 ust. 2 decyzji Komisji 2014/709/UE (*) (*) Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63.”.

 

 1. Trzeci przypadek:

 

1)    świnie pochodzą z gospodarstwa położonego w obszarze ochronnym;

 

2)    świnie przemieszczane są z gospodarstwa, w którym przebywały przez okres co najmniej 30 dniu lub od urodzenia;

 

3)    żadne żywe świnie nie zostały wprowadzone do gospodarstwa ,z którego mają zostać przemieszczone świnie, w ciągu 30 dni bezpośrednio poprzedzających przemieszczenie świń z gospodarstw położonych na obszarach wymienionych w części IIIII i IV załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE;

 

4)    gospodarstwo, z którego mają zostać wysłane świnie spełnia wymagania bioasekuracji, które obejmują następujące obowiązki:

 

a)    świnie są utrzymywane w zamykanych pomieszczeniach,

 

b)    materiał wykorzystywany jako ściółka w pomieszczeniach, w których utrzymywane są świnie, jest zabezpieczony przed dostępem dzików,

 

c)    czynności związane z obsługą świń są wykonywane przez osoby nieuczestniczące w polowaniach na zwierzęta łowne lub odłowach takich zwierząt, chyba że od zakończenia takiego polowania lub odłowu minęły 72 godziny,

 

d)    świnie chore są utrzymywane w sposób wykluczający kontakt ze świniami zdrowymi,

 

6)    gospodarstwo, z którego mają zostać przemieszczone świnie zostało poddane kontroli co najmniej 2 razy w roku bezpośrednio poprzedzającym przemieszczenie świń, w odstępie co najmniej 4 miesięcy przez urzędowego lekarza weterynarii, w czasie której:

 

a)    przeprowadzono badanie kliniczne świń i pobrano od świń próbki do badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń, zgodnie z procedurami kontroli i pobierania próbek, ustanowionymi w części A rozdziału IV załącznika do decyzji 2003/422/WE (zgodnie z załącznikiem nr 1 do wytycznych),

 

b)    próbki do badań laboratoryjnych, o których mowa w lit. a zostały pobrane przez urzędowego lekarza weterynarii od świń powyżej 60 dnia życia;

 

c)    potwierdzono, że gospodarstwo spełnia wymagania określone w rozdziale I pkt 1-8 niniejszych wytycznych.

 

 

 

Do świadectw zdrowia, o których mowa w art. 5 ust. 1 dyrektywy 64/432 lub art. 3 ust.1 decyzji 93/444 towarzyszących przesyłce świń, o których mowa w ww. przypadku, dodaje się sformułowanie: „„Świnie spełniające warunki określone w art. 8 ust. 2 decyzji Komisji 2014/709/UE (*) (*) Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63.””.

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Robert Żwirski
Odpowiada:Robert Żwirski
Wytworzył:Robert Żwirski
Data ostatniej zmiany:2021-04-23 11:45:57
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 8788