Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi
drukuj

Archwium - Rekrutacja

 Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzanych przez  miasto Łódź na rok szkolny 2015/2016 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

 ZASADY

 I.               Ogólne

 

Rekrutacja na rok szkolnych 2015/2016 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.

 W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

1)    dzieci urodzone w latach 2010 -2012

2)    dzieci z rocznika 2009 oraz dzieci urodzone od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., którym na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych obejmuje dzieci zamieszkałe w Łodzi.

 Uwaga

 Dzieci urodzone w 2013 roku nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej. Rodzice/ prawni opiekunowie tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.ż.) mogą starać się 

 1. o zapisanie ich do przedszkoli po rekrutacji uzupełniającej, (czyli po 31 sierpnia 2015 r.) w miarę wolnych miejsc.
 2. Rodzice / prawni opiekunowie dzieci zamieszkujących poza Łodzią mogą ubiegać się
  o przyjęcie dzieci do przedszkoli / oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Łódź po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej, (czyli po 31 sierpnia 2015 r.), pod warunkiem wolnych miejsc w wybranym przedszkolu.
 3. Rodzice/ prawni opiekunowie, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola / oddziału przedszkolnego, niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.

 Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych 

w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź odbywa się
na wolne miejsca.

 II.  Kontynuacja wychowania przedszkolnego

 

Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do danego przedszkola
/ oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2014/2015 składają w tej placówce
deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016,  w terminie od 23 do 27 lutego 2015 r. ( formularz deklaracji należy  pobrać
w przedszkolu, ze strony internetowej placówki lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Łodzi – zakładka edukacja ).

 Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w danej placówce zobowiązani są do podpisania umowy na rok szkolny 2015/2016  w terminie od 2 czerwca do 26 czerwca 2015 r.

 

 III.           Podstawowe postępowanie rekrutacyjne

 

Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016
do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych przyjmowani są w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w zależności od spełnianych kryteriów.

  Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola.

 Kryteria rekrutacyjne:

 W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego - zgodnie z art. 20c ust. 2 ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Każde z wymienionych kryteriów ma wartość 100 punktów.

 W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone na podstawie uchwały Nr V/80/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów :

 

 

Kryteria według liczby punktów

Wartość kryterium
w punktach

1

Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce pierwszego wyboru

 

32

2

Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie studiów stacjonarnych

 

16

3

Dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

 

8

4

Dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji

4

5

Dziecko wskazane przez rejonowego pracownika socjalnego zagrożone umieszczeniem w zastępczych formach opieki

 

2

6

Dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki

1

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania:

63

 

oraz uchwały Nr V/81/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia  21 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź oraz przyznania im określonej liczby punktów:

 

 

Kryteria według liczby punktów

Wartość kryterium w punktach

1

Dziecko zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne

32

2

Dziecko, którego rodzeństwo kształci się w szkole podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny

 

16

3

Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie studiów stacjonarnych,

8

4

Dziecko zmieniające przedszkole, z powodu miejsca zamieszkania

4

5

Dziecko wskazane przez rejonowego pracownika socjalnego zagrożone umieszczeniem w zastępczych formach opieki

2

6

Dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny

1

 

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania:

 

63

  

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola / szkoły.

 2 marca 2015 r. o godz. 8.00  zostanie uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony będzie informator zawierający oferty przedszkoli miejskich  oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź,  wniosek o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Łódź, wniosek o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Łódź a  także instrukcja wypełnienia wniosku formie elektronicznej. Strona będzie aktywna  do  31 marca do godz. 14.00.

Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 przedszkoli miejskich  / oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych placówek według preferencji
w porządku od 1 do 3.

 

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z Internetu:

1)    wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,

2)    drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go  we wszystkich placówkach wskazanych we wniosku.

 Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają  z Internetu oraz rodzice/prawni opiekunowie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym posiadający decyzję o odroczeniu  obowiązku szkolnego:

1)    pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu / szkole podstawowej prowadzącej rekrutację do oddziału przedszkolnego, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają we wszystkich placówkach wskazanych we wniosku.

2)     Informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły.

 Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają wymagane,określone w ustawie kopie 

lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów, w tym:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu
  na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
 • oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów, zgodnie z § 1 ust. 2 uchwały Nr V/80/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015 r.w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów, oraz z § 1 ust. 2 uchwały Nr V/81/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź oraz przyznania im określonej liczby punktów.

 Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty).

 

Rodzice/prawni opiekunowie  dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych
w 2009 r. oraz urodzonych od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r.) winni dołączyć do wniosku
o przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego/ oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.

 

Wypełniony wniosek: podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka.Podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

 Placówki będą przyjmować wnioski  w terminie od 2 marca 2015 r. od godz. 8.00

do 31 marca 2015 r. do godz. 15:00.

Wnioski weryfikuje komisja rekrutacyjna. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

1)    żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

2)    zwrócić się do Prezydenta Miasta Łodzi o potwierdzenie okoliczności zawartych
w oświadczeniach.

3)    Prezydent w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:

1)    korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

2)    może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,

3)    może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie 
o samotnym wychowywaniu dziecka.

 

 Po weryfikacji wniosków komisja rekrutacyjna:

1)    17 kwietnia o godz.15.00 podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

2)    Rodzice/ prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych w terminie od 20 kwietnia, od godz.8.00 do 30 kwietnia 2015, do godz.15.00 zobowiązani są do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola, do którego kandydat został zakwalifikowany.

Nie potwierdzenie  w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja
z przyjęcia kandydata do danej placówki.

3)    5 maja o godz.15.00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.
Ww. listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o najniższej liczbie punktów, która uprawniała
do przyjęcia kandydata. Ponadto na listach umieszcza się datę podania ich do publicznej wiadomości opatrzoną podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.  
Listy umieszczone  zostaną w siedzibie danej placówki.

 

 Rodzice prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016 mają obowiązek zgłoszenia się (nie dotyczy dzieci zakwalifikowanych
do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) do nich celem podpisania umowy.

Umowy będą podpisywane w terminie od 2 czerwca do 26 czerwca 2015r.

W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy przyjętych.

 

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

 1. wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola  w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 2. wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
 3. na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola/szkoły złożyć skargę do sądu administracyjnego.

 

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu/ szkole.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu/szkole, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 IV. Rekrutacja uzupełniająca

 

Postępowanie uzupełniające rozpocznie się od 8 czerwca 2015 r.

Jego przebieg i zasady są takie same jak w przypadku podstawowego postępowania rekrutacyjnego.

 

Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się
o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych biorą udział w rekrutacji elektronicznej – na zasadach ogólnych.

 

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się
o przyjęcie do :

1)    oddziału integracyjnego

2)    oddziału specjalnego

nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej.

Wniosek o przyjęcie kandydata wypełniany jest  przez rodziców / prawnych opiekunów 
w wybranym przedszkolu prowadzącym oddziały integracyjne lub specjalne.

 

Adres strony internetowej dla rodziców: http://lodz.przedszkola.vnabor.pl

( strona będzie aktywna od 2 marca 2015 r. o godz. 8.00  do  31 marca 2015 r. do godz. 14.00.)

 poniżej do pobranie formularze związane z rekrutacją

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Kucharska
Odpowiada:Agnieszka Kucharska
Wytworzył:Agnieszka Kucharska
Data ostatniej zmiany:2015-02-26 18:47:25
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2378