Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi
drukuj

Zamówienia publiczne

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego:

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, zaprasza do składania ofert:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie prac remontowo-budowlanych w zmywalni w budynku Przedszkola Miejskiego nr 206 w Łodzi, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu znajdującym się poniżej w załaczniku. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Kompletną dokumentację oferty należy złożyć:

osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie zmywalni PM 206 w Łodzi” w siedzibie Zamawiającego: ul. Lermontowa 7, 92-512 Łódź (w godzinach 8:00 do 16:00 pn. – pt.) w terminie do dnia 24.09.2021r.

lub

przesłać w formie elektronicznej skan kompletnej dokumentacji oferty w formacie pliku PDF lub JPG na adres mailowy Zamawiającego: kontakt@pm206.elodz.edu.pl w temacie wiadomości wpisując: „Oferta na wykonanie zmywalni PM 206 w Łodzi” w terminie do dnia 24.09.2021r.

 

Termin uważa się za zachowany w przypadku doręczenia dokumentacji oferty najpóźniej w w/w terminie.

__________________________________________________________________________________

Łódź, 16.03.2021 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z wyborem instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w Przedszkolu Miejskim Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi  Łodzi, zgodnie z warunkami zawartymi w  zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342).  informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty PPK :

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA

Al. Jana Pawła II 24 , 00-133 Warszawa

-Oferowana średnia stała opłata za zarządzanie (OZ)- 0,33 %

-Oferowana zmienna opłata za osiągnięty wynik (OW) – 0,05 %

-Efektywność w zarządzaniu (E1) – 19,19 %

-Efektywność w zarządzaniu (E2) – 24,77 %

-Efektywność w zarządzaniu (E3)  – 24,27 %

-Opłaty wskazywane w Art.50 ust 1 (OA) – Będą pobierane

-Benefity dla pracowników –  TAK

Łączna liczba zdobytych punktów -81,45

______________________________________________________________________________________________

Łódź, dnia 09.03.2021

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z realizacją projektu: „Otuleni wsparciem – osiągamy sukcesy”, realizowanego w ramach działania XI.1.1 RPO WŁ   współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, przez Miasto Łódź - Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Lermontowa 7, 92-512 Łódź, +42 672 70 89 informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty w rama zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu TIK (Technologia Informacyjno-Komunikacyjna) w Przedszkolu Miejskim Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi.

W CZĘŚCI 1:  

Wilanka sp. z o.o. ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa;

CENA: 9697,32 zł

W CZĘŚCI 2:

GRUPA MAC S.A, Witosa 76, 25-561 Kielce;

CENA:  9567,32 zł

W CZĘŚCI 3:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Inter-Tab Jan Pazdecki, Józefów 27,62,872 Godziesze Małe; 

CENA: 5073,75 zł

W CZĘŚCI 4:

KOM-PAP OFFICE PARTNERS, Łódź ul Niepołomicka 6;

CENA: 2749,05 zł

____________________________________________________________________________________________

Data Ogłoszenia - 15.02.2021r.

 

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego:

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, zaprasza do składania ofert:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w Przedszkolu Miejskim Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi  Łodzi, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342). 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty proszę składać:

- osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego: Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, Łódź, ul. Lermontowa7. Na kopercie należy podać nazwę (firmę) i adres składającego ofertę, 

w terminie do dnia 03.03.2021 r. godz. 14.00.

 lub

- przesłać w formie elektronicznej sw podpisanej podpisem kwalifikowalnym wersji elektronicznej na adres mailowy Zamawiającego: ppk@pm206.elodz.edu.pl w temacie wiadomości wpisując: „oferta PPK” w terminie do dnia 03.03.2021 r. godz. 14.00.

W załączeniu zamieszczono (na dole strony): szczegółowe zapytania ofertowe, oświadczenia, druk oferty

__________________________________________________________________________________________________

Data Ogłoszenia - 10.02.2021r.

 

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego:

W związku z realizacją projektu: „Otuleni Wsparciem Osiągamy Sukcesy”, planowanego do realizacji  w ramach działania XI.1.1 RPO WŁ  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, zaprasza do składania ofert:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu TIK (Technologia Informacyjno-Komunikacyjna) w Przedszkolu Miejskim Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty proszę składać:

- osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego: Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, Łódź, ul. Lermontowa7, w sekretariacie w godzinach otwarcia (od 9.00 do 15.00),

w terminie do dnia 24.02.2021 r. godz. 10.00.

 lub

- przesłać w formie elektronicznej skan kompletnej podpisanej oferty w formacie pliku PDF lub JPG na adres mailowy Zamawiającego: projekt@pm206.elodz.edu.pl w temacie wiadomości wpisując: „Dostawa sprzętu TIK” w terminie do dnia 24.02.2021 r. godz. 10.00.

W załączeniu zamieszczono (na dole strony): szczegółowe zapytania ofertowe, oświadczenia, druk oferty

 

_____________________________________________________________________________________________________

Łódź, dnia 28 grudnia 2020 roku

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.; dalej: p.z.p) informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola Miejskiego nr 206 w Łodzi z Oddziałami Integracyjnymi”, podzielonego na 10 części.

Zamawiający na podstawie kryterium określonego w SIWZ:

Cena oferty brutto – 60%;

Termin dostawy – 40%

w powołaniu na art. 91 ust. 1 ustawy PZP wybrał następujące oferty:

Część I – artykuły ogólnospożywcze:

Firma „Gaweł”, Tadeusz Gaweł, ul. Piłsudskiego 13/15, 95-200 Pabianice,

cena: 82516,05PLN brutto, termin dostawy 1 dzień,

Część II – mrożonki:

ETQA sp, z o.o.42-202 Częstochowa ul. Gazowa 4/6 oddział Łódź ul. Szaniawskiego 5

cena: 15949,9 PLN brutto, termin dostawy 1 dzień

Część III – wędlina:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Nowakowski Sp. z o.o., Dąbrowa 6, 26-332 Sławno,

cena: 47002,60 PLN brutto, termin dostawy 1 dzień

Część IV – świeże owoce, warzywa i jaja:

P.P.H.U. Domagrol, Roman Grobelny, Nagórki 49 99-150 Grabów,

cena: 89936,35 PLN brutto, termin dostawy 1 dzień. 

Część V – przetwory mączno-garmażeryjne:

Hurt-Detal "EKO-DRÓB" Elżbieta Musiał Hala Targowa stoisko 8,10, 13 ul. Piotrkowska 66,

26-300 Opoczno cena: 57206,00PLN brutto, termin dostawy 1 dzień.

Część VI – nabiał:

SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY Kazimierz Mikulski, ul. Jurczyńskiego 6, 92-306 Łódź

cena: 67669,00 PLN, termin dostawy 1 dzień. 

Cześć VII – ryby i przetwory rybne:

ETQA sp, z o.o.42-202 Częstochowa ul. Gazowa 4/6 oddział Łódź ul. Szaniawskiego 5

cena: 17780,50 PLN brutto, termin dostawy 1 dzień.

Część VIII – świeże mięsa wieprzowe i wołowe:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Grzegorz Nowakowski, Dąbrowa 6, 26-332 Sławno,

cena: 54039,30 PLN brutto, termin dostawy 1 dzień.

Część IX – świeże mięso drobiowe:

HURT DETAL EKO_DRÓB Elżbieta Musiał Hala Targowa Stoisko 8 , 10, 13 ul Piotrkowska 66 26-300 Opoczno cena: 18298,50 PLN brutto, termin dostawy 1 dzień.

 

Uzasadnienie wyboru jak i cała treść informacji do pobrania na dole strony

__________________________________________________________________________

Data 18.12.2020

Informacja z otwarcia ofert

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986 t.j.), zwanej dalej „ustawą PZP” informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola Miejskiego nr 206 w Łodzi z Oddziałami Integracyjnymi”, podzielonego na 9 części, złożono oferty na wszystkie 9 części.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 18.12.2020r. w załaczeniu na dole strony

_____________________________________________________________________________

Data Ogłoszenia 11.12.2020

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  

„Dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola Miejskiego nr 206 w Łodzi z Oddziałami Integracyjnymi”  

Zamówienie podzielono na 9 części.

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych.

Część I – artykuły ogólnospożywcze,

Część II – mrożonki,

Część III – wędlina,

Część IV – świeże owoce, warzywa i jaja  

Część V – przetwory mączne-garmażeryjne,

Część VI – nabiał,

Cześć VII – ryby i przetwory rybne,

Część VIII – świeże mięsa wieprzowe i wołowe,

Część IX – świeże mięso drobiowe

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Przedszkole nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Lermontowa 7, Łódź w gabinecie Dyrektora do dnia 18.12.2020 roku do godz. 12:00.
  2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie bez otwierania (pod warunkiem, iż na kopercie znajdują się dane wykonawcy, niezbędne do odesłania oferty).
  3. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być oznaczona Nazwa (firmą) i adresem Wykonawcy oraz zaadresowana według następującego wzoru:

 Przedszkole nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi 

  1. Lermontowa 7, 92 – 512 Łódź

„Dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola Miejskiego nr 206 w Łodzi z Oddziałami Integracyjnymi” część …….

 Nie otwierać przed dniem 18.12.2020 r. godz. 12.05

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2020 roku o godz. 12.05 w siedzibie Zamawiającego w gabinecie Dyrektora.
  2. Otwarcie ofert jest jawne.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI SIWS I ZAŁĄCZNIKI ZNAJDUJĄ SIĘ NA DOLE STRONY W PLIKACH DO POBRANIA

_____________________________________________________________

Łódź, 09 grudnia 2020 roku

Unieważnienie zapytania ofertowego

 

Informuję o unieważnieniu postępowania prowadzonego pn.: „Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa sprzętu TIK (Technologia Informacyjno-Komunikacyjna) w Przedszkolu Miejskim Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi w ramach projektu pn. „Otuleni wsparciem – osiągamy sukcesy”, realizowanego w ramach działania XI.1.1 RPO WŁ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.”

 

Zamawiający unieważnia postępowanie z powodu zastosowania zapisu mogącego wprowadzić potencjalnych wykonawców w błąd. Zapis dotyczył warunków technicznych zamawianego sprzętu i mógł wywołać wątpliwość, co do wymaganych warunków oferty. Zapytanie zostanie ogłoszone ponownie po nowym roku.

____________________________________________________________

Data Ogłoszenia - 18.11.2020r.

 

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego:

W związku z realizacją projektu: „Otuleni Wsparciem Osiągamy Sukcesy”, planowanego do realizacji  w ramach działania XI.1.1 RPO WŁ  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, zaprasza do składania ofert:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu TIK (Technologia Informacyjno-Komunikacyjna) w Przedszkolu Miejskim Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty proszę składać:

- osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego: Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, Łódź, ul. Lermontowa7, w sekretariacie w godzinach otwarcia (od 9.00 do 15.00),

w terminie do dnia 26.11.2020 r. godz. 10.00.

 lub

- przesłać w formie elektronicznej skan kompletnej podpisanej oferty w formacie pliku PDF lub JPG na adres mailowy Zamawiającego: projekt@pm206.elodz.edu.pl w temacie wiadomości wpisując: „Transport dzieci z PM206” w terminie do dnia 26.11.2020 r. godz. 10.00.

W załączeniu zamieszczono (na dole strony): szczegółowe zapytania ofertowe, oświadczenia, druk oferty

___________________________________________________________________

18.08.2020r.

WYJAŚNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 Zamawiający – Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi niniejszym zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego wpłynęło do Zamawiający na zapytania dotyczące zapytania ofertowego. Zamawiający udziela odpowiedzi na zadanie pytania: 

Pytanie nr 2 zadane przez Biomed Neurotechnologie

Na zapytanie dotyczące zmiany warunków specyfikacji w zakresie :

  • Usunięcia z opisu czujnika Sp02 dla dorosłych z opcją pozostania przy głowicy 4-kanałowej
  • dopuszczenie głowicy 2-kanałowej, która w zupełności sprawdzi się w pracy przedszkolnej ponieważ posiada potencjał rozbudowy o zabawki BFB, czujnik HEG do pracy z dziećmi oraz dodatkowy materiał terapeutyczny dla małych dzieci w postaci plansz zabawowych.
  • Zasadne jest również, aby wdrożony zestaw Biofeedback oprócz znaku CE posiadał również certyfikat aparatury medycznej , co daje Państwu gwarancję bezpieczeństwa pracy z małymi dziećmi.

Odpowiedź

- Możliwe jest usunięcie z opisu czujnika Sp02 o ile głowica 4 kanałowa będzie działać prawidłowo i będzie spełniała swoje zadania.

- Nie przewiduje się dopuszczenia głowicy 2 kanałowej.

- Wdrożony zestaw Biofeedback powinien posiadać certyfikaty bezpieczeństwa: Znak CE oraz certyfikaty aparatury medycznej.

____________________________________________________________

14.08.2020r.

WYJAŚNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 Zamawiający – Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi niniejszym zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego wpłynęło do Zamawiający na zapytania dotyczące zapytania ofertowego. Zamawiający udziela odpowiedzi na zadanie pytania: 

Pytanie nr 1 zadane przez Akademię Biofeedback

Czy jest wymóg, aby szkolenie odbyło się na tym samym sprzęcie z oprogramowaniem Biofeedback Plus z modułem QEEG które ma być zakupione.

Odpowiedź

Tak, szkolenie ma być zrealizowane na tym samym sprzęcie

_____________________________________________________________

Łódź, dnia 30 lipca 2020 roku

Informacja o wynikach postępowania

Tytuł zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek i książek na potrzeby projektu „Otuleni wsparciem – osiągamy sukcesy”, realizowanego w ramach działania XI.1.1 RPO WŁ  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający:

Miasto Łódź - Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Lermontowa 7, 92-512 Łódź, +42 672 70 89.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 W postępowaniu dla zamówienia zwycięska jest oferta wykonawcy:

 Dla części  1: Bitwork Mariusz Stankiewicz, NIP: 8231045840, ul. Chabrowa 17,05-091 Ząbki

Dla części  2: Firma Handlowa „Piątka” Teresa Bajor,  ul. Pułaskiego 2a, 39-300 Mielec

Dla części  3: Firma Handlowa „Piątka” Teresa Bajor, ul. Pułaskiego 2a, 39-300 Mielec

Dla części  4: Firma Handlowa „Piątka” Teresa Bajor, ul. Pułaskiego 2a, 39-300 Mielec

Dla części  5: Firma Handlowa „Piątka” Teresa Bajor, ul. Pułaskiego 2a, 39-300 Mielec

Dla części  6: Firma Handlowa „Piątka” Teresa Bajor, ul. Pułaskiego 2a, 39-300 Mielec

Dla części  7: Moje Bambino sp. z o.o. Sp. K., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

Dla części  8: Firma Handlowa „Piątka” Teresa Bajor, ul. Pułaskiego 2a, 39-300 Mielec

Dla części  9: Firma Handlowa „Piątka” Teresa Bajor, ul. Pułaskiego 2a, 39-300 Mielec

Dla części  10: Firma Handlowa „Piątka” Teresa Bajor, ul. Pułaskiego 2a, 39-300 Mielec

Dla części  11: Firma Handlowa „Piątka” Teresa Bajor, ul. Pułaskiego 2a, 39-300 Mielec

Dla części  12: HABA Sp. z o.o., ul. Oskara Kolberga 6, 51-607 Wrocław

Dla części  13: Firma Handlowa „Piątka” Teresa Bajor, ul. Pułaskiego 2a, 39-300 Mielec

Dla części  14: Księgarnia Litera Danuta Cyperling, ul. Nawrot 7, 90-060 Łódź

Dla części  15: Moje Szkoła Kornelia Klamann ul. Starowiejska 4, 83-307 Kiełpno

___________________________________________________________________________________________

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzeń i materiałów do neurotreningu Biofeedback EEG, I oraz II stopnia wraz z szkoleniem 3 nauczycieli z Przedszkola Miejskiego Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty proszę składać:

- osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego: Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, Łódź, ul. Lermontowa7, w sekretariacie w godzinach otwarcia (od 9.00 do 15.00),

w terminie do dnia 21.08.2020 r. godz. 15.00.

 lub

- przesłać w formie elektronicznej skan kompletnej podpisanej oferty w formacie pliku PDF lub JPG na adres mailowy Zamawiającego: projekt@pm206.elodz.edu.pl w temacie wiadomości wpisując: „Transport dzieci z PM206” w terminie do dnia 21.08.2020 r. godz. 15.00.

W załączeniu zamieszczono (na dole strony): szczegółowe zapytania ofertowe, oświadczenia, druk oferty

________________________________________________________________

 

Artykuły

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Kucharska
Odpowiada:Agnieszka Kucharska
Wytworzył:Agnieszka Kucharska
Data ostatniej zmiany:2021-09-14 10:37:28

Archiwum

Data Autor
2021-09-07 18:43 Agnieszka Kucharska zobacz
2021-03-16 10:53 Agnieszka Kucharska zobacz
2021-03-09 10:53 Agnieszka Kucharska zobacz
2021-02-23 17:08 Agnieszka Kucharska zobacz
2021-02-15 13:52 Agnieszka Kucharska zobacz
2021-02-10 22:45 Agnieszka Kucharska zobacz
2021-02-10 22:36 Agnieszka Kucharska zobacz
2020-12-30 09:06 Agnieszka Kucharska zobacz
2020-12-21 11:22 Agnieszka Kucharska zobacz
2020-12-19 01:28 Agnieszka Kucharska zobacz
2020-12-19 01:22 Agnieszka Kucharska zobacz
2020-12-19 00:57 Agnieszka Kucharska zobacz
2020-12-19 00:55 Agnieszka Kucharska zobacz
2020-12-12 20:56 Agnieszka Kucharska zobacz
2020-12-11 13:19 Agnieszka Kucharska zobacz
2020-12-09 14:22 Agnieszka Kucharska zobacz
2020-11-18 20:43 Agnieszka Kucharska zobacz
2020-11-18 20:28 Agnieszka Kucharska zobacz
2020-08-18 20:45 Agnieszka Kucharska zobacz
2020-08-12 18:01 Agnieszka Kucharska zobacz
2020-08-12 09:16 Agnieszka Kucharska zobacz
2020-07-15 21:47 Agnieszka Kucharska zobacz
2020-07-15 21:42 Agnieszka Kucharska zobacz
2020-07-09 14:47 Agnieszka Kucharska zobacz
2020-06-26 13:06 Agnieszka Kucharska zobacz
2020-02-19 11:29 Agnieszka Kucharska zobacz
2020-02-19 11:28 Agnieszka Kucharska zobacz
2019-12-31 09:29 Agnieszka Kucharska zobacz
2019-12-20 21:33 Agnieszka Kucharska zobacz
2019-12-12 10:44 Agnieszka Kucharska zobacz
2019-09-21 04:52 Agnieszka Kucharska zobacz
2019-09-20 15:15 Agnieszka Kucharska zobacz
2019-06-11 14:51 Agnieszka Kucharska zobacz
2018-12-28 12:57 Agnieszka Kucharska zobacz
2018-12-28 12:55 Agnieszka Kucharska zobacz
2018-12-19 11:54 Agnieszka Kucharska zobacz
2018-12-11 14:03 Agnieszka Kucharska zobacz
2018-12-11 13:50 Agnieszka Kucharska zobacz
2018-11-21 13:05 Agnieszka Kucharska zobacz
2018-11-08 23:33 Agnieszka Kucharska zobacz
2018-11-08 23:32 Agnieszka Kucharska zobacz
2018-11-08 23:32 Agnieszka Kucharska zobacz
2018-10-12 22:17 Agnieszka Kucharska zobacz
2018-09-28 13:35 Agnieszka Kucharska zobacz
2018-09-14 01:31 Agnieszka Kucharska zobacz
2018-09-14 01:21 Agnieszka Kucharska zobacz
2018-09-10 21:45 Agnieszka Kucharska zobacz
2018-09-06 12:35 Agnieszka Kucharska zobacz
2018-09-06 10:19 Agnieszka Kucharska zobacz
2018-09-06 09:26 Agnieszka Kucharska zobacz
2018-09-06 09:21 Agnieszka Kucharska zobacz
2018-08-07 00:19 Agnieszka Kucharska zobacz
2017-12-22 15:01 Agnieszka Kucharska zobacz
2017-12-22 15:00 Agnieszka Kucharska zobacz
2017-12-19 16:19 Agnieszka Kucharska zobacz
2017-12-11 15:14 Agnieszka Kucharska zobacz
2017-12-11 15:13 Agnieszka Kucharska zobacz
2017-12-11 15:07 Agnieszka Kucharska zobacz
2017-12-11 15:05 Agnieszka Kucharska zobacz
2017-05-18 13:19 Agnieszka Kucharska zobacz
2017-02-19 22:04 Agnieszka Kucharska zobacz
2017-02-19 22:02 Agnieszka Kucharska zobacz
2017-02-19 22:01 Agnieszka Kucharska zobacz
2017-02-19 22:00 Agnieszka Kucharska zobacz
2017-02-19 21:58 Agnieszka Kucharska zobacz
2017-02-19 21:58 Agnieszka Kucharska zobacz
2017-02-15 11:04 Agnieszka Kucharska zobacz
2017-02-14 15:43 Agnieszka Kucharska zobacz
2017-01-31 15:26 Agnieszka Kucharska zobacz
2017-01-19 16:00 Agnieszka Kucharska zobacz
2017-01-19 15:56 Agnieszka Kucharska zobacz
2017-01-19 15:55 Agnieszka Kucharska zobacz
2017-01-19 15:55 Agnieszka Kucharska zobacz
2017-01-17 22:08 Agnieszka Kucharska zobacz
2017-01-17 21:59 Agnieszka Kucharska zobacz
2016-12-23 12:45 Agnieszka Kucharska zobacz
2016-12-16 12:37 Agnieszka Kucharska zobacz
2016-12-09 00:40 Agnieszka Kucharska zobacz
2016-12-09 00:39 Agnieszka Kucharska zobacz
2016-12-09 00:37 Agnieszka Kucharska zobacz
2016-12-09 00:36 Agnieszka Kucharska zobacz
2016-12-09 00:33 Agnieszka Kucharska zobacz
2016-12-08 17:37 Agnieszka Kucharska zobacz
2016-01-05 22:37 Agnieszka Kucharska zobacz
2015-12-09 23:05 Agnieszka Kucharska zobacz
2015-12-09 23:04 Agnieszka Kucharska zobacz
2015-12-09 23:01 Agnieszka Kucharska zobacz
2015-12-09 22:53 Agnieszka Kucharska zobacz
2015-01-23 10:53 Agnieszka Kucharska zobacz
2015-01-08 13:41 Agnieszka Kucharska zobacz
2014-12-30 15:10 Agnieszka Kucharska zobacz
2014-12-30 15:00 Agnieszka Kucharska zobacz
2014-11-05 11:53 Agnieszka Kucharska zobacz
2014-11-05 11:41 Agnieszka Kucharska zobacz
2014-10-23 15:20 Agnieszka Kucharska zobacz
2014-10-23 15:12 Agnieszka Kucharska zobacz
2014-02-17 08:41 Agnieszka Kucharska zobacz
2014-02-13 15:38 Agnieszka Kucharska zobacz
2014-02-05 15:13 Agnieszka Kucharska zobacz
2014-01-23 13:15 Agnieszka Kucharska zobacz
2014-01-23 13:11 Agnieszka Kucharska zobacz
2014-01-10 14:01 Agnieszka Kucharska zobacz
2014-01-10 12:37 Agnieszka Kucharska zobacz
2014-01-10 12:00 Agnieszka Kucharska zobacz
2014-01-10 11:59 Agnieszka Kucharska zobacz
2014-01-10 11:50 Agnieszka Kucharska zobacz
2014-01-10 11:46 Agnieszka Kucharska zobacz
2014-01-03 11:53 Agnieszka Kucharska zobacz
2014-01-03 11:49 Agnieszka Kucharska zobacz
2013-12-20 14:53 Agnieszka Kucharska zobacz
2013-12-20 14:27 Agnieszka Kucharska zobacz
2013-12-19 12:03 Agnieszka Kucharska zobacz
2013-12-19 07:42 Agnieszka Kucharska zobacz
2013-12-19 07:38 Agnieszka Kucharska zobacz
2013-12-18 23:18 Agnieszka Kucharska zobacz
2013-12-18 23:17 Agnieszka Kucharska zobacz
2013-12-18 23:16 Agnieszka Kucharska zobacz
2013-12-18 14:52 Agnieszka Kucharska zobacz
2013-12-07 13:12 Agnieszka Kucharska zobacz
2013-12-07 13:10 Agnieszka Kucharska zobacz
2013-12-06 13:50 Agnieszka Kucharska zobacz
2013-12-05 18:41 Agnieszka Kucharska zobacz
2013-12-05 18:41 Agnieszka Kucharska zobacz
2013-12-05 18:37 Agnieszka Kucharska zobacz
2013-12-05 18:37 Agnieszka Kucharska zobacz
2013-12-05 18:29 Agnieszka Kucharska zobacz
2013-12-05 17:06 Agnieszka Kucharska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 12782