Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi
drukuj

Archwium - Zamówienia publiczne

Ogłoszenia z dnia 20.09.2019

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego:

W związku z realizacją projektu: „Wspierać – Kształcić - Przeżywać”, planowanego do realizacji  w ramach działania XI.1.1 RPO WŁ  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, zaprasza do składania ofert w  postępowaniu:.

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów i pomocy dydaktycznych w Przedszkolu Miejskim Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi.

2. TERMIN i SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Oferty proszę składać do 27 wrzesień 20198 r. do godz. 10.00:

1)  osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego: Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, Łódź, ul. Lermontowa7, w sekretariacie w godzinach otwarcia (od 8.00 do 15.00),  lub

2)  przesłać w formie elektronicznej skan kompletnej podpisanej oferty w formacie pliku PDF lub JPG na adres mailowy Zamawiającego: projekt@pm206.elodz.edu.pl

W załączeniu zamieszczono:

07. zapytanie ofertowe pomoce dydaktyczne

07. załacznik nr 1 druk oferty 

07. załacznik nr 1 oświadczenie

07. załacznik nr 2 klauzula inf 

....................................................................................................................

 

Ogłoszenia z dnia 11.06.2019

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego:

W związku z uzyskanym dofinasowaniem pochodzącym, ze środków programu dla osiedli Urzędu Miasta Łodzi, Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi zaprasza do przedstawienia ofert na wykonanie prac remontowo-budowlanych w łazienkach PM 206 w Łodzi.

ZAMAWIAJĄCY:

 Miasto Łódź - Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Lermontowa 7 92-512 Łódź, +42 672 70 89,

  1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

 Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, o wartości szacunkowej poniżej progu, wskazanego w art. 4 pkt 8 pzp.

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie prac remontowo-budowlanych w dwóch łazienkach w budynku Przedszkola Miejskiego nr 206 w Łodzi. Łazienki znajdują  się jednym piętrze – parterze, oznaczone są jako: Łazienka nr 1 – zielono biała oraz Łazienka nr 2 – biało czerwona. 

Plan łazienek stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

UWAGA: Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w godzinach otwarcia Zamawiającego od 8 do 16 od pn.-pt.

Zamówienie podzielono na dwie części:

Część I

Etap pierwszy - łazienka 1: (biało-zielona)

Etap drugi - łazienka 2: (biało-czerwona)

Część II

  • Wykonanie 8 kabin systemowych (łazienka nr 1) w kolorystyce biało-zielonej z laminowanej płyty wiórowej LPW lub laminatu wysokociśnieniowego HPL w układzie zamkniętym (4 szt x 120 cm x 80 cm oraz  4 szt x 120 cm x 80)
  • Wykonanie 8 kabin systemowych (łazienka nr 2) w kolorystyce biało-czerwonej z laminowanej płyty wiórowej LPW lub laminatu wysokociśnieniowego HPL w układzie zamkniętym (4 szt x 120 cm x 80 cm oraz  3 szt x 120 cm x 80);

Gwarancja na sprzęty i wykonane prace wynosić musi przynajmniej 3 lata.

Przed przystąpieniem do wykonania prac Wykonawca przedstawi projekt wykonawczy do akceptacji Zamawiającego.

Przedmiar robót jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu wykonawczego. Zawiera zestawienie przewidywanych robót w celu zobrazowania skali zamierzenia budowlanego i ułatwienia Wykonawcom oszacowania kosztów realizacji inwestycji, dlatego co do zasady pełni jedynie funkcję pomocniczą

UWAGA: Zamawiający przewiduje płatności częściowe dla Cz. I zamówienia – po odbiorze każdego z etapów

Miejsce realizacji: Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Lermontowa 7

92-512 Łódź.

  1. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 Kompletną dokumentację oferty należy złożyć:

-osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie prac remontowo-budowlanych w łazienkach PM 206 w Łodzi” w siedzibie Zamawiającego: ul. Lermontowa 7, 92-512 Łódź (w godzinach 8:00 do 16:00 pn. – pt.) w terminie do dnia 25.06.2019r.

lub

-przesłać w formie elektronicznej skan kompletnej dokumentacji oferty w formacie pliku PDF lub JPG na adres mailowy Zamawiającego: kontakt@pm206.elodz.edu.pl w temacie wiadomości wpisując: „Oferta na wykonanie prac remontowo-budowlanych w łazienkach PM 206 w Łodzi” w terminie do dnia 25.06.2019r.

Termin uważa się za zachowany w przypadku doręczenia dokumentacji oferty najpóźniej w w/w terminie.

TERMIN REALIZACJI UMOWY:

 Od dnia podpisania umowy nie dłużej niż do 29.08.2019 roku.

Szczegółowa dokumentacja dostępna jest w załacznikach na dole strony

01. zapytanie ofertowe

02. formularz oferty

03. oświadczenie

04. klauzula

05. projekt poglądowy

______________________________________________________________

Numer ogłoszenia w BZP - 660375-N-2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowana 28.12.18r.     w załaczeniu na dole strony

Informacja z otwarcia ofert w dniu 19.12.2018r. w załaczeniu

Data Ogłoszenia - 11.12.2018r.

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

 „Dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola Miejskiego nr 206 w Łodzi z Oddziałami Integracyjnymi”

 Zamówienie podzielono na 10 części.

 

W załączeniu zamieszczono:

Treść ogłoszenia

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do – informacja o przynależności do grupy kapitałowej,

Załącznik nr 6 - Wzór umowy,

Załącznik nr 7 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

Z powodów technicznych załaczniki do przetargu zamieszczono na stronie:

załaczniki do przetargu tutaj !

_______________________________________________________________

Ogłoszenia z dnia 21.11.2018

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego:

W związku z realizacją projektu: „Wspierać – Kształcić - Przeżywać”, planowanego do realizacji  w ramach działania XI.1.1 RPO WŁ  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, zaprasza do składania ofert w  postępowaniu:.

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli i materiałów do wyposażenia ogrodu w Przedszkolu Miejskim Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi wraz z montażem.

2. TERMIN i SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Oferty proszę składać do 27 listopada 2018 r. do godz. 10.00:

1)  osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego: Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, Łódź, ul. Lermontowa7, w sekretariacie w godzinach otwarcia (od 6.00 do 17.00),  lub

2)  przesłać w formie elektronicznej skan kompletnej podpisanej oferty w formacie pliku PDF lub JPG na adres mailowy Zamawiającego: projekt@pm206.elodz.edu.pl

W załączeniu zamieszczono:

08. zapytanie ofertowe

08. załacznik nr 1 druk oferty 

08. załacznik nr 1 oświadczenie

08. załacznik nr 2 klauzula inf 

____________________________________________________________________________________________

 

Ogłoszenia z dnia 08.11.2018

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego:

W związku z realizacją projektu: „Wspierać – Kształcić - Przeżywać”, planowanego do realizacji  w ramach działania XI.1.1 RPO WŁ  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, zaprasza do składania ofert w  postępowaniu:.

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w Przedszkolu Miejskim Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi.

2. TERMIN i SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Oferty proszę składać do 19 listopada 2018 r. do godz. 10.00:

1)  osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego: Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, Łódź, ul. Lermontowa7, w sekretariacie w godzinach otwarcia (od 6.00 do 17.00),  lub

2)  przesłać w formie elektronicznej skan kompletnej podpisanej oferty w formacie pliku PDF lub JPG na adres mailowy Zamawiającego: projekt@pm206.elodz.edu.pl

W załączeniu zamieszczono:

07. zapytanie ofertowe pomoce dydaktyczne

07. załacznik nr 1 druk oferty 

07. załacznik nr 1 oświadczenie

07. załacznik nr 2 klauzula inf 

__________________________________________________________________________________________

 

Ogłoszenia z dnia 12.10.2018

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego:

W związku z realizacją projektu: „Wspierać – Kształcić - Przeżywać”, planowanego do realizacji  w ramach działania XI.1.1 RPO WŁ  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, zaprasza do składania ofert w  postępowaniu:.

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu TIK (Technologia Informacyjno-Komunikacyjna) w Przedszkolu Miejskim Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi.

2. TERMIN i SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Oferty proszę składać do 22 października 2018 r. do godz. 10.00:

1)  osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego: Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, Łódź, ul. Lermontowa7, w sekretariacie w godzinach otwarcia (od 6.00 do 17.00),  lub

2)  przesłać w formie elektronicznej skan kompletnej podpisanej oferty w formacie pliku PDF lub JPG na adres mailowy Zamawiającego: projekt@pm206.elodz.edu.pl

W załączeniu zamieszczono:

06. zapytanie ofertowe TIK

06. załacznik nr 1 druk oferty 

06. załacznik nr 1 oświadczenie

06. załacznik nr 2 klauzula inf 

 

_______________________________________________________________________________

Ogłoszenia z dnia 30.09.2018

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego:

W związku z realizacją projektu: „Wspierać – Kształcić - Przeżywać”, planowanego do realizacji  w ramach działania XI.1.1 RPO WŁ  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, zaprasza do składania ofert w następującym postępowaniu:

1. OPIS U ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest aranżacja wraz z dostawą i montażem urządzeń do sali doświadczania świata w Przedszkolu Miejskim Nr 206 w Łodzi.

W wykonaniu zamówienia Zamawiający wymaga aby oferent dokonał aranżacji niżej wymienionych urządzeń oraz wykonał ich dostawy wraz z  montażem. Urządzenia będą używane do prowadzenia zajęć metodą Snoezalen.

Lista urządzeń znajduje się w załaczonym poniżej zapytaniu ofertowym.

2. TERMIN i SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Oferty proszę składać do 8 października 2018 r. do godz. 10.00:

1)  osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego: Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, Łódź, ul. Lermontowa7, w sekretariacie w godzinach otwarcia (od 6.00 do 17.00),  lub

2)  przesłać w formie elektronicznej skan kompletnej podpisanej oferty w formacie pliku PDF lub JPG na adres mailowy Zamawiającego: projekt@pm206.elodz.edu.pl

W załączeniu zamieszczono:

05. zapytanie ofertowe kursy

05. załacznik nr 1 druk  oferty

05. załacznik nr 2 oświadczenie

05. załacznik nr 2 klauzula inf RODO

______________________________________________________________________________

Ogłoszenia z dnia 14.09.2018

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego:

W związku z realizacją projektu: „Wspierać – Kształcić - Przeżywać”, planowanego do realizacji  w ramach działania XI.1.1 RPO WŁ  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, zaprasza do składania ofert w następującym postępowaniu:

Wybór realizatora usługi edukacyjnej polegającej na przeprowadzeniu szkoleń dla nauczycieli.

1. ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE PODZIAŁU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI I DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH W ZAKRESIE JEDNEJ LUB KILKU CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

 

CZĘŚĆ 1: ZAKUP 4 MIEJSC NA III STOPNIOWE SZKOLENIE Z TERAPII BEHAWIORALNEJ

CZĘŚĆ 2: ZAKUP 1 MIEJSCA NA CERTYFIKOWANE SZKOLENIE Z INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

CZĘŚĆ 3: ZAKUP 4 MIEJSC NA SZKOLENIE Z ZAKRESU TERAPII RĘKI

CZĘŚĆ 4:  ZAKUP 2 MIEJSC NA SZKOLENIE Z ZAKRESU MUZYKOTERAPII DOGŁĘBNEJ KOMÓRKOWEJ

CZĘŚĆ 5:  ZAKUP 2 SZKOLEŃ DLA  NAUCZYCIELI W ZAKRESIE WSPIERANIA DZIECKA W ROZWOJU

CZĘŚĆ 6:  ZAKUP 2 SZKOLEŃ DLA  NAUCZYCIELI W ZAKRESIE WSPIERANIA DZIECKA W ROZWOJU

CZĘŚĆ 7:  ZAKUP 2 SZKOLEŃ DLA  NAUCZYCIELI W ZAKRESIE WSPIERANIA DZIECKA W ROZWOJU

 

2. TERMIN i SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Oferty proszę składać do 21września 2018 r. do godz. 10.00:

1)  osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego: Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, Łódź, ul. Lermontowa7, w sekretariacie w godzinach otwarcia (od 6.00 do 17.00),  lub

2)  przesłać w formie elektronicznej skan kompletnej podpisanej oferty w formacie pliku PDF lub JPG na adres mailowy Zamawiającego: projekt@pm206.elodz.edu.pl

W załączeniu zamieszczono:

04. zapytanie ofertowe kursy

04. załacznik nr 1 druk  oferta kursy

04. załacznik nr 2 oświadczenie kursy

04. załacznik nr 2 klauzula inf RODO

04. załącznik nr 4 wykaz kursy

___________________________________________________________________________________________

 

Ogłoszenia z dnia 10.09.2018

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego:

W związku z realizacją projektu: „Wspierać – Kształcić - Przeżywać”, planowanego do realizacji  w ramach działania XI.1.1 RPO WŁ  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, zaprasza do składania ofert w następującym postępowaniu:

 Wybór realizatora usługi edukacyjnej polegającej na przeprowadzeniu studiów podyplomowych w ramach projektu pn. „Wspierać – Kształcić - Przeżywać”, 

1. ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE PODZIAŁU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI I DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH W ZAKRESIE JEDNEJ LUB KILKU CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

 

CZĘŚĆ 1 : ZAKUP 3 MIEJSC NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 

CZĘŚĆ 2 : ZAKUP 2 MIEJSC NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU SURDOPEDAGOGIKA

 

CZĘŚĆ 3 : ZAKUP 2 MIEJSC NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU TYFLOPEDAGOGIKA

 

CZĘŚĆ 4 : ZAKUP 2 MIEJSC NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU ARTETERAPIA

2. TERMIN i SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Oferty proszę składać do 18 września 2018 r. do godz. 10.00:

1)  osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego: Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, Łódź, ul. Lermontowa7, w sekretariacie w godzinach otwarcia (od 6.00 do 17.00),  lub

2)  przesłać w formie elektronicznej skan kompletnej podpisanej oferty w formacie pliku PDF lub JPG na adres mailowy Zamawiającego: projekt@pm206.elodz.edu.pl

W załączeniu zamieszczono:

03. zapytanie ofertowe studia podyplomowe

03. załacznik nr 1 druk  oferta studia podyplomowe

03. załacznik nr 2 oświadczenie studia podyplomowe

03. załacznik nr 2 klauzula inf RODO

03. załącznik nr 4 wykaz studia podyplomowe

_____________________________________________________________________________________________

Ogłoszenia z dnia 06.09.2018

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego:

W związku z realizacją projektu: „Wspierać – Kształcić - Przeżywać”, planowanego do realizacji  w ramach działania XI.1.1 RPO WŁ  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, zaprasza do składania ofert w następujących postępowaniach:.

1. Usługa transportu na 15 integracyjnych, całodniowych wycieczek dla grup przedszkolnych (1 wycieczka zawsze dla grupy 45 dzieci w wieku od 3 do 7 lat i 5 opiekunów – każdorazowo łącznie do 50 osób) w treści załaczonego zapytanie określono daty oraz trasy wycieczek.

2. zakup i dostawa urządzeń i materiałów do diagnozy i terapii metodą Tomatisa w Przedszkolu Miejskim Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi wraz z szkoleniem nauczycieli do korzystania urządzeń i materiałów.

3. TERMIN i SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Oferty proszę składać do 13 września 2018 r. do godz. 10.00:

1)  osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego: Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, Łódź, ul. Lermontowa7, w sekretariacie w godzinach otwarcia (od 6.00 do 17.00),  lub

2)  przesłać w formie elektronicznej skan kompletnej podpisanej oferty w formacie pliku PDF lub JPG na adres mailowy Zamawiającego: projekt@pm206.elodz.edu.pl

W załączeniu zamieszczono:

01. zapytanie ofertowe transport

01. załacznik nr 1 druk oferty transport

01. załacznik nr 2 klauzula inf RODO

02. zapytanie ofertowe Tomatis

02. załacznik nr 1 druk oferty Tomatis

02. załacznik nr 2 oświadczenie Tomatis

02. załacznik nr 3 klauzula info Tomatis

 Dyrektor  Przedszkola Miejskiego Nr 206 w Łodzi, zawiadamia o udzieleniu zamówienia na postępowania, prowadzonego w trybie  p.z.p. pn.:,,Usługa transportu na 15 integracyjnych, całodniowych wycieczek dla grup przedszkolnych  - wybrano  ofertę Firmy Mila Tour

Dyrektor  Przedszkola Miejskiego Nr 206 w Łodzi,, zawiadamia o udzieleniu zamówienia na postępowania, prowadzonego w trybie  p.z.p. pn.:,,zakup i dostawa urządzeń i materiałów do diagnozy i terapii metodą Tomatisa  - wybrano  ofertę Firmy TOMATIS POLSKA Sp. z o.o.

_____________________________________________________________________________________________

Data Ogłoszenia - 07.08.2018r.

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego:

W związku z realizacją projektu: „Wspierać – Kształcić - Przeżywać”, planowanego do realizacji  w ramach działania XI.1.1 RPO WŁ  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, zaprasza do składania ofert w następujących postępowaniach:.

  1. usługa w postaci pełnienia funkcji koordynatora projektu „Wspierać – Kształcić - Przeżywać”, planowanego do realizacji  w ramach działanie XI.1.1 RPO WŁ  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, na umowę zlecenie.
  2. usługa w postaci pełnienia funkcji specjalisty ds. rozliczeń projektu „Wspierać – Kształcić - Przeżywać”, planowanego do realizacji  w ramach działania XI.1.1 RPO WŁ  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, na umowę zlecenie.
  3. usługa w postaci pełnienia funkcji asystenta koordynatora projektu „Wspierać – Kształcić - Przeżywać”, planowanego do realizacji  w ramach działania XI.1.1 RPO WŁ  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, na umowę zlecenie

3. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty proszę składać do 16 sierpnia 2018 r. do godz. 14.00:

         1)         osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego: Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, Łódź, ul. Lermontowa7, w sekretariacie w godzinach otwarcia (od 6.00 do 17.00),

 lub

         2)         przesłać w formie elektronicznej skan kompletnej podpisanej oferty w formacie pliku PDF lub JPG na adres mailowy Zamawiającego: projekt@pm206.elodz.edu.pl

W załączeniu zamieszczono:

01. zapytanie ofertowe koordynator

01. załacznik nr 1 druk oferty koordynator

01. załacznik nr 2 klauzula inf RODO

01. załacznik nr 3 oświadczenie koordynatora

02. zapytanie ofertowe specjalista ds. rozliczeń finansowych

02. załacznik nr 1 druk oferty specjalista

02. załacznik nr 2 klauzula inf RODO

03. zapytanie ofertowe asystent koordynatora

03. załacznik nr 1 druk ofert asystent koordynatora

03. załacznik nr 2 klauzula inf RODO

 

Dyrektor  Przedszkola Miejskiego Nr 206 w Łodzi, zawiadamia o udzieleniu zamówienia na postępowania, prowadzonego w trybie art. 138o p.z.p. pn.:,,Pełnienie funkcji koordynatora projektu  "Wspierać - Kształcić - Przeżywać" - wybrano jedyną nadesłaną ofertę p. Madziary

 

Dyrektor  Przedszkola Miejskiego Nr 206 w Łodzi,  zawiadamia o udzieleniu zamówienia na postępowania, prowadzonego w trybie art. 138o p.z.p. pn.:,,Pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu  "Wspierać - Kształcić - Przeżywać"  - wybrano jedyną nadesłaną ofertę p. Puchalskiej

 

 

Dyrektor  Przedszkola Miejskiego Nr 206 w Łodzi, zawiadamia o udzieleniu zamówienia na postępowania, prowadzonego w trybie art. 138o p.z.p. pn.:,,Pełnienie funkcji specjalisty ds rozliczeń w  projektcie "Wspierać - Kształcić - Przeżywać" - wybrano jedyną nadesłaną ofertę p. Wieczorek

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Kucharska
Odpowiada:Agnieszka Kucharska
Wytworzył:Agnieszka Kucharska
Data ostatniej zmiany:2019-09-21 04:52:14
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 12092