Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi
drukuj

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych,dla których administratorem danych jest Przedszkole Miejskie nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

1.Administratorem Danych Osobowych jestPrzedszkole Miejskie nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi.Kontakt: 92-512 Łódź ul. M.Lermontowa 7, nr telefonu:(42) 672 70 89email: kontakt@pm206.elodz.edu.pl

2.Administrator wyznaczył jako Inspektora Ochrony Danych p. Beatę Florek

Kontakte-mail:ido@pm206.elodz.edu.pl

3.Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem obowiązkowym wynikającym z przepisów prawa czyli zart.6 rozporządzenia RODO oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2017 Prawo oświatowe Dz.U. z 2018, poz.996).

4.Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, wtym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania iarchiwizacji dokumentacji.

5.Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, wtym również profilowaniuoraz nie będą przekazywane do państw trzecich.

6.W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające);przekazanie danych osobowych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

7.W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych przysługują Państwu niżej wymienione prawa wzakresie określonym we wskazanych przepisach rozporządzenia:

prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15;

prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16;

prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18;

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21.

8.Realizacja Państwa praw musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji.

9.Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Kucharska
Odpowiada:Agnieszka Kucharska
Wytworzył:Agnieszka Kucharska
Data ostatniej zmiany:2020-09-23 16:04:56

Archiwum

Data Autor
2020-09-23 16:02 Agnieszka Kucharska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 199