Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi
drukuj

Archwium - Zamówienia publiczne

Data Ogłoszenia 11.12.2020

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  

„Dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola Miejskiego nr 206 w Łodzi z Oddziałami Integracyjnymi”  

Zamówienie podzielono na 9 części.

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych.

Część I – artykuły ogólnospożywcze,

Część II – mrożonki,

Część III – wędlina,

Część IV – świeże owoce, warzywa i jaja  

Część V – przetwory mączne-garmażeryjne,

Część VI – nabiał,

Cześć VII – ryby i przetwory rybne,

Część VIII – świeże mięsa wieprzowe i wołowe,

Część IX – świeże mięso drobiowe

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Przedszkole nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Lermontowa 7, Łódź w gabinecie Dyrektora do dnia 18.12.2020 roku do godz. 12:00.
 2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie bez otwierania (pod warunkiem, iż na kopercie znajdują się dane wykonawcy, niezbędne do odesłania oferty).
 3. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być oznaczona Nazwa (firmą) i adresem Wykonawcy oraz zaadresowana według następującego wzoru:

 Przedszkole nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi 

 1. Lermontowa 7, 92 – 512 Łódź

„Dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola Miejskiego nr 206 w Łodzi z Oddziałami Integracyjnymi” część …….

 Nie otwierać przed dniem 18.12.2020 r. godz. 12.05

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2020 roku o godz. 12.05 w siedzibie Zamawiającego w gabinecie Dyrektora.
 2. Otwarcie ofert jest jawne.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI SIWS I ZAŁĄCZNIKI ZNAJDUJĄ SIĘ NA DOLE STRONY W PLIKACH DO POBRANIA

_____________________________________________________________

Łódź, 09 grudnia 2020 roku

Unieważnienie zapytania ofertowego

 

Informuję o unieważnieniu postępowania prowadzonego pn.: „Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa sprzętu TIK (Technologia Informacyjno-Komunikacyjna) w Przedszkolu Miejskim Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi w ramach projektu pn. „Otuleni wsparciem – osiągamy sukcesy”, realizowanego w ramach działania XI.1.1 RPO WŁ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.”

 

Zamawiający unieważnia postępowanie z powodu zastosowania zapisu mogącego wprowadzić potencjalnych wykonawców w błąd. Zapis dotyczył warunków technicznych zamawianego sprzętu i mógł wywołać wątpliwość, co do wymaganych warunków oferty. Zapytanie zostanie ogłoszone ponownie po nowym roku.

____________________________________________________________

Data Ogłoszenia - 18.11.2020r.

 

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego:

W związku z realizacją projektu: „Otuleni Wsparciem Osiągamy Sukcesy”, planowanego do realizacji  w ramach działania XI.1.1 RPO WŁ  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, zaprasza do składania ofert:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu TIK (Technologia Informacyjno-Komunikacyjna) w Przedszkolu Miejskim Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty proszę składać:

- osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego: Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, Łódź, ul. Lermontowa7, w sekretariacie w godzinach otwarcia (od 9.00 do 15.00),

w terminie do dnia 26.11.2020 r. godz. 10.00.

 lub

- przesłać w formie elektronicznej skan kompletnej podpisanej oferty w formacie pliku PDF lub JPG na adres mailowy Zamawiającego: projekt@pm206.elodz.edu.pl w temacie wiadomości wpisując: „Transport dzieci z PM206” w terminie do dnia 26.11.2020 r. godz. 10.00.

W załączeniu zamieszczono (na dole strony): szczegółowe zapytania ofertowe, oświadczenia, druk oferty

___________________________________________________________________

18.08.2020r.

WYJAŚNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 Zamawiający – Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi niniejszym zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego wpłynęło do Zamawiający na zapytania dotyczące zapytania ofertowego. Zamawiający udziela odpowiedzi na zadanie pytania: 

Pytanie nr 2 zadane przez Biomed Neurotechnologie

Na zapytanie dotyczące zmiany warunków specyfikacji w zakresie :

 • Usunięcia z opisu czujnika Sp02 dla dorosłych z opcją pozostania przy głowicy 4-kanałowej
 • dopuszczenie głowicy 2-kanałowej, która w zupełności sprawdzi się w pracy przedszkolnej ponieważ posiada potencjał rozbudowy o zabawki BFB, czujnik HEG do pracy z dziećmi oraz dodatkowy materiał terapeutyczny dla małych dzieci w postaci plansz zabawowych.
 • Zasadne jest również, aby wdrożony zestaw Biofeedback oprócz znaku CE posiadał również certyfikat aparatury medycznej , co daje Państwu gwarancję bezpieczeństwa pracy z małymi dziećmi.

Odpowiedź

- Możliwe jest usunięcie z opisu czujnika Sp02 o ile głowica 4 kanałowa będzie działać prawidłowo i będzie spełniała swoje zadania.

- Nie przewiduje się dopuszczenia głowicy 2 kanałowej.

- Wdrożony zestaw Biofeedback powinien posiadać certyfikaty bezpieczeństwa: Znak CE oraz certyfikaty aparatury medycznej.

____________________________________________________________

14.08.2020r.

WYJAŚNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 Zamawiający – Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi niniejszym zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego wpłynęło do Zamawiający na zapytania dotyczące zapytania ofertowego. Zamawiający udziela odpowiedzi na zadanie pytania: 

Pytanie nr 1 zadane przez Akademię Biofeedback

Czy jest wymóg, aby szkolenie odbyło się na tym samym sprzęcie z oprogramowaniem Biofeedback Plus z modułem QEEG które ma być zakupione.

Odpowiedź

Tak, szkolenie ma być zrealizowane na tym samym sprzęcie

_____________________________________________________________

c

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzeń i materiałów do neurotreningu Biofeedback EEG, I oraz II stopnia wraz z szkoleniem 3 nauczycieli z Przedszkola Miejskiego Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty proszę składać:

- osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego: Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, Łódź, ul. Lermontowa7, w sekretariacie w godzinach otwarcia (od 9.00 do 15.00),

w terminie do dnia 21.08.2020 r. godz. 15.00.

 lub

- przesłać w formie elektronicznej skan kompletnej podpisanej oferty w formacie pliku PDF lub JPG na adres mailowy Zamawiającego: projekt@pm206.elodz.edu.pl w temacie wiadomości wpisując: „Transport dzieci z PM206” w terminie do dnia 21.08.2020 r. godz. 15.00.

W załączeniu zamieszczono (na dole strony): szczegółowe zapytania ofertowe, oświadczenia, druk oferty

________________________________________________________________

Data Ogłoszenia - 15.07.2020r.

 

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego:

W związku z realizacją projektu: „Otuleni Wsparciem Osiągamy Sukcesy”, planowanego do realizacji  w ramach działania XI.1.1 RPO WŁ  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, zaprasza do składania ofert:

Przedmiotem zamówienia jest: „Usługa transportu dzieci” uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w wieku od 3 do 7 lat wraz z opiekunami polegająca na realizacji następujących przewozów autokarowych:

1) Transport na 15 integracyjnych, całodniowych wycieczek dla grup przedszkolnych

2) Transport raz w tygodniu na basen przez okres całego roku szkolnego 2020/2021 dla dwóch 30 osobowych grup dzieci wraz z 8 opiekunami  

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty proszę składać:

- osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego: Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, Łódź, ul. Lermontowa7, w sekretariacie w godzinach otwarcia (od 9.00 do 15.00), w terminie do dnia 23.07.2020 r. godz. 15.00.

 lub

- przesłać w formie elektronicznej skan kompletnej podpisanej oferty w formacie pliku PDF lub JPG na adres mailowy Zamawiającego: projekt@pm206.elodz.edu.pl w temacie wiadomości wpisując: „Transport dzieci z PM206” w terminie do dnia 23.07.2020 r. godz. 15.00.

W załączeniu zamieszczono (na dole strony): szczegółowe zapytania ofertowe, oświadczenia, druk oferty

______________________________________________________________

Data Ogłoszenia - 08.07.2020r.

 

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek i książek na potrzeby projektu „Otuleni wsparciem – osiągamy sukcesy”, realizowanego w ramach działania XI.1.1 RPO WŁ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z poniższą listą, zamówienia podzielonego na 15 części.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Termin składania ofert mija 16 lipca 2020 roku o godzine 15.00

 
link do ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 
 
________________________________________________________________

Data Ogłoszenia - 26.06.2020r.

 

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego:

W związku z realizacją projektu: „Otuleni Wsparciem Osiągamy Sukcesy”, planowanego do realizacji  w ramach działania XI.1.1 RPO WŁ  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, zaprasza do składania ofert:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wybór realizatora i przeprowadzenie usługi edukacyjnej polegającej na przeprowadzeniu szkoleń, kursów i studiów podyplomowych w ramach projektu

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Termin składania ofert mija 3 lipca 2020 roku o godzine 12.00

 
link do ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 

         1) osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego: Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi Łódź, ul. Lermontowa 7, w sekretariacie w godzinach otwarcia sekretariatu (od 9.00 do 15.00),

 lub

         2) przesłać w formie elektronicznej skan kompletnej podpisanej oferty w formacie pliku PDF lna adres mailowy Zamawiającego: projekt@pm206.elodz.edu.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------

Data Ogłoszenia - 19.02.2020r.

 

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego:

W związku z realizacją projektu: „Otuleni Wsparciem Osiągamy Sukcesy”, planowanego do realizacji  w ramach działania XI.1.1 RPO WŁ  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, zaprasza do składania ofert w następujących postępowaniach na kadrę zarządzającą projektem:

 1. koordynatora projektu
 2. specjalisty ds. finansowych
 3. asystenta koordynatora
 4. referent ds zasobów ludzkich i promocji
 5. referent ds zaopatrzenia projektu

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty proszę składać do 24 lutego 2020 r. do godz. 15.00:

         1) osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego: Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi Łódź, ul. Lermontowa 7, w sekretariacie w godzinach otwarcia (od 6.00 do 17.00),

 lub

         2) przesłać w formie elektronicznej skan kompletnej podpisanej oferty w formacie pliku PDF lub JPG na adres mailowy Zamawiającego: projekt@pm206.elodz.edu.pl

W załączeniu zamieszczono (na dole strony): szczegółowe zapytania ofertowe, oświadczenia, druk oferty

..........................................................................................................................................................................

........................................... ROK 2019 znajduje się w plikach archiwalnych ......................................................

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowana 31.12.19r.     w załaczeniu na dole strony

Informacja z otwarcia ofert w dniu 20.12.2019r. w załaczeniu na dole strony

Data Ogłoszenia - 12.12.2019r.

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

 „Dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola Miejskiego nr 206 w Łodzi z Oddziałami Integracyjnymi”

 Zamówienie podzielono na 10 części.

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych.

Część I – artykuły ogólnospożywcze,
Część II – mrożonki,
Część III – wyroby piekarnicze,
Część IV – wędlina,
Część V – świeże owoce, warzywa i jaja 
Część VI – przetwory mączne-garmażeryjne,
Część VII – nabiał,
Cześć VIII – ryby i przetwory rybne,
Część IX – świeże mięsa wieprzowe i wołowe,
Część X – świeże mięso drobiowe

 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Przedszkole nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Lermontowa 7, Łódź w sekretariacie do dnia 12.2019 roku do godz. 12:00.
 2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie bez otwierania (pod warunkiem, iż na kopercie znajdują się dane wykonawcy, niezbędne do odesłania oferty).
 3. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być oznaczona Nazwa (firmą) i adresem Wykonawcy oraz zaadresowana według następującego wzoru:

 

Przedszkole nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi 

Lermontowa 7, 92 – 512 Łódź

„Dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola Miejskiego nr 206 w Łodzi z Oddziałami Integracyjnymi” część …….

 Nie otwierać przed dniem 20.12.2019 r. godz. 12.05

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.2019 roku o godz. 12.05 w siedzibie Zamawiającego w gabinecie Dyrektora.
 2. W załączeniu zamieszczono:
 • Treść ogłoszenia
 • Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;
 • Załącznik nr 2 – Formularz cenowy/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków;
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do – informacja o przynależności do grupy kapitałowej;
 • Załącznik nr 6 - Wzór umowy;
 • Załącznik nr 7 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Kucharska
Odpowiada:Agnieszka Kucharska
Wytworzył:Agnieszka Kucharska
Data ostatniej zmiany:2020-12-12 20:56:17
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 12075