Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi
drukuj

Archwium - Zamówienia publiczne

Data Ogłoszenia - 19.02.2020r.

 

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego:

W związku z realizacją projektu: „Otuleni Wsparciem Osiągamy Sukcesy”, planowanego do realizacji  w ramach działania XI.1.1 RPO WŁ  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, zaprasza do składania ofert w następujących postępowaniach na kadrę zarządzającą projektem:

 1. koordynatora projektu
 2. specjalisty ds. finansowych
 3. asystenta koordynatora
 4. referent ds zasobów ludzkich i promocji
 5. referent ds zaopatrzenia projektu

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty proszę składać do 24 lutego 2020 r. do godz. 15.00:

         1) osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego: Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi Łódź, ul. Lermontowa 7, w sekretariacie w godzinach otwarcia (od 6.00 do 17.00),

 lub

         2) przesłać w formie elektronicznej skan kompletnej podpisanej oferty w formacie pliku PDF lub JPG na adres mailowy Zamawiającego: projekt@pm206.elodz.edu.pl

W załączeniu zamieszczono (na dole strony): szczegółowe zapytania ofertowe, oświadczenia, druk oferty

..........................................................................................................................................................................

........................................... ROK 2019 znajduje się w plikach archiwalnych ......................................................

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowana 31.12.19r.     w załaczeniu na dole strony

Informacja z otwarcia ofert w dniu 20.12.2019r. w załaczeniu na dole strony

Data Ogłoszenia - 12.12.2019r.

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

 „Dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola Miejskiego nr 206 w Łodzi z Oddziałami Integracyjnymi”

 Zamówienie podzielono na 10 części.

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych.

Część I – artykuły ogólnospożywcze,
Część II – mrożonki,
Część III – wyroby piekarnicze,
Część IV – wędlina,
Część V – świeże owoce, warzywa i jaja 
Część VI – przetwory mączne-garmażeryjne,
Część VII – nabiał,
Cześć VIII – ryby i przetwory rybne,
Część IX – świeże mięsa wieprzowe i wołowe,
Część X – świeże mięso drobiowe

 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Przedszkole nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Lermontowa 7, Łódź w sekretariacie do dnia 12.2019 roku do godz. 12:00.
 2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie bez otwierania (pod warunkiem, iż na kopercie znajdują się dane wykonawcy, niezbędne do odesłania oferty).
 3. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być oznaczona Nazwa (firmą) i adresem Wykonawcy oraz zaadresowana według następującego wzoru:

 

Przedszkole nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi 

Lermontowa 7, 92 – 512 Łódź

„Dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola Miejskiego nr 206 w Łodzi z Oddziałami Integracyjnymi” część …….

 Nie otwierać przed dniem 20.12.2019 r. godz. 12.05

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.2019 roku o godz. 12.05 w siedzibie Zamawiającego w gabinecie Dyrektora.
 2. W załączeniu zamieszczono:
 • Treść ogłoszenia
 • Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;
 • Załącznik nr 2 – Formularz cenowy/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków;
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do – informacja o przynależności do grupy kapitałowej;
 • Załącznik nr 6 - Wzór umowy;
 • Załącznik nr 7 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Kucharska
Odpowiada:Agnieszka Kucharska
Wytworzył:Agnieszka Kucharska
Data ostatniej zmiany:2020-02-19 11:29:18
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 12092