Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi
drukuj

Archwium - Zamówienia publiczne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowana 31.12.18r.     w załaczeniu na dole strony

Informacja z otwarcia ofert w dniu 20.12.2019r. w załaczeniu na dole strony

Data Ogłoszenia - 12.12.2019r.

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

 „Dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola Miejskiego nr 206 w Łodzi z Oddziałami Integracyjnymi”

 Zamówienie podzielono na 10 części.

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych.

Część I – artykuły ogólnospożywcze,
Część II – mrożonki,
Część III – wyroby piekarnicze,
Część IV – wędlina,
Część V – świeże owoce, warzywa i jaja 
Część VI – przetwory mączne-garmażeryjne,
Część VII – nabiał,
Cześć VIII – ryby i przetwory rybne,
Część IX – świeże mięsa wieprzowe i wołowe,
Część X – świeże mięso drobiowe

 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Przedszkole nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Lermontowa 7, Łódź w sekretariacie do dnia 12.2019 roku do godz. 12:00.
 2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie bez otwierania (pod warunkiem, iż na kopercie znajdują się dane wykonawcy, niezbędne do odesłania oferty).
 3. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być oznaczona Nazwa (firmą) i adresem Wykonawcy oraz zaadresowana według następującego wzoru:

 

Przedszkole nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi 

Lermontowa 7, 92 – 512 Łódź

„Dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola Miejskiego nr 206 w Łodzi z Oddziałami Integracyjnymi” część …….

 Nie otwierać przed dniem 20.12.2019 r. godz. 12.05

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.2019 roku o godz. 12.05 w siedzibie Zamawiającego w gabinecie Dyrektora.
 2. W załączeniu zamieszczono:
 • Treść ogłoszenia
 • Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;
 • Załącznik nr 2 – Formularz cenowy/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków;
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do – informacja o przynależności do grupy kapitałowej;
 • Załącznik nr 6 - Wzór umowy;
 • Załącznik nr 7 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

.......................................................................................................

Ogłoszenia z dnia 20.09.2019

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego:

W związku z realizacją projektu: „Wspierać – Kształcić - Przeżywać”, planowanego do realizacji  w ramach działania XI.1.1 RPO WŁ  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, zaprasza do składania ofert w  postępowaniu:.

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów i pomocy dydaktycznych w Przedszkolu Miejskim Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi.

2. TERMIN i SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Oferty proszę składać do 27 wrzesień 20198 r. do godz. 10.00:

1)  osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego: Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, Łódź, ul. Lermontowa7, w sekretariacie w godzinach otwarcia (od 8.00 do 15.00),  lub

2)  przesłać w formie elektronicznej skan kompletnej podpisanej oferty w formacie pliku PDF lub JPG na adres mailowy Zamawiającego: projekt@pm206.elodz.edu.pl

W załączeniu zamieszczono:

07. zapytanie ofertowe pomoce dydaktyczne

07. załacznik nr 1 druk oferty 

07. załacznik nr 1 oświadczenie

07. załacznik nr 2 klauzula inf 

....................................................................................................................

 

Ogłoszenia z dnia 11.06.2019

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego:

W związku z uzyskanym dofinasowaniem pochodzącym, ze środków programu dla osiedli Urzędu Miasta Łodzi, Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi zaprasza do przedstawienia ofert na wykonanie prac remontowo-budowlanych w łazienkach PM 206 w Łodzi.

ZAMAWIAJĄCY:

 Miasto Łódź - Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Lermontowa 7 92-512 Łódź, +42 672 70 89,

 1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

 Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, o wartości szacunkowej poniżej progu, wskazanego w art. 4 pkt 8 pzp.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie prac remontowo-budowlanych w dwóch łazienkach w budynku Przedszkola Miejskiego nr 206 w Łodzi. Łazienki znajdują  się jednym piętrze – parterze, oznaczone są jako: Łazienka nr 1 – zielono biała oraz Łazienka nr 2 – biało czerwona. 

Plan łazienek stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

UWAGA: Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w godzinach otwarcia Zamawiającego od 8 do 16 od pn.-pt.

Zamówienie podzielono na dwie części:

Część I

Etap pierwszy - łazienka 1: (biało-zielona)

Etap drugi - łazienka 2: (biało-czerwona)

Część II

 • Wykonanie 8 kabin systemowych (łazienka nr 1) w kolorystyce biało-zielonej z laminowanej płyty wiórowej LPW lub laminatu wysokociśnieniowego HPL w układzie zamkniętym (4 szt x 120 cm x 80 cm oraz  4 szt x 120 cm x 80)
 • Wykonanie 8 kabin systemowych (łazienka nr 2) w kolorystyce biało-czerwonej z laminowanej płyty wiórowej LPW lub laminatu wysokociśnieniowego HPL w układzie zamkniętym (4 szt x 120 cm x 80 cm oraz  3 szt x 120 cm x 80);

Gwarancja na sprzęty i wykonane prace wynosić musi przynajmniej 3 lata.

Przed przystąpieniem do wykonania prac Wykonawca przedstawi projekt wykonawczy do akceptacji Zamawiającego.

Przedmiar robót jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu wykonawczego. Zawiera zestawienie przewidywanych robót w celu zobrazowania skali zamierzenia budowlanego i ułatwienia Wykonawcom oszacowania kosztów realizacji inwestycji, dlatego co do zasady pełni jedynie funkcję pomocniczą

UWAGA: Zamawiający przewiduje płatności częściowe dla Cz. I zamówienia – po odbiorze każdego z etapów

Miejsce realizacji: Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Lermontowa 7

92-512 Łódź.

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 Kompletną dokumentację oferty należy złożyć:

-osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie prac remontowo-budowlanych w łazienkach PM 206 w Łodzi” w siedzibie Zamawiającego: ul. Lermontowa 7, 92-512 Łódź (w godzinach 8:00 do 16:00 pn. – pt.) w terminie do dnia 25.06.2019r.

lub

-przesłać w formie elektronicznej skan kompletnej dokumentacji oferty w formacie pliku PDF lub JPG na adres mailowy Zamawiającego: kontakt@pm206.elodz.edu.pl w temacie wiadomości wpisując: „Oferta na wykonanie prac remontowo-budowlanych w łazienkach PM 206 w Łodzi” w terminie do dnia 25.06.2019r.

Termin uważa się za zachowany w przypadku doręczenia dokumentacji oferty najpóźniej w w/w terminie.

TERMIN REALIZACJI UMOWY:

 Od dnia podpisania umowy nie dłużej niż do 29.08.2019 roku.

Szczegółowa dokumentacja dostępna jest w załacznikach na dole strony

01. zapytanie ofertowe

02. formularz oferty

03. oświadczenie

04. klauzula

05. projekt poglądowy

______________________________________________________________

Numer ogłoszenia w BZP - 660375-N-2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowana 28.12.18r.     w załaczeniu na dole strony

Informacja z otwarcia ofert w dniu 19.12.2018r. w załaczeniu

Data Ogłoszenia - 11.12.2018r.

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

 „Dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola Miejskiego nr 206 w Łodzi z Oddziałami Integracyjnymi”

 Zamówienie podzielono na 10 części.

 

W załączeniu zamieszczono:

Treść ogłoszenia

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do – informacja o przynależności do grupy kapitałowej,

Załącznik nr 6 - Wzór umowy,

Załącznik nr 7 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

Z powodów technicznych załaczniki do przetargu zamieszczono na stronie:

załaczniki do przetargu tutaj !

_______________________________________________________________

Ogłoszenia z dnia 21.11.2018

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego:

W związku z realizacją projektu: „Wspierać – Kształcić - Przeżywać”, planowanego do realizacji  w ramach działania XI.1.1 RPO WŁ  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, zaprasza do składania ofert w  postępowaniu:.

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli i materiałów do wyposażenia ogrodu w Przedszkolu Miejskim Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi wraz z montażem.

2. TERMIN i SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Oferty proszę składać do 27 listopada 2018 r. do godz. 10.00:

1)  osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego: Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, Łódź, ul. Lermontowa7, w sekretariacie w godzinach otwarcia (od 6.00 do 17.00),  lub

2)  przesłać w formie elektronicznej skan kompletnej podpisanej oferty w formacie pliku PDF lub JPG na adres mailowy Zamawiającego: projekt@pm206.elodz.edu.pl

W załączeniu zamieszczono:

08. zapytanie ofertowe

08. załacznik nr 1 druk oferty 

08. załacznik nr 1 oświadczenie

08. załacznik nr 2 klauzula inf 

____________________________________________________________________________________________

 

Ogłoszenia z dnia 08.11.2018

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego:

W związku z realizacją projektu: „Wspierać – Kształcić - Przeżywać”, planowanego do realizacji  w ramach działania XI.1.1 RPO WŁ  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, zaprasza do składania ofert w  postępowaniu:.

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w Przedszkolu Miejskim Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi.

2. TERMIN i SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Oferty proszę składać do 19 listopada 2018 r. do godz. 10.00:

1)  osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego: Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, Łódź, ul. Lermontowa7, w sekretariacie w godzinach otwarcia (od 6.00 do 17.00),  lub

2)  przesłać w formie elektronicznej skan kompletnej podpisanej oferty w formacie pliku PDF lub JPG na adres mailowy Zamawiającego: projekt@pm206.elodz.edu.pl

W załączeniu zamieszczono:

07. zapytanie ofertowe pomoce dydaktyczne

07. załacznik nr 1 druk oferty 

07. załacznik nr 1 oświadczenie

07. załacznik nr 2 klauzula inf 

__________________________________________________________________________________________

 

Ogłoszenia z dnia 12.10.2018

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego:

W związku z realizacją projektu: „Wspierać – Kształcić - Przeżywać”, planowanego do realizacji  w ramach działania XI.1.1 RPO WŁ  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, zaprasza do składania ofert w  postępowaniu:.

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu TIK (Technologia Informacyjno-Komunikacyjna) w Przedszkolu Miejskim Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi.

2. TERMIN i SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Oferty proszę składać do 22 października 2018 r. do godz. 10.00:

1)  osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego: Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, Łódź, ul. Lermontowa7, w sekretariacie w godzinach otwarcia (od 6.00 do 17.00),  lub

2)  przesłać w formie elektronicznej skan kompletnej podpisanej oferty w formacie pliku PDF lub JPG na adres mailowy Zamawiającego: projekt@pm206.elodz.edu.pl

W załączeniu zamieszczono:

06. zapytanie ofertowe TIK

06. załacznik nr 1 druk oferty 

06. załacznik nr 1 oświadczenie

06. załacznik nr 2 klauzula inf 

 

_______________________________________________________________________________

Ogłoszenia z dnia 30.09.2018

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego:

W związku z realizacją projektu: „Wspierać – Kształcić - Przeżywać”, planowanego do realizacji  w ramach działania XI.1.1 RPO WŁ  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, zaprasza do składania ofert w następującym postępowaniu:

1. OPIS U ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest aranżacja wraz z dostawą i montażem urządzeń do sali doświadczania świata w Przedszkolu Miejskim Nr 206 w Łodzi.

W wykonaniu zamówienia Zamawiający wymaga aby oferent dokonał aranżacji niżej wymienionych urządzeń oraz wykonał ich dostawy wraz z  montażem. Urządzenia będą używane do prowadzenia zajęć metodą Snoezalen.

Lista urządzeń znajduje się w załaczonym poniżej zapytaniu ofertowym.

2. TERMIN i SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Oferty proszę składać do 8 października 2018 r. do godz. 10.00:

1)  osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego: Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, Łódź, ul. Lermontowa7, w sekretariacie w godzinach otwarcia (od 6.00 do 17.00),  lub

2)  przesłać w formie elektronicznej skan kompletnej podpisanej oferty w formacie pliku PDF lub JPG na adres mailowy Zamawiającego: projekt@pm206.elodz.edu.pl

W załączeniu zamieszczono:

05. zapytanie ofertowe kursy

05. załacznik nr 1 druk  oferty

05. załacznik nr 2 oświadczenie

05. załacznik nr 2 klauzula inf RODO

______________________________________________________________________________

Ogłoszenia z dnia 14.09.2018

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego:

W związku z realizacją projektu: „Wspierać – Kształcić - Przeżywać”, planowanego do realizacji  w ramach działania XI.1.1 RPO WŁ  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, zaprasza do składania ofert w następującym postępowaniu:

Wybór realizatora usługi edukacyjnej polegającej na przeprowadzeniu szkoleń dla nauczycieli.

1. ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE PODZIAŁU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI I DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH W ZAKRESIE JEDNEJ LUB KILKU CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

 

CZĘŚĆ 1: ZAKUP 4 MIEJSC NA III STOPNIOWE SZKOLENIE Z TERAPII BEHAWIORALNEJ

CZĘŚĆ 2: ZAKUP 1 MIEJSCA NA CERTYFIKOWANE SZKOLENIE Z INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

CZĘŚĆ 3: ZAKUP 4 MIEJSC NA SZKOLENIE Z ZAKRESU TERAPII RĘKI

CZĘŚĆ 4:  ZAKUP 2 MIEJSC NA SZKOLENIE Z ZAKRESU MUZYKOTERAPII DOGŁĘBNEJ KOMÓRKOWEJ

CZĘŚĆ 5:  ZAKUP 2 SZKOLEŃ DLA  NAUCZYCIELI W ZAKRESIE WSPIERANIA DZIECKA W ROZWOJU

CZĘŚĆ 6:  ZAKUP 2 SZKOLEŃ DLA  NAUCZYCIELI W ZAKRESIE WSPIERANIA DZIECKA W ROZWOJU

CZĘŚĆ 7:  ZAKUP 2 SZKOLEŃ DLA  NAUCZYCIELI W ZAKRESIE WSPIERANIA DZIECKA W ROZWOJU

 

2. TERMIN i SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Oferty proszę składać do 21września 2018 r. do godz. 10.00:

1)  osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego: Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, Łódź, ul. Lermontowa7, w sekretariacie w godzinach otwarcia (od 6.00 do 17.00),  lub

2)  przesłać w formie elektronicznej skan kompletnej podpisanej oferty w formacie pliku PDF lub JPG na adres mailowy Zamawiającego: projekt@pm206.elodz.edu.pl

W załączeniu zamieszczono:

04. zapytanie ofertowe kursy

04. załacznik nr 1 druk  oferta kursy

04. załacznik nr 2 oświadczenie kursy

04. załacznik nr 2 klauzula inf RODO

04. załącznik nr 4 wykaz kursy

___________________________________________________________________________________________

 

Ogłoszenia z dnia 10.09.2018

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego:

W związku z realizacją projektu: „Wspierać – Kształcić - Przeżywać”, planowanego do realizacji  w ramach działania XI.1.1 RPO WŁ  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, zaprasza do składania ofert w następującym postępowaniu:

 Wybór realizatora usługi edukacyjnej polegającej na przeprowadzeniu studiów podyplomowych w ramach projektu pn. „Wspierać – Kształcić - Przeżywać”, 

1. ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE PODZIAŁU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI I DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH W ZAKRESIE JEDNEJ LUB KILKU CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

 

CZĘŚĆ 1 : ZAKUP 3 MIEJSC NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 

CZĘŚĆ 2 : ZAKUP 2 MIEJSC NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU SURDOPEDAGOGIKA

 

CZĘŚĆ 3 : ZAKUP 2 MIEJSC NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU TYFLOPEDAGOGIKA

 

CZĘŚĆ 4 : ZAKUP 2 MIEJSC NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU ARTETERAPIA

2. TERMIN i SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Oferty proszę składać do 18 września 2018 r. do godz. 10.00:

1)  osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego: Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, Łódź, ul. Lermontowa7, w sekretariacie w godzinach otwarcia (od 6.00 do 17.00),  lub

2)  przesłać w formie elektronicznej skan kompletnej podpisanej oferty w formacie pliku PDF lub JPG na adres mailowy Zamawiającego: projekt@pm206.elodz.edu.pl

W załączeniu zamieszczono:

03. zapytanie ofertowe studia podyplomowe

03. załacznik nr 1 druk  oferta studia podyplomowe

03. załacznik nr 2 oświadczenie studia podyplomowe

03. załacznik nr 2 klauzula inf RODO

03. załącznik nr 4 wykaz studia podyplomowe

_____________________________________________________________________________________________

Ogłoszenia z dnia 06.09.2018

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego:

W związku z realizacją projektu: „Wspierać – Kształcić - Przeżywać”, planowanego do realizacji  w ramach działania XI.1.1 RPO WŁ  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, zaprasza do składania ofert w następujących postępowaniach:.

1. Usługa transportu na 15 integracyjnych, całodniowych wycieczek dla grup przedszkolnych (1 wycieczka zawsze dla grupy 45 dzieci w wieku od 3 do 7 lat i 5 opiekunów – każdorazowo łącznie do 50 osób) w treści załaczonego zapytanie określono daty oraz trasy wycieczek.

2. zakup i dostawa urządzeń i materiałów do diagnozy i terapii metodą Tomatisa w Przedszkolu Miejskim Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi wraz z szkoleniem nauczycieli do korzystania urządzeń i materiałów.

3. TERMIN i SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Oferty proszę składać do 13 września 2018 r. do godz. 10.00:

1)  osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego: Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, Łódź, ul. Lermontowa7, w sekretariacie w godzinach otwarcia (od 6.00 do 17.00),  lub

2)  przesłać w formie elektronicznej skan kompletnej podpisanej oferty w formacie pliku PDF lub JPG na adres mailowy Zamawiającego: projekt@pm206.elodz.edu.pl

W załączeniu zamieszczono:

01. zapytanie ofertowe transport

01. załacznik nr 1 druk oferty transport

01. załacznik nr 2 klauzula inf RODO

02. zapytanie ofertowe Tomatis

02. załacznik nr 1 druk oferty Tomatis

02. załacznik nr 2 oświadczenie Tomatis

02. załacznik nr 3 klauzula info Tomatis

 Dyrektor  Przedszkola Miejskiego Nr 206 w Łodzi, zawiadamia o udzieleniu zamówienia na postępowania, prowadzonego w trybie  p.z.p. pn.:,,Usługa transportu na 15 integracyjnych, całodniowych wycieczek dla grup przedszkolnych  - wybrano  ofertę Firmy Mila Tour

Dyrektor  Przedszkola Miejskiego Nr 206 w Łodzi,, zawiadamia o udzieleniu zamówienia na postępowania, prowadzonego w trybie  p.z.p. pn.:,,zakup i dostawa urządzeń i materiałów do diagnozy i terapii metodą Tomatisa  - wybrano  ofertę Firmy TOMATIS POLSKA Sp. z o.o.

_____________________________________________________________________________________________

Data Ogłoszenia - 07.08.2018r.

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego:

W związku z realizacją projektu: „Wspierać – Kształcić - Przeżywać”, planowanego do realizacji  w ramach działania XI.1.1 RPO WŁ  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, zaprasza do składania ofert w następujących postępowaniach:.

 1. usługa w postaci pełnienia funkcji koordynatora projektu „Wspierać – Kształcić - Przeżywać”, planowanego do realizacji  w ramach działanie XI.1.1 RPO WŁ  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, na umowę zlecenie.
 2. usługa w postaci pełnienia funkcji specjalisty ds. rozliczeń projektu „Wspierać – Kształcić - Przeżywać”, planowanego do realizacji  w ramach działania XI.1.1 RPO WŁ  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, na umowę zlecenie.
 3. usługa w postaci pełnienia funkcji asystenta koordynatora projektu „Wspierać – Kształcić - Przeżywać”, planowanego do realizacji  w ramach działania XI.1.1 RPO WŁ  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, na umowę zlecenie

3. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty proszę składać do 16 sierpnia 2018 r. do godz. 14.00:

         1)         osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego: Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, Łódź, ul. Lermontowa7, w sekretariacie w godzinach otwarcia (od 6.00 do 17.00),

 lub

         2)         przesłać w formie elektronicznej skan kompletnej podpisanej oferty w formacie pliku PDF lub JPG na adres mailowy Zamawiającego: projekt@pm206.elodz.edu.pl

W załączeniu zamieszczono:

01. zapytanie ofertowe koordynator

01. załacznik nr 1 druk oferty koordynator

01. załacznik nr 2 klauzula inf RODO

01. załacznik nr 3 oświadczenie koordynatora

02. zapytanie ofertowe specjalista ds. rozliczeń finansowych

02. załacznik nr 1 druk oferty specjalista

02. załacznik nr 2 klauzula inf RODO

03. zapytanie ofertowe asystent koordynatora

03. załacznik nr 1 druk ofert asystent koordynatora

03. załacznik nr 2 klauzula inf RODO

 

Dyrektor  Przedszkola Miejskiego Nr 206 w Łodzi, zawiadamia o udzieleniu zamówienia na postępowania, prowadzonego w trybie art. 138o p.z.p. pn.:,,Pełnienie funkcji koordynatora projektu  "Wspierać - Kształcić - Przeżywać" - wybrano jedyną nadesłaną ofertę p. Madziary

 

Dyrektor  Przedszkola Miejskiego Nr 206 w Łodzi,  zawiadamia o udzieleniu zamówienia na postępowania, prowadzonego w trybie art. 138o p.z.p. pn.:,,Pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu  "Wspierać - Kształcić - Przeżywać"  - wybrano jedyną nadesłaną ofertę p. Puchalskiej

 

 

Dyrektor  Przedszkola Miejskiego Nr 206 w Łodzi, zawiadamia o udzieleniu zamówienia na postępowania, prowadzonego w trybie art. 138o p.z.p. pn.:,,Pełnienie funkcji specjalisty ds rozliczeń w  projektcie "Wspierać - Kształcić - Przeżywać" - wybrano jedyną nadesłaną ofertę p. Wieczorek

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Kucharska
Odpowiada:Agnieszka Kucharska
Wytworzył:Agnieszka Kucharska
Data ostatniej zmiany:2019-12-31 09:29:26
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 12075