Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi
drukuj

Archwium - Nabór kandydatów do pracy

Prowadzimy NABÓR KANDYDATÓW

do pracy w Przedszkolu Miejskim Nr 206 w Łodzi

ul. Lermontowa 7, 92-512 Łódź,

na wolne stanowiska pracowników:

Pedagogicznych: 

Oferujemy pracę w roku szkolnym 2017/18 dla następujących nauczycieli:

- nauczyciel wychowania przedszkolnego (wymagane kwalifikacje: ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika w zakresie wychowania przedszkolnego lub pedagogiki wieku dziecięcego lub inne zbliżone) - cały etat

- pedagog specjalny (wymagane kwalifikacje: ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogika lub tyflopedagogika lub inne zbliżone, kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego lub pedagogiki wieku dziecięcego lub inne zbliżone) - cały etat

- nauczyciel anglista (wymagane kwalifikacje: ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika w zakresie wychowania przedszkolnego lub pedagogiki wieku dziecięcego lub inne zbliżone oraz kwalifikacje do nauczania języka angielskiego

Wynagrodzenie zgodnie z posiadanym stopniem awansu zawodowego nauczyciela i wykształceniem według tabeli MEN

Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
Wymagania niezbędne:
• posiada obywatelstwo polskie,
• posiada wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym,
• spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela,
• posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
• nie była karana za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,
• przestrzega podstawowych zasad moralnych.

Dokumenty aplikacyjne to jest:

 1) list motywacyjny z CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

2)   kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe

3)   oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

4)   oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela,

5)   oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.  926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko nauczyciela ,

Po ocenie merytorycznej złożonych dokumentów aplikacyjnych  wyznaczony zostanie termin rozmowy kwalifikacyjnej (w terminie 5-7 lipca), (na które proszę przynieść orginały dokumentów potwierdzających kwalifikacje i stopień awansu zawodowego opcjonalnie można zaprezentować swoje zawodowe portfolio).

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie

oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko nauczyciela"

należy składać do 30 czerwca 2017r do gabinetu dyrektora przedszkola

Łódź ul. Lermontowa 7

Dokumenty osób niezakwalifikowanych na ww stanowisko można odbierać w terminie od 10-15 lipca.br (dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone).


Obsługowych:

 Oferujemy pracę w roku szkolnym 2017/18 dla następujących pracowników:

- kucharz (wymagane kwalifikacje : ukończona szkoła gastronomiczna) doświadczenie w pracy na kuchni szczególnie w żywieniu zbiorowym. -  cały etat

- woźna (ukończona szkoła średnia, niekaralność) - 0,75 etatu

List aplikacyjny wraz z CV proszę przesyłać na adres Łódź ul Lermontowa 7 lub dostarczyć do przedszkola osobiście wraz z informacją o terminie możliwego spotkania w okresie 10-12.07.17r. w godzinach 9-14. 

 

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie

 

oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem:

 

„Nabór na stanowisko pracownika obsługi"

 

należy składać do 30 czerwca 2017r do gabinetu dyrektora przedszkola

 

Łódź ul. Lermontowa 7

 

Dokumenty osób niezakwalifikowanych na ww stanowisko można odbierać w terminie od 10-15 lipca.br (dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone).

 

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 206 w Łodzi,

Agnieszka Kucharska

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Kucharska
Odpowiada:Agnieszka Kucharska
Wytworzył:Agnieszka Kucharska
Data ostatniej zmiany:2017-06-06 20:39:57
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3825