Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi
drukuj

Archwium - Nabór kandydatów do pracy

Podstawa prawna: art. 13 ustawy z dn. 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

(t.j. Dz.U. 2016 poz. 902 ze zm.)

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista

 

  1. Nazwa jednostki : Przedszkole Miejskie Nr 206, 92-512 Łódź ul Lermontowa 7
  2. Tel.: 42 672 70 89, e-mail: pm206lodz@interia.pl
  3. Stanowisko: specjalista
  4. Wymiar etatu: cały etat
  5. Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole Miejskie Nr 206 Łódź, ul. Lermontowa 7
  6. Rodzaj umowy: umowa o pracę od dnia 1 grudnia 2017r.
  1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

-        posiadanie obywatelstwa polskiego,

-        pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

-        niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karno-skarbowe,

-        wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-        brak ustalonego prawa do emerytury,

-        wykształcenie  średnie (min.5 letni staż pracy) lub wyższe (min.2 letni staż pracy),

-        doświadczenie w prowadzeniu zaopatrzenia, magazynu  i żywienia zbiorowego

-        biegła obsługa komputera, w tym Excel, Word,

-        zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

-        znajomość procedur sanitarnych HACCP i GHP

-        obsługa urządzeń biurowych,

-        wiedza z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych,

-        znajomość zasad ochrony danych osobowych

-        pożądane doświadczenie na w/w lub podobnym stanowisku w placówce oświatowej.

  1. Główne zadania samodzielnego referenta

-        Realizowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych w tym planowanie, sprawozdawczość  i systematyczne zaopatrywanie przedszkola zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w: żywność, sprzęt, materiały biurowe, środki czystości, inne środki i materiały, odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-        przygotowanie danych do SIO i innych raportów w zakresie gospodarki materiałowej, żywienia dzieci, prowadzenia magazynu.

-        współpraca z CUWO oraz innymi pracownikami przedszkola,

-        realizowanie zadań z zakresu kontroli i prowadzenie dokumentacji,

-        odpowiedzialność materialna za powierzone środki finansowe i mienie,

-        znajomość i stosowanie zasad żywienia i norm żywienia,

-        układanie jadłospisów zgodnie z normami żywieniowymi przewidzianymi dla dzieci przedszkolnych,

-        przestrzeganie zasad HACCP i GHP w przedszkolu,

-        pobieranie i rozliczanie zaliczek,

-        prowadzenie inwentarza przedszkola,

-        nadzór nad funkcjonowaniem kuchni: przygotowaniem, porcjowaniem posiłków, przestrzeganiem zasad higieny, w określonych sytuacjach uczestniczenie w przygotowaniu posiłków,

-        przestrzeganie dziennej stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie oraz ich właściwe przechowywanie, · sporządzanie raportów żywieniowych,

-         prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-        wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy w placówce,

-        szczegółowy zakres obowiązków przy podpisaniu umowy.

  1. Wymagania dodatkowe

-        Praktyczna umiejętność stosowania procedur zamówień publicznych,

-        Znajomość zasad ochrony danych osobowych,

-        Umiejętność pracy w zespole, organizacji czasu pracy, korzystania z przepisów prawa,

-        Sumienność, rzetelność i komunikatywność, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji

-        Posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, odporność na stres, umiejętność pracy  w zespole, znajomość  i umiejętność korzystania z przepisów prawa.

-        aktualna książeczka pracownicza zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych

  1. Wymagane dokumenty:

-        podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem wraz z załaczonym kwestiunariuszem

-        życiorys zawodowy CV ze szczególnym uwzględnieniem dorobku zawodowego

-        kserokopie świadectw pracy, posiadanych zaświadczeń o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych lub zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu, mile widziane rekomendacje i listy polecające.

-        kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje

-        zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku specjalisty,

-        oświadczenie zgodnie z wymaganiami (w załączeniu)

-        podanie oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016 poz. 902 ze zm.)”

Dokumenty przekładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą ,, za zgodność z oryginałem ''

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 3/PM206/2017.” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

 

Przedszkole Miejskie Nr 206 w Łodzi przy ul. Lermontowa 7 w godz. 9:00 -15:00.

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.10.2017r. do godz. 10.00

 Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez przedszkole (datę wpływu).

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 206 w Łodzi z dnia 26 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w Przedszkolu Miejskim Nr 206 w Łodzi”

 

Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu do składania nie będą rozpatrywane. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Przedszkolu Miejskim Nr 206 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w przedszkolu przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru. Przedszkole Miejskie Nr 206 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. 2016 poz. 902 ze zm.), po upływie terminu do złożenia dokumentów lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej z podaniem imion, nazwisk.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 206 w Łodzi,

ul. Lermontowa 7

Agnieszka Kucharska

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Kucharska
Odpowiada:Agnieszka Kucharska
Wytworzył:Agnieszka Kucharska
Data ostatniej zmiany:2017-09-22 14:37:33
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3824