Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi
drukuj

Archwium - Nabór kandydatów do pracy

29.12.2017r.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi

ogłasza nabór na wolne stanowisko pedagogiczne

 

  1. Nazwa jednostki : Przedszkole Miejskie Nr 206, 92-512 Łódź ul Lermontowa 7
  2. Tel.: 42 672 70 89, e-mail: pm206lodz@interia.pl
  3. Stanowisko: nauczyciel
  4. Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole Miejskie Nr 206 Łódź, ul. Lermontowa 7
  5. Rodzaj umowy: umowa na zastępstwo 
  6. wymiar etatu: 18/22
  1. Określenie wymagań aplikacyjnych:

Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

Wymagania niezbędne:
• posiada obywatelstwo polskie,
• posiada wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym,
• spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela,
• posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
• nie była karana za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,
• przestrzega podstawowych zasad moralnych.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego (wymagane kwalifikacje: ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika w zakresie wychowania przedszkolnego lub pedagogiki wieku dziecięcego lub inne zbliżone) 

Wynagrodzenie zgodnie z posiadanym stopniem awansu zawodowego nauczyciela i wykształceniem według tabeli MEN

8. Dokumenty aplikacyjne to jest:

 1) podanie o przyjęcie do pracy wraz z wypełnionym kwestionariuszem

2)  CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

3)   kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe i awans zawodowy

3)   oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

4)   oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela,

5)   oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.  926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko nauczyciela ,

 

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie

oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Nabór Nr 1/PM206/2018"

należy składać do 5 stycznia 2018r do godz. 9.00 do gabinetu dyrektora przedszkola Łódź ul. Lermontowa 7

 Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu do składania będą rozpatrywane tylko w przypadku nie zakończonego jeszcze naboru. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Przedszkolu Miejskim Nr 206 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w przedszkolu przez okres 1 miesięca od dnia zakończenia naboru. W tym okresie, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru. Przedszkole Miejskie Nr 206 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie tego terminu, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 206 w Łodzi,

ul. Lermontowa 7

Agnieszka Kucharska

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Kucharska
Odpowiada:Agnieszka Kucharska
Wytworzył:Agnieszka Kucharska
Data ostatniej zmiany:2017-12-29 15:40:22
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3825