Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi
drukuj

Archwium - Nabór kandydatów do pracy

04.07.2018r.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi

ogłasza nabór na wolne stanowiska:

 

 1. Nazwa jednostki : Przedszkole Miejskie Nr 206, 92-512 Łódź ul Lermontowa 7
 2. Tel.: 42 672 70 89, e-mail: pm206lodz@interia.pl
 3. Stanowiska:
 • nauczyciel - Oligofrenopedagog (etat 22/22)
 • nauczyciel wychowania przedszkolnego (etat 25/25)
 • nauczyciel - Tyflopedagog (godz. 4/22)
 • nauczyciel - Surdopedagog (godz. 2/22)
 • nauczyciel - Arteterapeuta (godz. 6/22)
 • nauczyciel - terapeuta behawioralny (godz. 4/22)
 • nauczyciel - specjalista wczesnej interwencji logopedycznej i neurologopedii (godz.4/22)
 • nauczyciel - z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć metodą Tomatisa (godz. 2/22)
 • nauczyciel - z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć met. W. Sherborn (godz. 2/22)
 • nauczyciel - z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć orientacji ruch-przestrzennej (godz. 5/22)
 • nauczyciel - z kwalifikacjami do prowadzenie TUS w plenerze (godz. 4/22)
 • nauczyciel - z kwalifikacjami do prowadzenia TUS (trening umiejetności społecznych) (2,5/22)
 • nauczyciel - z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć metodą Snoezalen (godz. 10/22)
 • nauczyciel  - z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć rytmiczno-teatralnych (godz. 4/22)
 • nauczyciel - z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć sportowo-tanecznych (godz. 2/22)
 • nauczyciel - do prowadzenia warsztatów praktycznego działania (kulinarne, ogrodnicze itp) (5/22)
 • pomoc nauczyciela (etat 40/40)

Miejsce wykonywania pracy:  Przedszkole Miejskie Nr 206 Łódź, ul. Lermontowa 7
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na rok szkolny 2018/2019 

Umowy niepełnoetatowe będą zawierane w związku z realizacją projektu "Poznać - Zrozumieć- Doświadczyć" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Określenie wymagań aplikacyjnych:

Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

• posiada obywatelstwo polskie,
• posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne z kwalifikacjami do pracy w przedszkolu lub/i prowadzenia zajęć rewalidacyjno-terapeutycznych
• spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela,
• posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
• nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,
• przestrzega podstawowych zasad moralnych.

WARUNKI PRACY:

 1. Wynagrodzenie zgodnie z posiadanym stopniem awansu zawodowego nauczyciela i wykształceniem według tabeli MEN
 2. Siedziba Przedszkola Miejskiego Nr 206 w Łodzi ul Lermontowa 7
 3. Praca z dziećmi - realizacja zajęć zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz IPET


DOKUMENTY APLIKACYJNE W SKŁADANEJ OFERCIE:

 1) list motywacyjny oraz CV 

2)  wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie (w załaczeniu),

3)   kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz awans zawodowy

3)   oświadczenia o posiadanym obywatelstwie polskim oraz  że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

4)   oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela,

Jednocześnie informuję, że:

 1. Administratorem podanych przez kandydata danych jest Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 206 w Łodzi z siedzibą w Łodzi ul Lermontowa 7 tel 42 672 70 89, e-mail: pm206lodz@interia.pl 
 2. Z inspektorem Danych Osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@pm206.elodz.edu.pl
 3. Dane będą przetwarzane zgodnie z instrukcją o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego i jednolitym rzeczowym wykazem akt
 4. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzecimu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 6. Podanie danych przez kandydata jest wymogiem ustawowym wynikającym z Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela i innych obowiązujących przepisów prawa. Konsekwancją braku podania danych będzie odrzucenie oferty z powodu braków formalnych.
 7. Złożone dokumenty aplikacyjne należy oatrzyć podpisaną własnoręcznie klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z ogłoszonym naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji i dokumentowania procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz.1000) 

 

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Nabór Nr 2/PM206/2018" należy składać do 12 lipca 2018r do godz. 15.00 do gabinetu dyrektora przedszkola Łódź ul. Lermontowa 7

Jeżeli w tym terminie nie wpłyną  oferty na ww. stanowiska pracy, nabór zostaje przedłużony do momentu znalezienia nauczycieli zainteresowanych podjęciem pracy. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Przedszkolu Miejskim Nr 206 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w przedszkolu przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru. W tym okresie, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru. Przedszkole Miejskie Nr 206 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie tego terminu, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 206 w Łodzi,

ul. Lermontowa 7

Agnieszka Kucharska

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Kucharska
Odpowiada:Agnieszka Kucharska
Wytworzył:Agnieszka Kucharska
Data ostatniej zmiany:2018-07-09 11:47:54
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3825