Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi
drukuj

Archwium - Nabór kandydatów do pracy

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi

ogłasza nabór kandydatów do pracy

w Przedszkolu Miejskim Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi

92-512 Łódź, ul Lermontowa 7

na stanowisko:

Specjalisty ds. koordynowania projektem "Przedszkole otwarte" współfinansowanego prze Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony (do końca czerwca 2011 r.)

Wymagane wykształcenie: wyższe magisterskie

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • koordynowanie działań dotyczących realizacji projektu "Przedszkole otwarte" realizowanego w Przedszkolu Miejskim Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi - poddziałąnie 9.1.1 Program Operacyjny Kapitał ludzki;
 • prowadzenie polityki kadrowej w ramach projektu;
 • czuwanie nad realizacją projektu zgodnie z założeniami merytorycznymi i finansowymi;
 • przygotowywanie zbiorczych informacji, sprawozdań i raportów dla organizacji finansującej oraz WEUM w Łodzi;
 • wykonywanie innych czynności związanych z realizacją celów statutowych placówki.

Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej.
 2. Posiadanie, co najmniej pięcioletniego stażu pracy, w tym, co najmniej dwuletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym.
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 4. Osoba nie była skazana przwomocnym wyrokiem sądu za umyśłne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku.
 6. Osoba nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005, Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.).
 7. Posiadanie doświadczenia w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi.
 8. Ukończone szkolenia z zakresu zarządzania projektami finansowanymi przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 9. Posiadanie wiedzy z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych.
 10. Umiejętność obsługi komputera (MS Office - Word, Excel, PowerPoint) oraz urządzeń biurowych.
 11. Posiadanie następujących kompetencji kluczowych: postawa etyczna, sumienność, komunikatywność, kultura osobista, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętność organizowania własnej pracy, konsrkwencja w realizowaniu zadań, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji, zarządzanie informacją.
 12. Zna specyfikę pracy w przedszkolu z uwzględnieniem dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Oferta musi zawierać:

 • CV wraz z pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie
 • dokumenty potwierdzające ukończenie szkoleń z zakresu pozyskiwania funduszy Unijnych;
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy z zakresu zarządzania projektami edukacyjnymi
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dowodu osobistego
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Uni Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopię dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego);
 • oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia  o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru do zatrudnienia w Przedszkolu bądź kserokopię posiadanego, ważnego zaświadzczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku - o ochronie danych osobowych (Dz. U. z. 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.);

Oferta może dodatkowo zawierać:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń itp;
 • kserokopie posiadanych referencji lub opinii.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem: Nabór na stanowisko specjalisty ds. koordynowania projektem - Przedszkole otwarte w Przedszkolu Miejskim Nr 206 z Oddziałami Intergracyjmnymi w Łodzi, należy złożyć w pokoju dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi ul. Lermontowa 7, w godzinach 9.00 - 17.00 w terminie do 8 kwietnia 2011 roku.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dokumenty dostarczone do Przedszkola Miejskiego Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Przedszkolu Miejskim Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Przedszkolu Miejskim Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru.  W tym okresie, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Predszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesiecy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Maria Dubilas

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 206

z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi

Osoby odpowiedzialne

Autor:Magdalena Górska
Odpowiada:Magdalena Górska
Wytworzył:Magdalena Górska
Data ostatniej zmiany:2011-04-08 12:35:01
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3822