Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi
drukuj

Archwium - Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:  http://przedszkole206lodz.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2015-06-29.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: na bieżąco co miesiąc

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Spełnia wymogi WCAG 2.0

Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo-skan

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2020-06-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

osoba kontaktowa – Mirosława Pietraszewska,

adres e-mail – m.pietraszewska@pm206.elodz.edu.pl,

numer telefon – 42 6727089.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi główne wejście od ulicy Lermontowa 7, wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola.

Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Ma podjazd dla wózka przy wejściu głównym. Aby dostać się do budynku należy pokonać podjazd lub pokonać 11 stopni schodów.

Dzwonek do przedszkola dostępny jest w godzinach otwarcia przedszkola, znajduje się po prawej stronie na wysokości 145 cm po otwarciu drzwi szklanego przedsionka.

Przedszkole mieści się na parterze lewego skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 34 w Łodzi.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Kucharska
Odpowiada:Agnieszka Kucharska
Wytworzył:Agnieszka Kucharska
Data ostatniej zmiany:2020-09-23 15:59:06
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 430