Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników
drukuj

Archwium - Organy przedszkola

ORGANY PRZEDSZKOLA

  1. Dyrektor Przedszkola
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców

Dyrektor przedszkola

Kieruje przedszkolem jako jednostką samorządu terytorialnego;

Jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;

Jest organem nadzoru pedagogicznego;

Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

Wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą

Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu.

Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora przedszkola określa ustawa o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.

Rada Pedagogiczna

Przewodnicząca – mgr Elżbieta Strof

Członkowie:

- mgr Małgorzata Pezowicz

- mgr Beata Kaźmierska

- mgr Jolanta Czarnecka

- mgr Anna Karpezo

- mgr Karolina Burzmińska

- mgr Monika Gałkowska - Czajkowska

- licencjat Aleksandra Fedorczuk

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 Opracowywanie i zatwierdzanie  w formie uchwały:

1.  Projektu rozwoju placówki.

2. Organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny.

3.  Programu wychowawczego placówki

4. Innowacji, eksperymentów pedagogicznych i badań naukowych, które maja być prowadzone na terenie placówki.

5. Statutu placówki oraz zmiany w statucie.

6. Organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

7. Regulaminów przedszkola o charakterze wewnętrznym.

8. Wniosków o skreśleniu dziecka z listy.

Opiniowanie w sprawach:

1. Organizacji pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć.

2.  Projektu planu finansowego placówki.

3.  Wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień.

4. Propozycji dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

5.  Programów opracowanych przez nauczycieli i przyjmowanie do realizacji.

6.  Dopuszczania do użytku w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego.

Wnioskowanie w sprawach:

1  Doskonalenia organizacji pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

2. Oceny pracy nauczyciela.

3. Odwołania dyrektora ze stanowiska kierowniczego.

Rada Rodziców - jest organem społecznym Przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola

Do kompetencji rady rodziców należy w szczególności:

a) występowanie do rady pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi

    wszystkich spraw przedszkola;

b) opiniowanie statutu przedszkola;

c) opiniowanie planu finansowego przedszkola

d) wyrażanie opinii w sprawie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i

    wychowania w przedszkolu.

Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Anna Karpezo
Odpowiada:Anna Karpezo
Wytworzył:Anna Karpezo
Data ostatniej zmiany:2022-05-25 11:16:07
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1270