Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników
drukuj

Statut przedszkola

STATUT

Przedszkola Miejskiego nr 2 im.Kostrzyńskich Papierników

w Kostrzynie nad Odrą

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230)
 2. Ustawa z dnia14 grudnia2016r. –Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r .poz.1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730, 208 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203, 2245, z 2019 r. poz. 1287, z 2022 r. poz. 1116)
 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U.  z 2019r., poz.502 z późn. zm).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 poz. 356 z późn. zm.)- załącznik nr 1.
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny  w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002r. (Dz. U.  2020  poz. 1604 z późn. zm.).
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2020r. w sprawie nadzoru pedagogicznego  (Dz. U.  z 2020r., poz.1551 z późn. zm).
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2020r., poz.1309 z późn. zm).
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci  i młodzieży (Dz. U.  2017 r., poz.1616 z późn. zm).
 11. Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 lutego 2019r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno– pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280 oraz z 2022 r. poz. 1594 z późn. zm.).
 12. Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2019r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1283 oraz z 2022 r. poz. 573 z późn. zm.).
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. 2020 poz. 983 z późn. zm).
 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017r. poz. 1646 z późn. zm.).
 15. Rozporządzenie Ministara Edukacji Narodowej z 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018r., poz. 1055).

W celu zapoznania się ze Statutem proszę otworzyć załączony plik.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Danuta Masłowska
Odpowiada:Danuta Masłowska
Wytworzył:Danuta Masłowska
Data ostatniej zmiany:2022-12-02 11:10:40

Archiwum

Data Autor
2022-12-02 11:09 Danuta Masłowska zobacz
2022-12-02 11:06 Danuta Masłowska zobacz
2022-12-02 11:06 Danuta Masłowska zobacz
2022-12-02 11:05 Danuta Masłowska zobacz
2022-10-17 10:37 Danuta Masłowska zobacz
2022-05-25 11:15 Anna Karpezo zobacz
2022-02-07 12:11 Jolanta Czarnecka zobacz
2019-09-15 08:00 Jolanta Czarnecka zobacz
2017-11-30 17:32 Jolanta Czarnecka zobacz
2017-05-09 14:34 Jolanta Czarnecka zobacz
2015-10-05 23:37 Jolanta Czarnecka zobacz
2015-10-05 23:37 Jolanta Czarnecka zobacz
2014-10-15 13:02 Jolanta Czarnecka zobacz
2014-09-22 09:43 Jolanta Czarnecka zobacz
2014-09-21 21:49 Jolanta Czarnecka zobacz
2014-02-26 17:36 Jolanta Czarnecka zobacz
2012-03-21 23:04 Jolanta Czarnecka zobacz
2012-03-21 23:01 Jolanta Czarnecka zobacz
2012-03-21 22:52 Jolanta Czarnecka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1472