Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników
drukuj

Rekrutacja dzieci do przedszkola

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

do Przedszkola Miejskiego nr 2

im. Kostrzyńskich Papierników

na rok szk. 2024/2025

Na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2023 poz. 900,1672, 1718, 2005. ze zm.);

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2

im. Kostrzyńskich Papierników

ogłasza nabór

na rok szkolny 2024/2025

na wolne miejsca:

- 23 miejsca rok urodzenia dziecka: 2021

Kryteria i harmonogram rekrutacji, wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola znajdują się na stronie internetowej przedszkola- zakładka Rekrutacja oraz w BIP przedszkola. Adres strony internetowej: www.pm2kostrzyn.dlaprzedszkoli.eu Wnioski w formie papierowej dostępne w siedzibie przedszkola.

Wnioski wraz ze stosownymi załącznikami

w terminie od 4.03.2024 do 25.03.2024 r., do godz. 15.00

należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru w wersji papierowej

 

Na potwierdzenie ustawowych kryteriów do wniosku należy dołączyć w zależności od potrzeb:

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność;

- orzeczenie o niepełnosprawności kandydata;

- orzeczenie o niepełnosprawności matki;

- orzeczenie o niepełnosprawności ojca;

- orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa dziecka;

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu;

- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Uwaga:

Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

  • Dokumenty mogą być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentów, a także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
  • Złożone oświadczenia podlegają weryfikacji przez upoważnioną przez Burmistrza osobę/ instytucję zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 900 ze zm.).

Brak lub niepoprawne / fałszywe informacje w dokumentach spowodują odrzucenie Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, ze względów formalnych.

  

 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

do przedszkoli miejskich

Od dnia 4 marca 2024 r. rozpoczyna się proces rekrutacji na wolne miejsca na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli miejskich. Do przedszkoli przyjmowane są dzieci, zamieszkałe na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą, w wieku od 3 do 6 lat.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Przyjęcia dzieci spoza terenu Miasta Kostrzyn nad Odrą mogą mieć miejsce tylko po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców.

W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria ustawowe:

Kryteria ustawowe

Liczba punktów

1

Wielodzietność rodziny kandydata ( troje i więcej dzieci )

5

2

Niepełnosprawność kandydata

5

3

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

5

4

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5

5

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

5

6

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że taka osoba wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem )

5

7

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

5

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria określone w uchwale Rady Miasta:

Kryteria dodatkowe

Liczba punktów

1

Pozostawanie obojga rodziców kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym

4

2

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola

2

3

Kandydat, dla którego przedszkole, w którym składany jest wniosek jest najbliżej położonym przedszkolem publicznym od miejsca zamieszkania

1

4

Rodzeństwo bliźniacze

1

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,  a także terminy składania dokumentów do przedszkoli miejskich

Od dnia

Do dnia

Do godz.

Czynności

 

22.01.2024 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

5.02.2024 r.

23.02.2024 r.

1500

Składanie w przedszkolu deklaracji      o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  w roku szkolnym 2024/2025.

Rekrutacja

4.03.2024 r.

25.03.2024 r.

1500

Składanie przez rodziców lub opiekunów wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola w wersji papierowej do przedszkola pierwszego wyboru.

26.03.2024 r.

29.03.2024 r.

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

 

12.04.2024 r.

900

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

12.04.2024 r.

19.04.2024 r.

1500

Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola.

 

22.04.2024 r.

1500

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Rekrutacja – nabór uzupełniający

22.04.2024 r.

26.04.2024 r.

1500

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów w wersji papierowej do przedszkola pierwszego wyboru.

6.05.2024 r.

7.05.2024 r.

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

 

9.05.2024 r.

900

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

9.05.2024 r.

14.05.204 r.

1500

Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola.

 

15.05.2024 r.

900

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

 

 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola na rok szk. 2024/2025



Osoby odpowiedzialne

Autor:Danuta Masłowska
Odpowiada:Danuta Masłowska
Wytworzył:Danuta Masłowska
Data ostatniej zmiany:2024-03-01 08:51:16

Archiwum

Data Autor
2024-03-01 07:21 Danuta Masłowska zobacz
2024-01-11 11:17 Danuta Masłowska zobacz
2024-01-11 11:15 Danuta Masłowska zobacz
2023-04-21 10:15 Danuta Masłowska zobacz
2023-02-28 11:16 Danuta Masłowska zobacz
2023-02-28 11:15 Danuta Masłowska zobacz
2023-02-20 10:27 Danuta Masłowska zobacz
2023-02-20 10:25 Danuta Masłowska zobacz
2023-01-13 09:57 Danuta Masłowska zobacz
2023-01-13 09:53 Danuta Masłowska zobacz
2022-10-17 10:38 Danuta Masłowska zobacz
2022-08-26 11:59 Anna Karpezo zobacz
2022-02-28 14:47 Anna Karpezo zobacz
2022-02-28 14:47 Anna Karpezo zobacz
2022-02-28 14:21 Anna Karpezo zobacz
2022-02-16 13:13 Anna Karpezo zobacz
2022-01-25 11:29 Anna Karpezo zobacz
2022-01-24 13:37 Anna Karpezo zobacz
2022-01-24 13:34 Anna Karpezo zobacz
2022-01-24 13:31 Anna Karpezo zobacz
2022-01-24 12:17 Anna Karpezo zobacz
2021-05-05 08:12 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-04-20 10:25 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-04-08 09:49 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-04-08 09:48 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-03-31 11:16 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-02-26 12:48 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-02-26 12:48 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-02-26 10:36 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-02-26 10:35 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-02-26 10:00 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-02-26 09:52 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-02-26 09:48 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-02-01 08:46 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-02-01 08:46 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-01-25 14:52 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-01-19 09:06 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-01-19 09:01 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-01-19 09:00 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-01-19 08:33 Jolanta Czarnecka zobacz
2020-04-27 08:34 Jolanta Czarnecka zobacz
2020-04-15 11:41 Jolanta Czarnecka zobacz
2020-03-26 17:19 Jolanta Czarnecka zobacz
2020-03-26 13:36 Jolanta Czarnecka zobacz
2020-03-19 12:39 Jolanta Czarnecka zobacz
2020-03-19 12:33 Jolanta Czarnecka zobacz
2020-03-16 21:46 Jolanta Czarnecka zobacz
2020-02-28 14:10 Jolanta Czarnecka zobacz
2020-02-03 10:01 Jolanta Czarnecka zobacz
2020-02-03 09:47 Jolanta Czarnecka zobacz
2020-02-03 09:45 Jolanta Czarnecka zobacz
2019-02-12 12:47 Jolanta Czarnecka zobacz
2019-01-31 12:11 Jolanta Czarnecka zobacz
2019-01-31 12:11 Jolanta Czarnecka zobacz
2018-02-27 15:18 Jolanta Czarnecka zobacz
2018-02-27 15:12 Jolanta Czarnecka zobacz
2018-02-27 15:11 Jolanta Czarnecka zobacz
2018-02-27 15:08 Jolanta Czarnecka zobacz
2018-02-01 11:55 Jolanta Czarnecka zobacz
2018-01-21 17:30 Jolanta Czarnecka zobacz
2018-01-17 08:55 Jolanta Czarnecka zobacz
2018-01-14 21:03 Jolanta Czarnecka zobacz
2018-01-14 21:01 Jolanta Czarnecka zobacz
2017-02-20 09:00 Jolanta Czarnecka zobacz
2017-02-20 08:59 Jolanta Czarnecka zobacz
2017-02-20 08:57 Jolanta Czarnecka zobacz
2017-01-25 15:07 Jolanta Czarnecka zobacz
2016-02-17 19:38 Jolanta Czarnecka zobacz
2016-02-03 09:09 Jolanta Czarnecka zobacz
2016-02-03 09:06 Jolanta Czarnecka zobacz
2016-02-03 09:01 Jolanta Czarnecka zobacz
2016-02-03 08:55 Jolanta Czarnecka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 4082