Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników
drukuj

Archwium - Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników, działając zgodnie z art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami), informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Remont sali, szatni i pomieszczenia gospodarczego w grupie 3-latków w Przedszkolu Miejskim nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników  w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Czereśniowej 1” do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez:

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY

                                                         Eugeniusz Guźniczak

Oś. Nad Wartą 4

                                                     66-470 Kostrzyn nad Odrą

 

Uzasadnienie wyboru:. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wybrano ofertę ocenioną jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny oferty opisanych w istotnych warunkach zamówienia, przedstawiając najniższą cenę.

            Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, 759 ze zmianami) oraz kodeks cywilny.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Lp.

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium- Cena

Łączna punktacja

1

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY                                                              Eugeniusz Guźniczak                                          Oś. Nad Wartą 4                                                                 66-470 Kostrzyn nad Odrą

100 pkt

100 pkt.

2

BudoRem Sp. Z o.o.

ul. Fabryczna 1

66-470 Kostrzyn nad Odrą

98,05 pkt.

98.05 pkt

Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)         wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)         odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)         niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego                           w niniejszym postępowaniu, lub

2)         zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej" (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759).                     

                                                                         

                                                                                  Z poważaniem mgr Halina Klepacka

                                                                                                     Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2

                                                                                           im. Kostrzyńskich Papierników            

Kostrzyn nad Odrą, 28 październik 2013 r.

 

                                                                                            BudoRem Sp. Z o.o.

                                                                                                    Leszek Reus

                                                                                                    ul. Fabryczna 1

                                                                           66-470 Kostrzyn nad Odrą                                                    

Znak sprawy:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników, działając zgodnie z art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami), informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: remont sali, szatni i pomieszczenia gospodarczego w grupie 3-latków w Przedszkolu Miejskim nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników  w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Czereśniowej 1” do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez:

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY

                                                         Eugeniusz Guźniczak

Oś. Nad Wartą 4

                                                     66-470 Kostrzyn nad Odrą

 

Uzasadnienie wyboru:. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wybrano ofertę ocenioną jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny oferty opisanych w istotnych warunkach zamówienia, przedstawiając najniższą cenę.

            Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, 759 ze zmianami) oraz kodeks cywilny.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Lp.

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium- Cena

Łączna punktacja

1

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY                                                              Eugeniusz Guźniczak                                          Oś. Nad Wartą 4                                                                 66-470 Kostrzyn nad Odrą

100 pkt

100 pkt.

2

BudoRem Sp. Z o.o.

ul. Fabryczna 1

66-470 Kostrzyn nad Odrą

98,05 pkt.

98.05 pkt

Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)         wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)         odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)         niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego                           w niniejszym postępowaniu, lub

2)         zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej" (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759).                     

 

 

NOTATKA Z DNIA 28-10-2013

DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NETTO DO KWOTY

 NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 1 000 EURO

 

1.Pozycja z planu zamówień publicznych: …………………………….…………………………………..

2.Rodzaj zamówienia:(dostawa, usługa lub robota budowlana) robota budowlana

3.Podstawa wyłączenia: np. 4 pkt 8ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne wyłączenia: wartość zamówienia nie przekracza 14 000 euro.

         Wykonanie i montaż kabin do łazienki w grupie 3 – latków oraz  w Przedszkolu Miejskim nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników ul. Czereśniowa 1,  66-470 Kostrzyn nad Odrą  

CPV

Wartość zamówienia wynosi /netto/ 2.740,00 zł, co stanowi równowartość kwoty: 681,66 euro.

Wartość brutto zł 3.370,20 w tym podatek 23 %VAT w kwocie zł 630,20.

Podstawa ustalenia wartości zamówienia, zgodnie z załączoną informacją (np. kalkulacja kosztów             w oparciu o średnie ceny usług świadczonych w podobnym zakresie): internetowe rozeznanie rynku.

 Ustalenia wartości zamówienia dokonał :Tomasz Zając dnia: 24-10-2013 r. i został zaakceptowany przez księgową A. Szawlińską i pracownika merytorycznego M. Kawczyńska

 

4.Zlecenie wykonania usługi polecono : Sanipol Sp. z o.o. ul. Poznańska 106 , 66-300 Międzyrzecz

5.Uzasadnienie: najkorzystniejsza oferta, fachowe doradztwo i pomoc przy wyborze odpowiednich                                                               

                           materiałów konstrukcji.

 

 

 

Zadanie nr 1 Dostawa nabiału:

            Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników                        w Kostrzynie nad Odrą, informuje, że w zapytaniu ofertowym na realizację zadania                       pn: „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki Przedszkola Miejskiego  nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą przy   ul. Czereśniowej 1” zadanie   nr 1 „Dostawa nabiału” do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Bema Plus Sp. z o.o.

ul. Artylerzystów 4/5

68-200 Żary

Hurtownia –Rzepin

 

 

Uzasadnienie faktyczne : w postępowaniu na realizację zadania wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez Wykonawcę spełniającego warunki                                 w zapytaniu ofertowym.

 

 

Umowę na realizację zadania strony podpiszą do 28 listopada 2013.

Dziękujemy za złożenie oferty.

                                            

 

 

  

Znak sprawy: IN.251.4.13

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zadanie nr 2 Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich:

            Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników                        w Kostrzynie nad Odrą, informuje, że w zapytaniu ofertowym na realizację zadania                       pn: „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki Przedszkola Miejskiego  nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą przy   ul. Czereśniowej 1” zadanie   nr 2 „Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich” do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

                                                  „JACK” PPUH Marek Jackowski

                                                         PIEKARNIA BAGIETKA

                                                             ul. Sportowa 24

                                                      66-470 Kostrzyn nad Odrą

                                                          p. Michał Gąsiorowski

 

 

Uzasadnienie faktyczne : w postępowaniu na realizację zadania wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez Wykonawcę spełniającego warunki                                 w zapytaniu ofertowym.

 

 

Umowę na realizację zadania strony podpiszą do 28 listopada 2013.

Dziękujemy za złożenie oferty.

                                                                                                     

 

Znak sprawy: IN.251.6.13

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zadanie nr 3 Dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich:

 

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą, informuje, że w zapytaniu ofertowym na realizację zadania pn: „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Czereśniowej 1” zadanie nr 3 „Dostawa mięsa   i wyrobów wędliniarskich” do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

Zakład Przetwórstwa Mięsnego

Krzysztof Sobieraj

ul. Gorzowska 19

66-435 Krzeszyce

 

Uzasadnienie faktyczne :w postępowaniu na realizację zadania wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez Wykonawcę spełniającego warunki                                 w zapytaniu ofertowym.

 

 

Umowę na realizację zadania strony podpiszą do 28 listopada 2013.

Dziękujemy za złożenie oferty.

                                                                                                

                                                                 

Znak sprawy: IN.251.7.13

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zadanie nr 4 Dostawa świeżych warzyw i owoców:

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą, informuje, że w zapytaniu ofertowym na realizację zadania pn: „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki Przedszkola Miejskiego nr 2                                            im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Czereśniowej 1” zadanie nr 4 „Dostawa świeżych warzyw i owoców” do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Handel Hurtowy

Dariusz Łukasiewicz

ul. Myśliborska 1 a

66-432 Baczyna

 

       Uzasadnienie faktyczne :w postępowaniu na realizację zadania wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez Wykonawcę spełniającego warunki                                 w zapytaniu ofertowym.

 

 

Umowę na realizację zadania strony podpiszą do 28 listopada 2013.

Dziękujemy za złożenie oferty.

 

 

Znak sprawy: IN.251.8.13

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zadanie nr 5 Dostawa ryb i produktów rybnych:

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą, informuje, że w zapytaniu ofertowym na realizację zadania pn: „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Czereśniowej 1” zadanie  nr 5 „Dostawa ryb       i produktów rybnych” do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

PHU Fala Grzegorz Romanowski

ul. Podmiejska 23

66-400 Gorzów Wlkp.

 

 

          Uzasadnienie faktyczne :w postępowaniu na realizację zadania wpłynęły dwie oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców spełniających warunki                    w zapytaniu ofertowym.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Lp.

oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium Cena

Łączna punktacja

1

PHU „Fala” Grzegorz Romanowski

ul. Podmiejska 23

66-400 Gorzów Wlkp.

100

100

2

HARSiO ,,Bellmar” Waldemar Rygielski

ul. Wyszyńskiego 38

66-400 Gorzów Wlkp.

96

96

 

Umowę na realizację zadania strony podpiszą do 28 listopada 2013.

Dziękujemy za złożenie oferty.

 

                                                                                                   

Znak sprawy: IN.251.8.13

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zadanie nr 5 Dostawa ryb i produktów rybnych:

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą, informuje, że w zapytaniu ofertowym na realizację zadania pn: „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Czereśniowej 1” zadanie  nr 5 „Dostawa ryb       i produktów rybnych” do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

PHU Fala Grzegorz Romanowski

ul. Podmiejska 23

66-400 Gorzów Wlkp.

 

 

          Uzasadnienie faktyczne :w postępowaniu na realizację zadania wpłynęły dwie oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców spełniających warunki                    w zapytaniu ofertowym.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Lp.

oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium Cena

Łączna punktacja

1

PHU „Fala” Grzegorz Romanowski

ul. Podmiejska 23

66-400 Gorzów Wlkp.

100

100

2

HARSiO ,,Bellmar” Waldemar Rygielski

ul. Wyszyńskiego 38

66-400 Gorzów Wlkp.

96

96

 

Umowę na realizację zadania strony podpiszą do 28 listopada 2013.

Dziękujemy za złożenie oferty.

 

                                                                                                         

Znak sprawy: IN.251.9.13

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zadanie nr 6 Dostawa mrożonek :

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników                                   w Kostrzynie nad Odrą, informuje, że w zapytaniu ofertowym na realizację zadania                      pn: „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki Przedszkola Miejskiego   nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą przy      ul. Czereśniowej 1” zadanie nr 6 „Dostawa mrożonek” do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

P.H.U. „Fala”  Grzegorz Romanowski

ul. Podmiejska 23

66-400 Gorzów Wlkp.

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły dwie oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, 759 ze zmianami) oraz kodeks cywilny.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Lp.

oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium Cena

Łączna punktacja

1

P.H.U. „ Fala” Grzegorz Romanowski

ul. Podmiejska 23

66-400 Gorzów Wlkp.

100

100

2

HARSiO ,,Bellmar”

Barbara i Waldemar Rygielscy

ul. Wyszyńskiego 38

66-400 Gorzów Wlkp.

99

99

 

Umowę na realizację zadania strony podpiszą do 28 listopada 2013.

Dziękujemy za złożenie oferty.

 

                                                                                                                         

Znak sprawy: IN.251.9.13

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zadanie nr 6 Dostawa mrożonek :

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników                                   w Kostrzynie nad Odrą, informuje, że w zapytaniu ofertowym na realizację zadania                      pn: „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki Przedszkola Miejskiego   nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą przy      ul. Czereśniowej 1” zadanie nr 6 „Dostawa mrożonek” do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

P.H.U. „Fala”  Grzegorz Romanowski

ul. Podmiejska 23

66-400 Gorzów Wlkp.

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły dwie oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, 759 ze zmianami) oraz kodeks cywilny.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Lp.

oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium Cena

Łączna punktacja

1

P.H.U. „ Fala” Grzegorz Romanowski

ul. Podmiejska 23

66-400 Gorzów Wlkp.

100

100

2

HARSiO ,,Bellmar”

Barbara i Waldemar Rygielscy

ul. Wyszyńskiego 38

66-400 Gorzów Wlkp.

99

99

 

Umowę na realizację zadania strony podpiszą do 28 listopada 2013.

Dziękujemy za złożenie oferty.

 

Znak sprawy: IN.251.10.13

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zadanie nr 7 Dostawa wody:

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników                                     w Kostrzynie nad Odrą, informuje, że w zapytaniu ofertowym na realizację zadania                      pn: „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki Przedszkola Miejskiego  nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą przy   ul. Czereśniowej 1” zadanie    nr 7 „Dostawa wody” do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Eden Springs Sp. z o.o.

Oś. Czatkowice 251

Krzeszowice

 

 

Uzasadnienie faktyczne :w postępowaniu na realizację zadania wpłynęły dwie oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców spełniających warunki  w zapytaniu ofertowym.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Lp.

oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium Cena

Łączna punktacja

1

„Eden Springs” Sp. z o.o.

oś. Czatkowice 254

32-065 Krzeszowice

100

100

2

Nestle Waters’ Polska S.A.

Centrum Obsługi Klienta w Szczecinie

ul. Pomorska 55

70-812 Szczecin

94

94

 

Umowę na realizację zadania strony podpiszą do 28 listopada 2013.

Dziękujemy za złożenie oferty.

 

Znak sprawy: IN.251.10.13

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zadanie nr 7 Dostawa wody:

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników                                     w Kostrzynie nad Odrą, informuje, że w zapytaniu ofertowym na realizację zadania                      pn: „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki Przedszkola Miejskiego  nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą przy   ul. Czereśniowej 1” zadanie    nr 7 „Dostawa wody” do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Eden Springs Sp. z o.o.

Oś. Czatkowice 251

Krzeszowice

 

 

Uzasadnienie faktyczne :w postępowaniu na realizację zadania wpłynęły dwie oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców spełniających warunki  w zapytaniu ofertowym.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Lp.

oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium Cena

Łączna punktacja

1

„Eden Springs” Sp. z o.o.

oś. Czatkowice 254

32-065 Krzeszowice

100

100

2

Nestle Waters’ Polska S.A.

Centrum Obsługi Klienta w Szczecinie

ul. Pomorska 55

70-812 Szczecin

94

94

 

Umowę na realizację zadania strony podpiszą do 28 listopada 2013.

Dziękujemy za złożenie oferty.

 

Znak sprawy: IN.251.11.13

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zadanie nr 8 Dostawa jaj:

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników                                    w Kostrzynie nad Odrą, informuje, że w zapytaniu ofertowym na realizację zadania                      pn: „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki Przedszkola Miejskiego   nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Czereśniowej 1” zadanie  nr 8 „Dostawa jaj” do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Handel Hurtowy

Dariusz Łukasiewicz

ul. Myśliborska 1a

66-432 Baczyna

 

Uzasadnienie faktyczne :w postępowaniu na realizację zadania wpłynęły dwie oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców spełniających warunki  w zapytaniu ofertowym.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Lp.

oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium Cena

Łączna punktacja

1

Handel Hurtowy

Dariusz Łukasiewicz

ul. Myśliborska 1a

66-432 Baczyna

100

100

2

Handel Obwoźny Krzysztof  Bańka

ul. Rzepińska 21

69-113 Górzyca

98

98

 

Umowę na realizację zadania strony podpiszą do 28 listopada 2013.

Dziękujemy za złożenie oferty.

 

Znak sprawy: IN.251.11.13

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zadanie nr 8 Dostawa jaj:

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników                                    w Kostrzynie nad Odrą, informuje, że w zapytaniu ofertowym na realizację zadania                      pn: „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki Przedszkola Miejskiego   nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Czereśniowej 1” zadanie  nr 8 „Dostawa jaj” do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Handel Hurtowy

Dariusz Łukasiewicz

ul. Myśliborska 1a

66-432 Baczyna

 

Uzasadnienie faktyczne :w postępowaniu na realizację zadania wpłynęły dwie oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców spełniających warunki  w zapytaniu ofertowym.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Lp.

oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium Cena

Łączna punktacja

1

Handel Hurtowy

Dariusz Łukasiewicz

ul. Myśliborska 1a

66-432 Baczyna

100

100

2

Handel Obwoźny Krzysztof  Bańka

ul. Rzepińska 21

69-113 Górzyca

98

98

 

Umowę na realizację zadania strony podpiszą do 28 listopada 2013.

Dziękujemy za złożenie oferty.

 

 

Znak sprawy: IN.251.12.13

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zadanie nr 9 Dostawa artykułów ogólnospożywczych:

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników                                    w Kostrzynie nad Odrą, informuje, że w zapytaniu ofertowym na realizację zadania                      pn: „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki Przedszkola Miejskiego   nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą przy      ul. Czereśniowej 1” zadanie nr 9 „Dostawa artykułów spożywczych” do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

UNIMA Sp. z o.o. w Warszawie

Hurtownia art. spożywczych

ul. Zdrojowa 4

65-142 Zielona Góra

 

         Uzasadnienie faktyczne :w postępowaniu na realizację zadania wpłynęły dwie oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców spełniających warunki                               w zapytaniu ofertowym. Jedna oferta z powodu braku wymaganego asortymentu została odrzucona.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Lp.

oferty

 

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium Cena

Łączna punktacja

1

UNIMA Sp. z o.o. w Warszawie

Hurtownia art. spożywczych

ul. Zdrojowa 4

65-142 Zielona Góra

100

100

2

Hurtownia artykułów spożywczych „DARO”  Dariusz Biaduń

ul. Chrobrego 24c

74-400 Dębno

96

96

3

„OAZA” Sp. z o.o.

Magazyn  ul. Szczecińska 25 k

66-400 Gorzów Wlkp.

-

-

 

Umowę na realizację zadania strony podpiszą do 28 listopada 2013.

Dziękujemy za złożenie oferty.

                                                                                                 

Znak sprawy: IN.251.12.13

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zadanie nr 9 Dostawa artykułów ogólnospożywczych:

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników                                    w Kostrzynie nad Odrą, informuje, że w zapytaniu ofertowym na realizację zadania                      pn: „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki Przedszkola Miejskiego   nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą przy      ul. Czereśniowej 1” zadanie nr 9 „Dostawa artykułów spożywczych” do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

UNIMA Sp. z o.o. w Warszawie

Hurtownia art. spożywczych

ul. Zdrojowa 4

65-142 Zielona Góra

 

         Uzasadnienie faktyczne :w postępowaniu na realizację zadania wpłynęły dwie oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców spełniających warunki                               w zapytaniu ofertowym. Jedna oferta z powodu braku wymaganego asortymentu została odrzucona.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Lp.

oferty

 

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium Cena

Łączna punktacja

1

UNIMA Sp. z o.o. w Warszawie

Hurtownia art. spożywczych

ul. Zdrojowa 4

65-142 Zielona Góra

100

100

2

Hurtownia artykułów spożywczych „DARO”  Dariusz Biaduń

ul. Chrobrego 24c

74-400 Dębno

96

96

3

„OAZA” Sp. z o.o.

Magazyn  ul. Szczecińska 25 k

66-400 Gorzów Wlkp.

-

-

 

Umowę na realizację zadania strony podpiszą do 28 listopada 2013.

Dziękujemy za złożenie oferty.

                                                                                               

Znak sprawy: IN.251.12.13

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zadanie nr 9 Dostawa artykułów ogólnospożywczych:

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników                                    w Kostrzynie nad Odrą, informuje, że w zapytaniu ofertowym na realizację zadania                      pn: „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki Przedszkola Miejskiego   nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą przy      ul. Czereśniowej 1” zadanie nr 9 „Dostawa artykułów spożywczych” do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

UNIMA Sp. z o.o. w Warszawie

Hurtownia art. spożywczych

ul. Zdrojowa 4

65-142 Zielona Góra

 

         Uzasadnienie faktyczne :w postępowaniu na realizację zadania wpłynęły dwie oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców spełniających warunki                               w zapytaniu ofertowym. Jedna oferta z powodu braku wymaganego asortymentu została odrzucona.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Lp.

oferty

 

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium Cena

Łączna punktacja

1

UNIMA Sp. z o.o. w Warszawie

Hurtownia art. spożywczych

ul. Zdrojowa 4

65-142 Zielona Góra

100

100

2

Hurtownia artykułów spożywczych „DARO”  Dariusz Biaduń

ul. Chrobrego 24c

74-400 Dębno

96

96

3

„OAZA” Sp. z o.o.

Magazyn  ul. Szczecińska 25 k

66-400 Gorzów Wlkp.

-

-

 

Umowę na realizację zadania strony podpiszą do 28 listopada 2013.

Dziękujemy za złożenie oferty.

 
 
Obecnie prowadzona jest procedura przetargowa w sprawie zakupu karuzeli tarczowej na plac zabaw oraz remontu opierzenia, uzupełnienia i malowania elewacji budynku przedszkola. Latem planowana jest wymiana instalacji elektrycznej w całym obiekcie. Procedurę przetargową prowadzi Urząd Miasta

Osoby odpowiedzialne

Autor:Jolanta Czarnecka
Odpowiada:Jolanta Czarnecka
Wytworzył:Jolanta Czarnecka
Data ostatniej zmiany:2014-04-14 21:04:06
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2381