Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku
drukuj

Archwium - Zamówienia Publiczne

O G Ł O S Z E N I E

( postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych)

Pomorski  Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku (dalej zwany PORD lub Zamawiający) zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi pod nazwą : „Obowiązkowe ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą”.

 1. Usługa obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. Nr 293 z 2011 r. poz. 1729).

SUMA GWARANCYJNA

Suma gwarancyjna

Wysokość w euro

Wszystkie zdarzenia

350 000

Limit na jedno zdarzenie

75 000

Udział własny: brak

Franszyza integralna: brak

Franszyza redukcyjna: brak

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Wartość w zł

Łączna wysokość obrotów

77 000 zł

Wartość kontraktu z NFZ

0 zł

 

Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ

Wartość obrotu w zł

Badania kierowców

77 000 zł

Pomiar ciśnienia pracowników PORD

0 zł

 

 

Liczba

Pracownicy ogółem

4

Lekarze ogółem

1 (umowa o pracę)

Lekarze „kontraktowi”

2

Pielęgniarki ogółem

1 (umowa zlecenie)

 

Zakres świadczonych usług medycznych

Poradnie specjalistyczne

Podstawowa Opieka Zdrowotna

(w zakresie wystawiania recept)

Pobieranie próbek do badań

 

Numer księgi rejestrowej: 000000011788

Ubezpieczający wnioskuje o zastosowanie w ofercie ubezpieczenia następujących klauzul dodatkowych:

 1. Klauzula stempla bankowego
 2. Klauzula jurysdykcji

 

Ilość szkód i wartość wypłaconych odszkodowań (ostatnie 3 lata): brak.

 1. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
  1. Klauzule dodatkowe to zarówno klauzule obligatoryjne jak i fakultatywne. Status i treść poszczególnych klauzul określono w poniższej tabeli.
  2. Klauzule obligatoryjne muszą zostać przez Wykonawcę bezwzględnie przyjęte.
  3. Za przyjęcie klauzuli fakultatywnej Wykonawca otrzyma liczbę punktów przypisaną danej klauzuli.
  4. Przyjęcie danej klauzuli oznacza iż jest ona przyjęta do wszystkich rodzajów ubezpieczeń przy których była wskazana.

PUNKTACJA KLAUZUL

Nazwa klauzuli

Liczba punktów dla klauzul fakultatywnych

 1. Klauzula stempla bankowego

Obligatoryjna

 1. Klauzula jurysdykcji

5

 

TREŚCI KLAUZUL ROZSZERZAJĄCYCH ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

 1. Klauzula stempla bankowego- OBLIGATORYJNA

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że za dzień zapłaty składki uznany zostaje dzień złożenia przez Ubezpieczającego polecenia przelewu/datę stempla uwidocznionego na przelewie bankowym/pocztowym/datę przelewu elektronicznego przy założeniu, że na koncie Ubezpieczającego jest wolna kwota pozwalająca na realizację zlecenia/przelewu na rzecz zakładu ubezpieczeń najpóźniej w dniu wskazanym na polisie lub innym dokumencie ubezpieczeniowym lub płatniczym jako termin zapłaty.

 1. Klauzula jurysdykcji

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że wszelkie ewentualne spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby Ubezpieczonego.

 

 1. Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans ceny oraz oferowanych warunków ubezpieczenia.

Sposób punktowania ofert według następujących kryteriów:

 

A. cena (C)                                    80 %

B. warunki ubezpieczenia (P)            20 %

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców wobec każdego z kryterium.

 

Gdzie:

N- liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badaną ofertę

C- liczba punktów uzyskanych w kryterium cena oferty

P- liczba punktów uzyskanych w kryterium warunki ubezpieczenia

Przy wyborze oferty Ubezpieczający będzie się kierował następującymi kryteriami:

C = cena 80 %

Oferty w kryterium C będą oceniane według następującego wzoru:

 

P = warunki ubezpieczenia 20%

 

Oceniane będą warunki ubezpieczenia – przyjęcie klauzul dodatkowych, według następujących zasad:

 1. brak akceptacji klauzul obligatoryjnych powoduje odrzucenie oferty
 2. za przyjęcie poszczególnych klauzul zostanie przyznana ilość punktów przypisana danej klauzuli

 

Dopuszczalna jest zmiana treści klauzul, ale w przypadku zmian odbiegających na niekorzyść Ubezpieczającego od treści podanej w zapytaniu, za zmienioną klauzulę przyznanych będzie 0 punktów.

Oferty w kryterium P będą oceniane według następującego wzoru

 

WP – wartość liczbowa ocenianego kryterium uzyskana w danej ofercie

WM – maksymalna możliwa do uzyskania wartość liczbowa ocenianego kryterium

Zamawiający uzna za  ofertę najkorzystniejszą taką, która w sumie uzyska największą ilość punktów.

 

 1. Okres Ubezpieczenia: 22.02.2015r.- 21.02.2016r.
 2. Ofertę należy złożyć w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku, ul. Równa 19/21, budynek A, dwukondygnacyjny, I piętro, pok. 101 (Sekretariat), do 06.02.2015r

      godz. 12:00.

 1. Informacji w powyższej sprawie udziela p. Karolina Piórkowska, nr tel: 058 300 15 63
 2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
 • formularz ofertowy
 • oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Grazyna Wilczak
Odpowiada:Grazyna Wilczak
Wytworzył:Grazyna Wilczak
Data ostatniej zmiany:2015-01-27 13:45:14
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 52720