Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku
drukuj

Udostępnienie informacji publicznej

Ogólny opis sprawy:


Prawo do informacji publicznej pozwala na uzyskanie informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.


Udostępnieniu podlegają informacje w szczególności o:

  • zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,
  • zasadach funkcjonowania Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku,
  • danych publicznych (pism urzędowych, treści aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć),
  • majątku publicznym.

Podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji. 

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)

Informacja publiczna jest udostępniana na wniosek zainteresowanego, przesłany do Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku (dalej PORD), złożony w Sekretariacie PORD lub przesłany na adres e-mail pord@pord.pl


Wniosek:
Link do Elektronicznej Skrzynki Podawczej: Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PORD/SkrytkaESP


Dokumenty do pobrania:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w formacie .doc
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w formacie .pdf


Opłata:
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem, że jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. 


Akty prawne dotyczące sprawy:
Kodeks Postępowania Administracyjnego
Ustawa o dostępie do informacji publicznej 


Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk, tel. 58 300 15 00.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pord.pl lub tel. 58 300 15 00.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej, złożonego przez wnioskodawcę – na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) RODO.
4. Pani/Pana dane będziemy przekazywać innym podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom usług informatycznych). Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji.
7. W przypadku konieczności wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8.  Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
9. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Urszula Leśniewska
Odpowiada:Urszula Leśniewska
Wytworzył:Urszula Leśniewska
Data ostatniej zmiany:2023-05-26 15:15:03

Archiwum

Data Autor
2023-05-26 14:52 Urszula Leśniewska zobacz
2021-10-15 11:27 Urszula Leśniewska zobacz
2017-11-02 14:09 Paweł Jaroszkiewicz zobacz
2014-12-30 10:56 Urszula Leśniewska zobacz
2014-12-30 10:04 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2832