Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku
drukuj

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ogólny opis sprawy:


Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż jej pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.


Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:


– udostępnionych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej  Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku i lub portalu danych https://dane.gov.pl/pl, – przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego z ograniczeniami określonymi w art. 6 tej ustawy.


Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
1.Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego uzyskaną z Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku jest zobowiązany do podania źródła jej pochodzenia, daty wytworzenia oraz pozyskania tej informacji.
2. Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego jest zobowiązany do wskazania, czy wykorzystuje ją w całości czy w części, a jeżeli tak to w jakiej.
3. Podmiot dokonujący przetworzenia informacji sektora publicznego pozyskanej w celu ponownego wykorzystywania, zobowiązany jest do poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
4.Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za informacje sektora publicznego przetworzone przez podmiot ponownie je wykorzystujący oraz za dalsze udostępnienie informacji z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę, a także za informacje uzyskane w sposób inny niż pozyskanie ich ze strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej lub z portalu danych albo z pominięciem procedury wnioskowej. 


Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
1. Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadku, gdy informacja sektora publicznego nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w portalu danych.
2. Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej.
3. Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku  zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.
4. Po rozpatrzeniu wniosku Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku :
a)  przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
b)  informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
c)  składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
d)   odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
5. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, o której mowa w pkt 4 lit. c, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku  o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
6. W przypadku otrzymania sprzeciwu Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.


Dokumenty do pobrania:
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w formacie .doc
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w formacie .pdf

Informacja sektora publicznego jest udostępniana na wniosek wniesiony w  postaci  papierowej  lub elektronicznej, przesłany do Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku, złożony w Sekretariacie Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku  lub przesłany na adres mailowy: pord@pord.pl

Opłaty za ponowne wykorzystywanie
1. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego zawartych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku oraz w centralnym repozytorium informacji publicznej jest bezpłatne.
2. W przypadku złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku, po rozpatrzeniu wniosku, może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
3. Rozpatrzenie przez Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku  nietypowego wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego podlegać będzie opłacie w wysokości uwzględniającej w szczególności: koszty materiałów użytych w celu przygotowania informacji, czas niezbędny na przygotowanie informacji, koszty przekazania informacji wnioskodawcy.


Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Od wydawanych przez  Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku  decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie wnioskodawcy przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw informatyzacji. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku.


Akty prawne dotyczące sprawy:
Kodeks Postępowania Administracyjnego
Ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego
Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego

Osoby odpowiedzialne

Autor:Urszula Leśniewska
Odpowiada:Urszula Leśniewska
Wytworzył:Urszula Leśniewska
Data ostatniej zmiany:2023-05-26 15:08:23

Archiwum

Data Autor
2018-05-25 11:13 Paweł Jaroszkiewicz zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 211