Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku
drukuj

Archwium - Ogłoszenia

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty na zbadanie sprawozdania finansowego za rok 2015. Sprawozdanie finansowe w PORD w Gdańsku za rok 2014 wykazuje:
1. średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty: 86,46
2. sumę aktywów bilansu 43 603 723,81
3. przychody netto ze sprzedaży towarów, usług oraz operacji finansowych 11 742 278,87 zł.

Zamawiający wymaga przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta w siedzibie ośrodka ustalając termin jego zakończenia na 15.03.2016.
Oferta winna zawierać co najmniej dokumenty i informacje jak niżej:
- informację o firmie i jej kierownictwie oraz liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
- kserokopię zaświadczenia o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
- udokumentowane doświadczenie w badaniu podmiotów przez przedstawienie listy przebadanych jednostek (w tym działających w sektorze finansów publicznych) za co najmniej dwa ostatnie lata,
- cenę brutto w złotych polskich (kwota netto + podatek VAT) tj. łączne wynagrodzenie podmiotu badającego obejmujące wszystkie jego koszty (m. in. koszty dojazdu, zakwaterowania, powielania, oprawiania i wysyłki dokumentów związanych z badaniem) oraz warunki płatności,
- termin wykonania sprawozdania finansowego.

Oferty prosimy składać do 1 września 2015 roku do godz. 10:00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do sekretariatu PORD w Gdańsku).

Osoby odpowiedzialne

Autor:Urszula Leśniewska
Odpowiada:Księgowość PORD
Wytworzył:Księgowość PORD
Data ostatniej zmiany:2015-08-25 15:27:28
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 18097