pord@pord.pl
Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku
drukuj

Archwium - Nabór do pracy

 

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku

ogłasza nabór do pracy na stanowisko:

Radca Prawny

Przedmiot naboru:

 • Miejsce wykonywania pracy: PORD w Gdańsku ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk
 • Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę
 • Wymiar czasu pracy: ½ etatu
 • Liczba stanowisk: 1

Wymagania minimalne:

 • Wykształcenie wyższe prawnicze,
 • Minimum 5-letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu po dacie wpisania na listę radców prawnych lub adwokatów,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Nieposzlakowana opinia,
 • Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku, na które przeprowadza się nabór

Wymagania pożądane:

 • Wiedza i doświadczenie z zakresu ustaw i przepisów dotyczących funkcjonowania PORD w Gdańsku, w tym m.in.:
 • Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym wraz z aktami wykonawczymi,
 • Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • Przepisów prawa podatkowego,
 • Przepisów prawa pracy,
 • Przepisów regulujących działanie sektora finansów publicznych

 • Umiejętność samodzielnej pracy, jak również pracy w zespole
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Zdolności interpersonalne
 • Umiejętność podejmowania decyzji

Obowiązki osoby zatrudnionej na stanowisku Radca Prawny:

 1. Świadczenie pomocy prawnej na rzecz PORD w Gdańsku.
 2. Sporządzanie opinii prawnych w sprawach indywidualnych oraz o charakterze generalnym.
 3. Udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz informacji o obowiązujących przepisach.
 4. Monitorowanie zmian w przepisach prawa, w szczególności w kontekście zmian dotyczących funkcjonowania PORD w Gdańsku.
 5. Przygotowywanie informacji o zmianach prawa dotyczących działalności poszczególnych komórek organizacyjnych PORD w Gdańsku.
 6. Reprezentowanie przed sądami, KIO, organami administracji publicznej i innymi jednostkami administracyjnymi w imieniu PORD w Gdańsku (w ramach udzielonego pełnomocnictwa).
 7. Udział w mediacjach i rokowaniach.
 8. Opiniowanie pod względem formalnoprawnym oraz współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi przy opracowywaniu projektów i wzorów umów oraz porozumień (w tym ich zmian i modyfikacji), których stroną jest PORD w Gdańsku.
 9. Opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych (zarządzeń) oraz współudział w tworzeniu,  opiniowanie i kontrola pod względem formalnoprawnym regulaminów, dokumentacji z zakresu prawa pracy, ugód, umów cywilno-prawnych, decyzji wewnętrznych, projektów decyzji administracyjnych itp. związanych z bieżącą działalnością PORD w Gdańsku.
 10. Wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie prawidłowości prowadzonych postępowań.

Wymagane dokumenty:

 • Kwestionariusz na cele prowadzonej rekrutacji (do pobrania)

Oraz na podstawie art. 22§ 5 Kodeksu Pracy:

 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych
 • Kserokopię innych dokumentów potwierdzających doświadczenie, umiejętności i kwalifikacje zawodowe

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie aplikacji na adres e-mail: sekretariat@pord.pl lub złożenie ich w siedzibie firmy: Gdańsk, ul. Równa 19/21, I piętro, p. 101 (sekretariat) do dnia 14.06.2019 r. godz.: 14:00

Osoby odpowiedzialne

Autor:Anna Mikołajczuk
Odpowiada:WKP
Wytworzył:Urszula Leśniewska
Data ostatniej zmiany:2019-06-05 06:51:19
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 20926