Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
drukuj

Archwium - RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy:

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie z siedzibą w Cielczy przy ul. Gajówka 1 63-200 Jarocin, e-mail: pwik@pwikjarocin.pl

 

2. Kontakt do IODO

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iodo@jarjarocin.pl

 

3. Cel przetwarzania danych

PWiK Jarocin przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

  • wywiązania się z umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a PWiK Jarocin,
  • konieczności podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, celem zawarcia umowy,
  • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z umowy,
  • realizacji obowiązków PWiK Jarocin wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, z późn. zm.),
  • realizacji obowiązków PWiK Jarocin wynikających z Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Jarocin (uchwała nr XCII/583/2014 Rady Miejskiej w Jarocinie z dn. 29 października  2014r.).

 

4. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, względnie do czasu przedawnienia roszczeń z umowy.

 

5. Udostępnianie danych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane:

  • dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje PWiK Jarocin, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania tych systemów,
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji,
  • podmiotom obsługi prawnej współpracującym z PWiK Jarocin,
  • podmiotom prowadzącym działalność audytową w PWiK Jarocin,
  • upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek

 

6. Prawa związane z danymi

Posiada Pan(i) prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo ich usunięcia, prawo ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

7. Automatyczne przetwarzanie i profilowanie

Pana/i dane osobowe nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

8. Dobrowolność podawania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług przez PWiK Jarocin. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z PWiK Jarocin.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Michał Jasik
Odpowiada:PWiK Jarocin
Wytworzył:Michał Jasik
Data ostatniej zmiany:2018-08-23 08:32:36
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1169