Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
drukuj

RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy:

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie z siedzibą w Cielczy przy ul. Gajówka 1 63-200 Jarocin, e-mail: pwik@pwikjarocin.pl

 

2. Kontakt do IODO

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, p. Witoldem Rucińskim, e-mail: iodo@jarjarocin.pl, tel. 519051512.

 

3. Cel przetwarzania danych

PWiK Jarocin przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • wywiązania się z umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a PWiK Jarocin,
 • konieczności podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, celem zawarcia umowy,
 • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z umowy,
 • realizacji obowiązków PWiK Jarocin wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, z późn. zm.),
 • realizacji obowiązków PWiK Jarocin wynikających z Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Jarocin (uchwała nr LXXVIII/778/2018 Rady Miejskiej w Jarocinie z dn. 12 września 2018r.).

 

4. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, względnie do czasu przedawnienia roszczeń z umowy.

 

5. Udostępnianie danych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane:

 • dostawcom i administratorom systemów IT, z którymi współpracuje PWiK Jarocin, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania tych systemów,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji,
 • podmiotom obsługi prawnej współpracującym z PWiK Jarocin,
 • podmiotom prowadzącym działalność audytową w PWiK Jarocin,
 • upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek

 

6. Prawa związane z danymi

Posiada Pan(i) prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo ich usunięcia, prawo ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

7. Automatyczne przetwarzanie i profilowanie

Pana/i dane osobowe nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

8. Dobrowolność podawania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług przez PWiK Jarocin. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z PWiK Jarocin.

 


 

W związku z przetwarzaniem obrazów, wizerunku w systemie monitoringu wizyjnego oraz stosowaniem monitoringu poczty elektronicznej i innych form monitoringu, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: "RODO") uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem systemu monitoringu jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie z siedzibą w Cielczy przy ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin, e-mail: pwik@pwikjarocin.pl
 2. Dane osobowe w systemie monitoringu przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub innych osób przebywających na terenie Spółki, zapewnienia ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Spółkę na szkodę oraz zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy.
 3. Zarejestrowane obrazy zawierające dane osobowe mogą być przekazywane jednostkom policji, prokuraturze i innym uprawnionym organom zgodnie z wymaganiami przepisów prawa w związku z prowadzonymi postępowaniami.
 4. Zarejestrowane obrazy są przechowywane przez 14 dni1. Okres przechowywania może być zwiększony w związku z prowadzonymi postępowaniami.
 5. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod e-mail: iodo@jarocin.pl
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.
 7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22-531-03-00.
 8. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie są profilowane.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

1Maksymalny określony w przepisach prawa okres przechowywania nagrań to 3 miesiące.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Michał Jasik
Odpowiada:PWiK Jarocin
Wytworzył:Michał Jasik
Data ostatniej zmiany:2022-04-01 17:01:13

Archiwum

Data Autor
2021-03-22 09:37 Michał Jasik zobacz
2020-12-14 12:30 Michał Jasik zobacz
2019-07-10 09:13 Michał Jasik zobacz
2018-11-19 10:13 Michał Jasik zobacz
2018-11-13 11:40 Michał Jasik zobacz
2018-08-23 08:32 Michał Jasik zobacz
2018-08-08 08:42 Michał Jasik zobacz
2018-06-07 09:15 Michał Jasik zobacz
2018-06-07 09:07 Michał Jasik zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2269