Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wierbce
drukuj

Archwium - PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Zespół Szkół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Nadrzędnym celem pracy edukacyjnej jest wszechstronny rozwój ucznia. Szkoła realizuje zadania w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania oraz podejmuje działania opiekuńcze i profilaktyczne.


Wychowanie przedszkolne koncentruje się na:

 • wspomaganiu dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych;
 • wychowaniu dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe;
 • kształtowaniu u dzieci odporności emocjonalnej;
 • rozwijaniu umiejętności społecznych;
 • trosce o zdrowie dzieci, ich rozwój oraz sprawność fizyczną;
 • budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym;
 • wprowadzaniu dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijaniu umiejętności prezentowania swoich przemyśleń;
 • kształtowaniu u dzieci poczucia przynależności społecznej;
 • zapewnieniu dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, samodzielności i aktywności;
 • zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;
 • uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka oraz trosce o zapewnienie równych szans;
 • stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności;
 • rozwijaniu wrażliwości moralnej;
 • kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka;
 • rozbudzeniu ciekawości poznawczej;
 • rozwijaniu wrażliwości estetycznej, fantazji, ekspresji plastycznej, muzycznej oraz ruchowej;
 • zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego;
 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • umożliwieniu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej.

 

Kształcenie ogólne w Zespole Szkół ma na celu:

 • przyswojenie przez uczniów podstawowego (szkoła podstawowa) i określonego (gimnazjum) zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk, dotyczących w szkole podstawowej przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów;
 • zdobyciu przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych zdolności podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
 • kształtowanie u uczniów postaw warunkujęcych sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie;
 • kształcenie umiejętności czytania, myślenia matematycznego, myślenia naukowego, komunikowania się w języku ojczystym i obcym, posługiwania się nowoczesnymi technologiami infotmacyjno-komunikacyjnymi, uczenia się i rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych, odkrywania swoich zainteresowań oraz pracy zespołowej;
 • rozwijanie umiejętności emocjonalnych;
 • kształtowanie postawy etyczności;
 • wychowanie do obywatelskości;
 • rozwijanie poczucia estetyczności;
 • dążenie do samorozwoju.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marta Żak
Odpowiada:Marta Żak
Wytworzył:Marta Żak
Data ostatniej zmiany:2012-02-29 13:59:08
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1119