Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteka Publiczna w Piasecznie
drukuj

Nabór - pracownik merytoryczny

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno

ogłasza nabór                

na stanowisko pracownika merytorycznego
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno

 1. Warunki pracy:
 • Wymiar etatu: 1 etat.
 • Umowa o pracę.
 • Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno.

Osoba zatrudniona będzie pełniła obowiązki kierownika Oddziału dla dorosłych w nowej siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym w Piasecznie i pełnić obowiązki kierownika Działu Udostępniania.

 1. Oferujemy:
 • Ciekawe środowisko pracy.
 • Możliwość rozwoju osobistego.
 1. Wymagania niezbędne:
 • Obywatelstwo polskie.
 • Wykształcenie wyższe z zakresu bibliotekoznawstwa, podyplomowe bibliotekarskie, staż pracy co najmniej 5 lat.
 • Znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych.
 • Umiejętność i dośwadczenie w pisaniu projektów i wniosków o ich dofinansowanie
 • Dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych.
 • Umiejętność koordynowania prac merytorycznych w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów Biblioteki.
 • Znajomość systemu bibliotecznego MAK.
 • Umiejętność samodzielnej i efektywnej organizacji pracy.
 • Predyspozycje do organizacji i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością bibliotekarską.
 • Posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 • Brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • Preferowane doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • Szerokie umiejętności w zakresie animacji społecznej.
 • Umiejętność pracy w zespole, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, komunikatywność, dokładność, systematyczność, dyspozycyjność.
 • Odpowiedzialność za powierzone zadania.
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących.
 • Wysoka kultura osobista.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zadaniem osoby zatrudnionej będzie przygotowanie uruchomienia Oddziału dla dorosłych w nowej siedzibie biblioteki w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym przy ulicy Jana Pawła II 55 w Piasecznie, a ponadto:

 • Koordynowanie prac merytorycznych w zakresie Działu Udostępniania Zbiorów Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno.
 • Nadzorowanie prowadzenia dokumentacji bibliotecznej, kontrola poprawności ewidencjonowania wpływów i ubytków, skontra księgozbioru, rozliczenia dotacji na zakup nowości wydawniczych i innych projektów bibliotecznych.
 • Przygotowywanie propozycji rozwoju Biblioteki.
 • Koordynowanie prac w zakresie szkoleń dla pracowników Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno.
 • Nadzór nad prawidłowością funkcjonowania placówek bibliotecznych w strukturze Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno.
 • Ustalanie zastępstw w zakresie obsługi czytelnika.
 • Współpraca z innymi działami Biblioteki.
 • Obsługa czytelników zgodnie z ustaleniami wewnętrznymi.
 • Organizacja i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych, mających na celu propagowanie czytelnictwa.
 • Promowanie działań poprzez zamieszczanie informacji w środkach masowego przekazu (media, strona internetowa, Facebook).
 • Dbałość o stan powierzonego mienia.
 • Praca w systemie dwuzmianowym, również w soboty.
 1. Wymagane dokumenty: 
 • Życiorys (CV)
 • Kwestionariusz osobowy
 • List motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 • Kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.
 • Kopie świadectw pracy.
 • Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Inne dokumenty potwierdzające przydatność na stanowisku pracy.
 • List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”.
 1. Informacja o terminie i miejscu składania dokumentów:
 • Wymagane dokumenty należy złożyć do 7 czerwca 2019 r. w siedzibie biblioteki lub przesłać pocztą (liczy się dzień wpływu do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno) na adres:
 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno.
 • z dopiskiem: Nabór na stanowisko pracownika merytorycznego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno Dokumenty, które wpłyną do biblioteki po terminie, nie będą rozpatrywane i nie podlegają zwrotowi.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki biblioteka-piaseczno.pl.
 • Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

Preferujemy, aby kandydat/ka na rozmowę kwalifikacyjną przygotował/a propozycję przykładowych działań.

Uwagi końcowe:

Dostarczone dokumenty zostaną poddane formalnej analizie, przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną. W wyniku w/w analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. 
Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP-ie https://www.e-bip.org.pl/bibliotekapiaseczno

Przewiduje się zatrudnienie pracownika nie później niż 01.07.2019 r.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Łukasz Krzysztof Załęski
Odpowiada:Łukasz Krzysztof Załęski
Wytworzył:Łukasz Krzysztof Załęski
Data ostatniej zmiany:2019-05-24 12:08:46

Archiwum

Data Autor
2019-05-24 12:00 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 337