Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteka Publiczna w Piasecznie
drukuj

Nabór - Animator - obsługa dźwięku

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno

ogłasza nabór

na wolne stanowisko: Animator (obsługa dźwięku)

W strefie Multicentrum

 1. Warunki pracy:
 • Wymiar etatu: 0,25 – 1 etat
 • Umowa o pracę
 • Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno – Centrum Edukacyjno-Multimedialne
 1. Oferujemy:
 • Ciekawe środowisko pracy
 • Możliwość rozwoju osobistego
 • Szkolenia
 1. Wymagania niezbędne:
 • Minimum wykształcenie wyższe (licencjat), preferowane pedagogiczne, podyplomowe pedagogiczne
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku
 • Dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń multimedialnych i biurowych
 1. Wymagania dodatkowe:
 • Umiejętność prowadzenia działań animacyjnych dla różnych grup wiekowych ze szczególnym uwzględnienie dzieci i młodzieży
 • Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania
 • Umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej
 • Łatwość nawiązywania kontaktów
 • Skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwoju biblioteki
 • Kreatywność, innowacyjność oraz silna motywacja do pracy
 • Wysoka kultura osobista, komunikatywność
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących
 • Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- Obsługa techniczna wydarzeń, realizacja dźwięku i oświetlenia estradowego, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń odbywających się na sali widowiskowej, wystawowej i kinowej oraz przy użyciu urządzeń i zaplecza technicznego będącego w posiadaniu Biblioteki

- Dbałość o stan powierzonego mienia

- Współorganizacja wydarzeń kulturalnych, koncertów, obchodów okolicznościowych, spotkań i innych podobnych

- Wykorzystanie w prowadzonych działaniach różnorodnych narzędzi ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii

- Organizacja i prowadzenie zajęć, warsztatów promujących kulturę oraz aktywizujących środowisko lokalne, ze szczególnym uwzględnieniem działań muzyczno-multimedialnych 

- Uwzględnienie w prowadzonych działaniach, zajęć związanych z rozwijaniem kreatywności, logicznego myślenia oraz umiejętności tworzenia od podstaw materiałów multimedialnych

- Uwzględnienie w prowadzonych działaniach, aspektu edukacyjnego związanego z muzyką, filmem i marketingiem.

- Promowanie działań poprzez zamieszczanie informacji w środkach masowego przekazu (media, strona internetowa, Facebook) oraz tworzenie koncepcji, materiałów i kampanii marketingowych na rzecz Biblioteki

- Współpraca z lokalnymi instytucjami

 1. Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru
 • Życiorys (CV)
 • Kopie świadectw pracy
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach
 • Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu 
  z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”
 1. Informacje o terminie i miejscu składania dokumentów:
 • Wymagane dokumenty należy złożyć do 14 sierpnia 2019 r. osobiście w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno ul. Tadeusza Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno lub pocztą na adres wymieniony powyżej (liczy się dzień wpływu do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno)
 • Dokumenty należy przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko animatora (obsługa dźwięku) ”
 • Dokumenty, które wpłyną do Biblioteki po terminie, nie będą rozpatrywane i nie podlegają zwrotowi
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Bip-u Biblioteki https://www.e-bip.org.pl/bibliotekapiaseczno
 • Osoby, które spełniają wymagania formalne, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
 • Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia

Na rozmowę kwalifikacyjną należy przygotować propozycje działań, które kandydat/ka chciał(a)by realizować w Bibliotece.

Uwagi końcowe:

Dostarczone dokumenty zostaną poddane formalnej analizie, przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną. W wyniku w/w analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka-piaseczno.pl.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Łukasz Krzysztof Załęski
Odpowiada:Łukasz Krzysztof Załęski
Wytworzył:Łukasz Krzysztof Załęski
Data ostatniej zmiany:2019-08-02 19:42:21

Archiwum

Data Autor
2019-08-02 19:39 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 275