Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteka Publiczna w Piasecznie
drukuj

Nabór - Bibliotekarz 1/2 etatu

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno

ogłasza nabór na stanowisko:

 młodszy bibliotekarz/bibliotekarz/starszy bibliotekarz - 1/2 etatu

 

 1. Warunki pracy:
 • Wymiar etatu: 1/2 etatu
 • Umowa o pracę
 • Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno – Centrum Edukacyjno-Multimedialne
 1. Oferujemy:
 • Ciekawe środowisko pracy
 • Możliwość rozwoju osobistego
 • Szkolenia
 1. Wymagania niezbędne:
 • Minimum wykształcenie wyższe (licencjat), preferowane humanistyczne
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku
 • Dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń multimedialnych i biurowych
 1. Wymagania dodatkowe:
 • Umiejętność prowadzenia działań animacyjnych dla różnych grup wiekowych ze szczególnym uwzględnienie dzieci i młodzieży
 • Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania
 • Umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej
 • Łatwość nawiązywania kontaktów
 • Skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwoju biblioteki
 • Kreatywność, innowacyjność oraz silna motywacja do pracy
 • Wysoka kultura osobista, komunikatywność
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących
 • Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • Organizacja i prowadzenie zajęć, warsztatów, imprez kulturalnych promujących literaturę, kulturę, naukę oraz aktywizujących środowisko lokalne
 • Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki
 • Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej
 • Opracowywanie zbiorów
 • Udzielanie informacji
 • Skontrum księgozbioru
 • Dbałość o stan powierzonego mienia
 • Promowanie działań poprzez zamieszczanie informacji w środkach masowego przekazu (media, strona internetowa, Facebook)
 • Współpraca z lokalnymi instytucjami

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru
 • Życiorys (CV)
 • Kopie świadectw pracy
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
  i umiejętnościach
 • Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
  z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”
 1. Informacje o terminie i miejscu składania dokumentów:
 • Wymagane dokumenty należy złożyć do 13 września 2019 r. osobiście w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno ul. Tadeusza Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno lub pocztą na adres wymieniony powyżej (liczy się dzień wpływu do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno).
 • Dokumenty należy przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko bibliotekarza”.
 • Dokumenty, które wpłyną do Biblioteki po terminie, nie będą rozpatrywane i nie podlegają zwrotowi.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki (Bip)
 • Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

Uwagi końcowe:

Dostarczone dokumenty zostaną poddane formalnej analizie, przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną. W wyniku ww. analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka-piaseczno.pl.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Sylwia Chojnacka-Tuzimek
Odpowiada:Łukasz Krzysztof Załęski
Wytworzył:Łukasz Krzysztof Załęski
Data ostatniej zmiany:2019-08-28 13:14:07

Archiwum

Data Autor
2019-08-27 12:24 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz
2019-08-22 14:49 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 346