Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteka Publiczna w Piasecznie
drukuj

Nabór - Specjalista ds. promocji 1/2 etatu

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno

ogłasza nabór

na wolne stanowisko: specjalista ds. promocji - ½ etatu

 1. Warunki pracy:
 • Wymiar etatu: 1/2 etatu
 • Umowa o pracę
 • Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno
 1. Oferujemy:
 • Ciekawe środowisko pracy
 • Możliwość rozwoju osobistego
 • Szkolenia
 1. Wymagania niezbędne:
 • Minimum wykształcenie średnie, policealne lub wyższe, preferowane kierunki: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, public relations, polonistyka, animacja społeczno-kulturowa
 • Znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania bibliotek: ustawy o bibliotekach, ustawy o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej
 • Umiejętność pracy w systemie MS Windows
 • Dobra znajomość pakietów biurowych MS Office i LibreOffice (redagowanie tekstów, tworzenie prezentacji, arkusze kalkulacyjne)
 • Dyspozycyjność, kreatywność, samodzielność, komunikatywność
 • Znajomość pracy w obszarze PR, promocji i marketingu
 • Umiejętność pracy w obszarze media relations
 • Sprawne poruszanie się po sieci, znajomość trendów w komunikacji internetowej, posługiwanie się narzędziami do obsługi mediów społecznościowych i umiejętność wyszukiwania w nich informacji
 • Umiejętność publikacji artykułów, tworzenia wydarzeń na fanpage Facebooka, grafik na Instagram
 • Umiejętność pracy w zespole, organizacji pracy, w tym sprawnej i szybkiej realizacji powierzonych zadań
 • Wysoka motywacja do pracy na rzecz biblioteki, umiejętność podejmowania niestandardowych wyzwań, umiejętność realizacji zadań metodą projektową
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku
 1. Wymagania dodatkowe:
 • Podstawowa znajomość programów graficznych (typu CorelDraw, Canva, IrfanView, GIMP) do tworzenia/obróbki grafiki, do projektowania ulotek, plakatów, zaproszeń, wizytówek, itp.
 • Podstawowa znajomość CMS (systemy zarządzania treścią), typu WordPress – redagowanie artykułów na stronie biblioteki
 • Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania
 • Umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej
 • Łatwość nawiązywania kontaktów
 • Skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwoju biblioteki
 • Kreatywność, innowacyjność oraz motywacja do pracy
 • Wysoka kultura osobista
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących
 • Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Prowadzenie działań marketingowych – opracowywanie, wdrażanie planów marketingowych, ustalanie sposobów ich promocji, dotarcia do grup docelowych
 2. Planowanie, organizacja i koordynowanie działań promocyjnych i marketingowych oraz eventów realizowanych przez bibliotekę
 3. Przygotowanie materiałów promocyjnych biblioteki
 4. Prowadzenie strony internetowej biblioteki, profilu Biblioteki na Facebooku
 5. Redagowanie tekstów, przygotowanie informacji prasowych i medialnych, przygotowywanie prezentacji
 6. Szukanie nowych kanałów informacyjnych
 7. Komunikacja zewnętrzna i budowanie wizerunku Biblioteki na zewnątrz
 8. Współpraca z mediami i podmiotami zewnętrznymi (m.in. przekazywanie informacji o planowanych wydarzeniach, przekazywanie relacji i dokumentacji fotograficznej z wydarzeń, których organizatorem bądź współorganizatorem jest Biblioteka, pozyskiwanie patronatów medialnych)
 9. Podtrzymywanie pozytywnych relacji z istniejącymi partnerami, sponsorami oraz poszukiwanie nowych
 1. Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru
 • Życiorys (CV)
 • Kopie świadectw pracy
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach
 • Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu 
  z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”
 1. Informacje o terminie i miejscu składania dokumentów:
 • Wymagane dokumenty należy złożyć do 13 września 2019 r. osobiście w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno ul. Tadeusza Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno lub pocztą na adres wymieniony powyżej (liczy się dzień wpływu do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno)
 • Dokumenty należy przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalista ds. promocji”
 • Dokumenty, które wpłyną do Biblioteki po terminie, nie będą rozpatrywane i nie podlegają zwrotowi
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP-u Biblioteki.
 • Osoby, które spełniają wymagania formalne, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
 • Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia

Na rozmowę kwalifikacyjną należy przygotować propozycje działań, które kandydat/ka chciał(a)by realizować w Bibliotece.

Uwagi końcowe:

Dostarczone dokumenty zostaną poddane formalnej analizie, przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną. W wyniku w/w analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka-piaseczno.pl.

 

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Sylwia Chojnacka-Tuzimek
Odpowiada:Łukasz Krzysztof Załęski
Wytworzył:Łukasz Krzysztof Załęski
Data ostatniej zmiany:2019-08-28 13:11:59

Archiwum

Data Autor
2019-08-27 12:23 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz
2019-08-27 09:09 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 457