Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteka Publiczna w Piasecznie
drukuj

Nabór - Specjalista ds.organizacyjno-księgowych

OGŁOSZENIE O NABORZE

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno w Piasecznie, ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno

Dyrektor ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: specjalista ds. organizacyjno-księgowych – 0,8 etatu

 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać niezbędne wymagania do zatrudnienia na stanowisku:
 2. posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, finanse i rachunkowość
 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 4. posiada odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 6. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku
 7. cieszy się nieposzlakowaną opinią
 8. staż pracy co najmniej 2 lata
 9. doświadczenie w sprawach administracyjnych, kadrowych i księgowych
 10. wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór :

- praktyczna znajomość obsługi komputera (Office)

- odpowiedzialność, dokładność, systematyczność w działaniu i dyskrecja, odporność na stres.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

- prowadzenie ewidencji środków trwałych

- prowadzenie ewidencji pozostałych środków trwałych (wyposażenie)

- prowadzenie rejestru faktur

- sprawdzanie płatności zgodnie z rejestrem faktur i wyciągami bankowymi

- prowadzenie rejestru umów zleceń i umów o dzieło

- prowadzenie księgi kancelaryjnej i archiwum biblioteki

- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych

- księgowanie dokumentów finansowo księgowych zgodnie z panującymi przepisami

- współpraca z głównym księgowym i kierownikiem administracji biblioteki

- wykonywanie innych czynności doraźnie zleconych przez bezpośredniego przełożonego, a wynikających z rodzaju umówionej pracy

 

 1. Wymagane dokumenty:
 2. życiorys (CV)
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 4. list motywacyjny
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 6. kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje
 7. kopie świadectw pracy
 8. oświadczenie, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 9. oświadczenie, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. inne dokumenty potwierdzające przydatność na stanowisku pracy oraz inne wskazane przez dyrektora Biblioteki
 11. Informacje o terminie i miejscu składania dokumentów:
 • Wymagane dokumenty należy złożyć do 9 września 2019 r. osobiście w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno ul. Tadeusza Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno lub pocztą na adres wymieniony powyżej (liczy się dzień wpływu do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno).
 • Dokumenty należy przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na specjalistę ds. organizacyjno-księgowych”.
 • Dokumenty, które wpłyną do Biblioteki po terminie, nie będą rozpatrywane i nie podlegają zwrotowi.
 • Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

Uwagi końcowe:

Dostarczone dokumenty zostaną poddane formalnej analizie, przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną. W wyniku ww. analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka-piaseczno.pl.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Sylwia Chojnacka-Tuzimek
Odpowiada:Łukasz Krzysztof Załęski
Wytworzył:Łukasz Krzysztof Załęski
Data ostatniej zmiany:2019-08-28 12:57:08

Archiwum

Data Autor
2019-08-27 13:41 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz
2019-08-27 13:38 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 389