Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteka Publiczna w Piasecznie
drukuj

Nabór - Pracownik gospodarczy - 1 etat

OGŁOSZENIE O NABORZE

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno w Piasecznie, Kościuszki 49 , 05-500 Piaseczno

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: pracownik gospodarczy - 1 etat

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać niezbędne wymagania do zatrudnienia na stanowisku:

1)     umiejętność pracy z ludźmi,

2)     umiejętność pracy w zespole

3)     umiejętność organizacji czasu pracy,

4)     dyspozycyjności.

 

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór :

- Utrzymanie w czystości pomieszczeń bibliotecznych,  szatni, drzwi wejściowych holu i toalet  Biblioteki    Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno

- Utrzymanie w czystości pomieszczeń magazynowych biblioteki

- Odkurzanie regałów i książek.

- Obsługa szatni w czasie imprez organizowanych przez Bibliotekę

- Przenoszenie lżejszych sprzętów i zakupów.

- Zakup art. gospodarczych, piśmiennych i innych dla Biblioteki i filii.

- Rozdzielanie zakupionych artykułów dla poszczególnych placówek bibliotecznych.

- Przygotowanie i obsługa w czasie spotkań bibliotekarskich i imprez organizowanych przez bibliotekę.

- Wykonywanie drobnych prac pomocniczych w Bibliotece

- Okresowe mycie okien i drzwi w bibliotece

Wymagane dokumenty :

 1. życiorys (CV),
 2. kwestionariusz osobowy
 3. list motywacyjny,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
 6. kopie świadectw pracy,
 7. oświadczenie, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. inne dokumenty potwierdzające przydatność na stanowisku pracy oraz inne wskazane przez dyrektora Biblioteki.

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 Informacja o terminie i miejscu składania dokumentów:

 1. a) wymagane dokumenty należy złożyć do dn.  23.09.2018r. w siedzibie   Biblioteki lub przesłać pocztą  (liczy się dzień wpływu do Biblioteki ) na adres: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracy – pracownik gospodarczy”,
 2. b) dokumenty, które wpłyną do Biblioteki po terminie określonym w pkt 7 a nie będą rozpatrywane i nie podlegają zwrotowi,
 3. c) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki  https://www.e-bip.org.pl/bibliotekapiaseczno/

Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie o terminie  rozmowy kwalifikacyjnej.

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze  1 etat z tym, że dwie pierwsze umowy mogą być zawarte na czas określony nie dłuższe niż okres jednego roku, z możliwością rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Przewiduje się zatrudnienie pracownika od 01.10.2019 r.

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Sylwia Chojnacka-Tuzimek
Odpowiada:Łukasz Krzysztof Załęski
Wytworzył:Łukasz Krzysztof Załęski
Data ostatniej zmiany:2019-09-12 11:34:40

Archiwum

Data Autor
2019-09-12 11:27 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 467