Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteka Publiczna w Piasecznie
drukuj

Nabór - Edukator - 1 etat

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie

 

ogłasza nabór

 

na wolne stanowisko: Edukatora

w Multicentrum Biblioteki Publicznej w Piasecznie

 

 1. Warunki pracy:
 • Wymiar etatu: 1 etat.
 • Umowa o pracę.
 • Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna w Piasecznie – Centrum Edukacyjno-Multimedialne.
 1. Oferujemy:
 • Ciekawe środowisko pracy.
 • Możliwość rozwoju osobistego.
 • Szkolenia

 1. Wymagania niezbędne:
 • Minimum wykształcenie wyższe (licencjat) lub średnie, mile widziane informatyczne, matematyczne, fizyczne, chemiczne, biologiczne, geograficzne.
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń multimedialnych i biurowych w tym praktyczna znajomość pakietu programów biurowych MS Office i/lub Open Office oraz podstawowych programów graficznych.
 • Znajomość/chęć przyuczenia do prowadzenia zajęć z podstaw programowania dla dzieci
  i młodzieży w tym m.in. Scratch, ScratchJr, EV3 oraz znajomość obsługi popularnych robotów takich jak: Lego Mindstorms, Dash&Dot, Photon, Ozobot. Mile widziana znajomość Arduino.
 • Samodzielność oraz duża kreatywność w działaniu, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych
  z uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

 1. Wymagania dodatkowe:
 • Umiejętność i doświadczenie w prowadzeniu działań animacyjnych dla różnych grup wiekowych ze szczególnym uwzględnienie dzieci i młodzieży.
 • Umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej.
 • Skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwoju biblioteki.
 • Wysoka kultura osobista, komunikatywność.
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących.
 • Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.
 • Posiadanie różnego rodzaju zainteresowań i umiejętności artystycznych.
 • Przygotowanie pedagogiczne w zakresie edukacji artystycznej lub muzycznej.

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • Organizacja i prowadzenia zajęć, warsztatów promujących naukę oraz aktywizujących środowisko lokalne, ze szczególnym uwzględnieniem działań animacyjno-przyrodniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Wykorzystanie w prowadzonych działaniach różnorodnych narzędzi ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii.
 • Prowadzenie i koordynacja działań Uniwersytetu Dziecięcego.
 • Uwzględnienie w prowadzonych działaniach, zajęć związanych z rozwijaniem kreatywności, logicznego myślenia oraz podstaw programowania (zarówno offline jak i online).
 • Uwzględnienie w prowadzonych działaniach, aspektu edukacyjnego związanego z naukami ścisłymi: chemia, fizyka, matematyka.
 • Dbałość o stan powierzonego mienia.
 • Promowanie działań poprzez zamieszczanie informacji w środkach masowego przekazu (media, strona internetowa, Facebook).
 • Współpraca z lokalnymi instytucjami.
 • Inspirowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych i edukacyjnych, w tym organizacja konkursów, kółek zainteresowań.
 • Przygotowanie i składanie wniosków o dofinansowanie zewnętrzne, pozyskiwanie sponsorów.

 1. Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru.
 • Życiorys (CV).
 • Kopie świadectw pracy.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 • Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
  i umiejętnościach.
 • Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”.

 1. Informacje o terminie i miejscu składania dokumentów:
 • Wymagane dokumenty należy złożyć do 21 lutego 2020 r. do godziny 15:00, osobiście
  w Sekretariacie Biblioteki w siedzibie Biblioteki Publicznej w Piasecznie ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno (pokój 1.36).
 • Nie ma możliwości przesłania dokumentu w formie elektronicznej ani pocztą.
 • Dokumenty należy przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko edukatora”.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki biblioteka-publiczna.pl
 • Osoby, które spełniają wymagania formalne, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

 

Na rozmowę kwalifikacyjną należy przygotować propozycje działań, które kandydat/ka chciał(a)by realizować w Bibliotece.

 

Uwagi końcowe:

Dostarczone dokumenty zostaną poddane formalnej analizie, przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną. W wyniku w/w analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka-piaseczno.pl.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Sylwia Chojnacka-Tuzimek
Odpowiada:Łukasz Krzysztof Załęski
Wytworzył:Łukasz Krzysztof Załęski
Data ostatniej zmiany:2020-02-12 11:55:00

Archiwum

Data Autor
2020-02-12 11:54 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz
2020-02-12 11:54 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz
2020-02-12 11:52 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz
2020-02-12 11:49 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 285