Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteka Publiczna w Piasecznie
drukuj

Nabór - Bibliotekarz - 1 etat

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Młodszy Bibliotekarz / Bibliotekarz / Starszy Bibliotekarz (w zależności od posiadanego stażu i doświadczenia w pracy)

Warunki pracy:

 • wymiar etatu: 1 etat
 • umowa o pracę
 • miejsce pracy: Biblioteka Publiczna w Piasecznie – Dział Udostępniania Zbiorów – ze względu na specyfikę pracy – filia w Józefosławiu i filia w Bogatkach

Oferujemy:

 • ciekawe środowisko pracy
 • możliwość rozwoju osobistego
 • szkolenia

Wymagania niezbędne:

 • minimum wykształcenie wyższe (licencjat), preferowane bibliotekarskie
 • minimum roczne doświadczenie w pracy w bibliotece publicznej
 • rozeznanie na rynku księgarskim
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku
 • dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność prowadzenia działań animacyjnych dla różnych grup wiekowych
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania
 • umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej
 • łatwość nawiązywania kontaktu
 • skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki
 • kreatywność, silna motywacja do pracy
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • organizacja i prowadzenie zajęć, warsztatów, imprez kulturalnych promujących literaturę, kulturę, naukę oraz aktywizujących środowisko lokalne
 • gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki
 • prowadzenie dokumentacji bibliotecznej
 • opracowywanie zbiorów
 • udzielanie informacji
 • skontrum księgozbioru
 • dbałość o stan powierzonego mienia
 • promowanie działań poprzez zamieszczanie informacji w środkach masowego przekazu (media, strona internetowa, Facebook)
 • współpraca z lokalnymi instytucjami

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru
 • życiorys (CV)
 • kopie świadectw pracy
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach
 • oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”

Informacje o terminie i miejscu składania dokumentów:

 • Wymagane dokumenty należy złożyć do 6 marca 2020 r. do godziny 15:00, pocztą (liczy się data wpływu do biblioteki) lub osobiście
  w Sekretariacie Biblioteki w siedzibie Biblioteki Publicznej w Piasecznie ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno (I piętro, pokój 1.36).
 • Nie ma możliwości przesłania dokumentu w formie elektronicznej.
 • Dokumenty należy przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko merytoryczne”. 
 • Osoby, które spełniają wymagania formalne, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

Na rozmowę kwalifikacyjną należy przygotować propozycje działań, które kandydat/ka chciał(a)by realizować w Bibliotece.

Uwagi końcowe:

Dostarczone dokumenty zostaną poddane formalnej analizie, przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną. W wyniku w/w analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka-piaseczno.pl.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Sylwia Chojnacka-Tuzimek
Odpowiada:Łukasz Krzysztof Załęski
Wytworzył:Łukasz Krzysztof Załęski
Data ostatniej zmiany:2020-02-24 14:04:25

Archiwum

Data Autor
2020-02-24 11:25 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1058