Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteka Publiczna w Piasecznie
drukuj

Nabór - Instruktor ds. merytorycznych

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie

ogłasza nabór na stanowisko

 instruktor ds. merytorycznych i współpracy z bibliotekami gminnymi - 1 etat

 1. Warunki pracy:
 • Wymiar etatu: 1 etat
 • Umowa o pracę
 • Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna w Piasecznie ul. Jana Pawła II 55 w Piasecznie.
 • Ze względu na specyfikę pracy – pracownik będzie wykonywał swoje czynności także w placówkach na terenie gminy Piaseczno, a w zakresie współpracy z bibliotekami gminnymi na terenie Powiatu Piaseczyńskiego.
 1. Oferujemy:
 • Ciekawe środowisko pracy
 • Możliwość rozwoju osobistego
 • Szkolenia
 1. Wymagania niezbędne:
 • Minimum wykształcenie wyższe bibliotekarskie lub wyższe inne i minimum 3-letnie doświadczenia pracy w bibliotece publicznej i zajmowanie stanowiska instruktora bibliotecznego/merytorycznego (lub równoważnego).
 • Minimum 3-letnie doświadczenie pracy w bibliotece publicznej
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w tym pakiet Office, dokumenty i formularze Google), urządzeń multimedialnych i biurowych
 1. Wymagania dodatkowe:
 • Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania
 • Umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej
 • Łatwość nawiązywania kontaktów
 • Skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwoju biblioteki
 • Kreatywność, innowacyjność oraz silna motywacja do pracy
 • Wysoka kultura osobista, komunikatywność
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących
 • Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad bibliotekami gminnymi i ich filiami na terenie powiatu piaseczyńskiego, a zwłaszcza nadzór nad:

- prawidłowym gromadzeniem i opracowywaniem zbiorów,

- procesem komputeryzacji bibliotek

- a także dokonywanie wizytacji i opracowywanie zaleceń dla bibliotek.

2) doradzanie i udział w pracach komisji ds. skontrum i innych komisjach bibliotecznych i wydawanie zaleceń w sprawie selekcji zbiorów.

3) gromadzenie materiałów i publikacji o charakterze regionalnym

4) opracowywanie bieżących oraz perspektywicznych planów modernizacji i zmian w sieci bibliotecznej

5) poradnictwo w zakresie organizacji bibliotek, sieci bibliotecznych oraz usług bibliotecznych, w tym udziela pomocy przy pracach nowych bibliotek/filii oraz bibliotek/filii po remontach, modernizacjach, przeniesieniach do nowych lokali, a także w bibliotekach/filiach likwidowanych – w zakresie zadań merytorycznych

6) organizowanie przepływu informacji o normach, przepisach i innych elementach warsztatu bibliotekarskiego w obrębie powiatowej sieci bibliotecznej

7) prowadzenie statystyki i sprawozdawczości dotyczącej bibliotek gminnych

8) organizowanie i prowadzenie różnych form doskonalenia zawodowego dla bibliotekarzy gminnych poprzez:

a) organizację bieżących zawodowych szkoleń

b) prowadzenie praktyk wstępnych dla nowych pracowników

c) koordynacja udziału w szkoleniach i dokształcaniu

d) w formach szkolnych i uczelnianych

9) prowadzenie prac badawczych w zakresie bibliografii i informacji, a także badań i analiz działalności bibliotek gminnych, zainteresowań i potrzeb czytelniczych na terenie powiatu piaseczyńskiego

10) prowadzenie dokumentacji dotyczącej stanu i działalności bibliotek gminnych

11) opracowywanie pomocy metodycznych i szkoleniowych z zastosowaniem nowoczesnych metody i technik

12) udostępnianie zbiorów metodycznych i szkoleniowych

13) udzielanie pomocy bibliotekom gminnych w zakresie promocji biblioteki oraz w realizowaniu lokalnych programów kulturalno-oświatowych i innych form inspirujących czytelnictwo i promujących biblioteki

14) podejmowanie inicjatyw zmierzających do pozyskania środków finansowych poprzez przygotowanie wniosków o dofinansowanie do władz lokalnych, fundacji krajowych i zagranicznych oraz do Unii Europejskiej, pozyskiwanie sponsorów

15) redagowanie i umieszczanie materiałów w serwisie www Biblioteki oraz BIP

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru
 • Życiorys (CV)
 • Kopie świadectw pracy
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach
 • Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”
 1. Informacje o terminie i miejscu składania dokumentów:
 • Wymagane dokumenty należy złożyć do 9 marca 2020 r. osobiście w Bibliotece Publicznej w Piasecznie ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno lub pocztą na adres wymieniony powyżej (liczy się dzień wpływu do Biblioteki Publicznej w Piasecznie).
 • Nie przewiduje się możliwości przesyłania dokumentów do naboru drogą poczty elektronicznej.
 • Dokumenty należy przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko instruktor”.
 • Dokumenty, które wpłyną do Biblioteki po terminie, nie będą rozpatrywane i nie podlegają zwrotowi.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Publicznej w Piasecznie w zakładce Nabór do pracy (https://www.e-bip.org.pl/bibliotekapiaseczno/20433)
 • Dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

Uwagi końcowe:

Dostarczone dokumenty zostaną poddane formalnej analizie. W wyniku ww. analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki https://www.e-bip.org.pl/pbp-piaseczno/

Osoby odpowiedzialne

Autor:Łukasz Krzysztof Załęski
Odpowiada:Łukasz Krzysztof Załęski
Wytworzył:Łukasz Krzysztof Załęski
Data ostatniej zmiany:2020-02-26 15:12:36

Archiwum

Data Autor
2020-02-26 14:21 Łukasz Krzysztof Załęski zobacz
2020-02-26 14:08 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 284