Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteka Publiczna w Piasecznie
drukuj

Nabór - Animator - 1/2 etatu

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie

ogłasza nabór

wolne stanowisko pracy – Animator – ½ etatu

 

Warunki pracy:

 • Wymiar etatu: ½ etatu
 • Umowa o pracę
 • Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55/ Dział Promocji i Animacji

Oferujemy:

 • Ciekawe środowisko pracy
 • Możliwość rozwoju osobistego
 • Szkolenia

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe (licencjat)
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku
 • Dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń multimedialnych i biurowych

Wymagania dodatkowe:

 • Umiejętność prowadzenia działań animacyjnych dla różnych grup wiekowych
 • Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania
 • Umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej
 • Łatwość nawiązywania kontaktów
 • Skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki
 • Kreatywność, innowacyjność oraz silna motywacja do pracy
 • Wysoka kultura osobista, komunikatywność
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących
 • Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Organizacja i prowadzenie zajęć, warsztatów promujących i aktywizujących środowisko lokalne, ze szczególnym uwzględnieniem działań animacyjnych
 • Wykorzystanie w prowadzonych działaniach różnorodnych narzędzi ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii
 • Uwzględnienie w prowadzonych działaniach zajęć związanych z rozwijaniem kreatywności
 • Uwzględnienie w prowadzonych działaniach aspektu edukacyjnego
 • Dbałość o stan powierzonego mienia
 • Promowanie działań poprzez zamieszczanie informacji w środkach masowego przekazu (media, strona internetowa, Facebook)
 • Współpraca z lokalnymi instytucjami

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu
 • CV
 • kopie świadectw pracy
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach
 • oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”

Informacje o terminie i miejscu składania dokumentów:

 • Wymagane dokumenty należy złożyć do 31 lipca 2020 r. do godziny 15:00, pocztą (liczy się data wpływu do biblioteki) lub osobiście w Sekretariacie Biblioteki w siedzibie Biblioteki Publicznej w Piasecznie ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno (parter)
 • Nie ma możliwości przesłania dokumentów w formie elektronicznej
 • Dokumenty należy przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Animator”
 • Osoby, które spełniają wymagania formalne, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
 • Dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia

Na rozmowę kwalifikacyjną należy przygotować propozycje działań, które kandydat/ka chciał(a)by realizować w Bibliotece.

Uwagi końcowe:

Dostarczone dokumenty zostaną poddane formalnej analizie, przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną. W wyniku w/w analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka-piaseczno.pl.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Sylwia Chojnacka-Tuzimek
Odpowiada:Łukasz Krzysztof Załęski
Wytworzył:Łukasz Krzysztof Załęski
Data ostatniej zmiany:2020-06-26 16:21:34

Archiwum

Data Autor
2020-06-26 16:11 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz
2020-06-26 16:01 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz
2020-06-26 15:40 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 257