Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteka Publiczna w Piasecznie
drukuj

Nabór - Specjalista ds. organizacyjno- księgowych -1 etat

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – specjalista ds. organizacyjno- księgowych

Warunki pracy:

 • wymiar etatu: 1 etat
 • umowa o pracę
 • miejsce pracy: Biblioteka Publiczna w Piasecznie, Jana Pawła II 55

Oferujemy:

 • ciekawe środowisko pracy
 • możliwość rozwoju osobistego
 • szkolenia

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne, finanse, rachunkowość
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią
 • staż pracy co najmniej 2 lata
 • doświadczenie w sprawach administracyjnych, kadrowych i księgowych

Wymagania dodatkowe:

 • praktyczna znajomość obsługi komputera (Office)
 • odpowiedzialność, dokładność, systematyczność w działaniu i dyskrecja, odporność na stres.

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

 • sporządzanie list płac, naliczanie zasiłków chorobowych, prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników biblioteki, naliczanie dodatkowych list związanych z wynagrodzeniami
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń osobowych pracowników
 • naliczanie ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży dla pracowników biblioteki
 • dokonywanie rozliczeń składek ZUS i FP, PEFRON
 • sporządzanie sprawozdań związanych z wynagrodzeniami (GUS, ZUS)
 • prowadzenie rejestru przedmiotów małocennych.
 • prowadzenie ewidencji i rejestrów pozostałych środków trwałych (wyposażenie) i środków trwałych (OT/LT//LN/MN/MT).
 • sporządzanie rachunków do umów o dzieło i zlecenie, prowadzenie rejestru.
 • przygotowywanie przelewów i wszelkich płatności związanych z działalnością biblioteki
 • wykonywanie innych czynności doraźnie zleconych przez bezpośredniego przełożonego, a wynikających z rodzaju umówionej pracy

 Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru
 • życiorys (CV)
 • kopie świadectw pracy
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach
 • oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”

 

Informacje o terminie i miejscu składania dokumentów:

 • Wymagane dokumenty należy złożyć do 17 lipca 2020 r. do godziny 15:00, pocztą (liczy się data wpływu do biblioteki) lub osobiście w sekretariacie/recepcji Biblioteki w siedzibie Biblioteki Publicznej w Piasecznie ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno (I piętro, pokój 1.).
 • Nie ma możliwości przesłania dokumentu w formie elektronicznej.
 • Dokumenty należy przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalista ds. organizacyjno-księgowych ”. 
 • Osoby, które spełniają wymagania formalne, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

Uwagi końcowe:

Dostarczone dokumenty zostaną poddane formalnej analizie, przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną. W wyniku w/w analizy zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka-piaseczno.pl.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Sylwia Chojnacka-Tuzimek
Odpowiada:Łukasz Krzysztof Załęski
Wytworzył:Łukasz Krzysztof Załęski
Data ostatniej zmiany:2020-07-02 15:10:35

Archiwum

Data Autor
2020-07-02 15:04 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 624