Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteka Publiczna w Piasecznie
drukuj

Nabór - Instruktor ds. merytorycznych i współpracy z bibliotekami gminnymi

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie

ogłasza nabór na stanowisko
instruktor ds. merytorycznych i współpracy z bibliotekami gminnymi - od 1/2 etatu do 1 etatu (ustalone z kandydatem na etapie rekrutacji)

Warunki pracy:
Umowa o pracę
Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna w Piasecznie ul. Jana Pawła II 55 w Piasecznie.
Ze względu na specyfikę pracy – pracownik będzie wykonywał swoje czynności także w placówkach na terenie gminy Piaseczno, a w zakresie współpracy z bibliotekami gminnymi na terenie Powiatu Piaseczyńskiego.
Oferujemy:
Ciekawe środowisko pracy
Możliwość rozwoju osobistego
Szkolenia
Wymagania niezbędne:
Minimum wykształcenie wyższe bibliotekarskie lub wyższe inne i minimum 3-letnie doświadczenia pracy w bibliotece publicznej i zajmowanie stanowiska instruktora bibliotecznego/merytorycznego (lub równoważnego).
Minimum 3-letnie doświadczenie pracy w bibliotece publicznej
Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku
Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w tym pakiet Office, dokumenty i formularze Google), urządzeń multimedialnych i biurowych
Prawo jazdy kat. B
Wymagania dodatkowe:
Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania
Umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej
Łatwość nawiązywania kontaktów
Skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwoju biblioteki
Kreatywność, innowacyjność oraz silna motywacja do pracy
Wysoka kultura osobista, komunikatywność
Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących
Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad bibliotekami gminnymi i ich filiami na terenie powiatu piaseczyńskiego, a zwłaszcza nadzór nad:
- prawidłowym gromadzeniem i opracowywaniem zbiorów,
- procesem komputeryzacji bibliotek
- a także dokonywanie wizytacji i opracowywanie zaleceń dla bibliotek.
2) doradzanie i udział w pracach komisji ds. skontrum i innych komisjach bibliotecznych i wydawanie zaleceń w sprawie selekcji zbiorów.
3) gromadzenie materiałów i publikacji o charakterze regionalnym (przekazywanie do opracowania w bibliografii regionalnej)
4) opracowywanie bieżących oraz perspektywicznych planów modernizacji i zmian w sieci bibliotecznej
5) poradnictwo w zakresie organizacji bibliotek, sieci bibliotecznych oraz usług bibliotecznych, w tym udziela pomocy przy pracach nowych bibliotek/filii oraz bibliotek/filii po remontach, modernizacjach, przeniesieniach do nowych lokali, a także w bibliotekach/filiach likwidowanych – w zakresie zadań merytorycznych
6) organizowanie przepływu informacji o normach, przepisach i innych elementach warsztatu bibliotekarskiego w obrębie powiatowej sieci bibliotecznej
7) prowadzenie statystyki i sprawozdawczości dotyczącej bibliotek gminnych
8) organizowanie i prowadzenie różnych form doskonalenia zawodowego dla bibliotekarzy gminnych poprzez:
a) organizację bieżących zawodowych szkoleń
b) prowadzenie praktyk wstępnych dla nowych pracowników
c) koordynacja udziału w szkoleniach i dokształcaniu
d) w formach szkolnych i uczelnianych
9) prowadzenie prac badawczych w zakresie bibliografii i informacji, a także badań i analiz działalności bibliotek gminnych, zainteresowań i potrzeb czytelniczych na terenie powiatu piaseczyńskiego
10) prowadzenie dokumentacji dotyczącej stanu i działalności bibliotek gminnych
11) opracowywanie pomocy metodycznych i szkoleniowych z zastosowaniem nowoczesnych metody i technik
12) udostępnianie zbiorów metodycznych i szkoleniowych
13) udzielanie pomocy bibliotekom gminnych w zakresie promocji biblioteki oraz w realizowaniu lokalnych programów kulturalno-oświatowych i innych form inspirujących czytelnictwo i promujących biblioteki
14) podejmowanie inicjatyw zmierzających do pozyskania środków finansowych poprzez przygotowanie wniosków o dofinansowanie do władz lokalnych, fundacji krajowych i zagranicznych oraz do Unii Europejskiej, pozyskiwanie sponsorów
15) redagowanie i umieszczanie materiałów w serwisie www Biblioteki oraz BIP

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: od 3800 zł (brutto) (+plus dodatek stażowy w zależności od dokumentów potwierdzających prawo do dodatku)

Wymagane dokumenty:
List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru
Życiorys (CV)
Kopie świadectw pracy
Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach
Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”
Informacje o terminie i miejscu składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć do 14 września 2021 r. osobiście w Bibliotece Publicznej w Piasecznie ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno lub pocztą na adres wymieniony powyżej (liczy się dzień wpływu do Biblioteki Publicznej w Piasecznie).
Nie przewiduje się możliwości przesyłania dokumentów do naboru drogą poczty elektronicznej.
Dokumenty należy przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko instruktor”.
Dokumenty, które wpłyną do Biblioteki po terminie, nie będą rozpatrywane i nie podlegają zwrotowi.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Publicznej w Piasecznie w zakładce Nabór do pracy (https://www.e-bip.org.pl/bibliotekapiaseczno/20433)
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.
Uwagi końcowe:

Dostarczone dokumenty zostaną poddane formalnej analizie. W wyniku ww. analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki https://www.e-bip.org.pl/pbp-piaseczno/

Osoby odpowiedzialne

Autor:Łukasz Krzysztof Załęski
Odpowiada:Łukasz Krzysztof Załęski
Wytworzył:Łukasz Krzysztof Załęski
Data ostatniej zmiany:2021-09-12 15:19:28

Archiwum

Data Autor
2021-08-30 14:21 Łukasz Krzysztof Załęski zobacz
2021-08-30 13:28 Łukasz Krzysztof Załęski zobacz
2021-08-30 13:26 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 41