Biuletyn Informacji Publicznej
DOM DZIECKA nr 1
drukuj

Deklaracja dostępności

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Dom Dziecka w Kaliszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej   

https://www.e-bip.org.pl/domdziecka.kalisz/

Data publikacji strony internetowej: 2012-11-08

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-02.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Serwis zawiera pliki PDF, DOC, skany dokumentów – w miarę możliwości ograniczy się do minimum korzystanie z takich plików, teksty będą osadzane bezpośrednio w serwisie

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji:  2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bożena Konopka, e- mail: b.konopka@domdziecka.kalisz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 62 760 19 66. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Dziecka w Kaliszu ul. Skarszewska 3, 62-800 Kalisz.

Do budynku prowadzą dwa wejścia, zlokalizowane na parterze. Wejście tylne umożliwia podjazd dla osób poruszających się na wózkach. Przy bramie znajduje się domofon, za pomocą którego można przywołać pracownika Domu Dziecka w Kaliszu, który udzieli wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.

Przed budynkiem, za bramą wjazdową wyznaczono miejsca parkingowe, brak oznaczenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma platform, pochylni, windy.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.


Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) Dom Dziecka w Kaliszu informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się - przy załatwianiu spraw w tut. placówce - mogą korzystać ze środków wspierających komunikację tj.:

Osoba, która przy załatwianiu sprawy w tut. urzędzie, chce skorzystać z pomocy tłumacza PJM, SJM lub SKOGN - zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się - zobowiązana jest zgłosić ten fakt - w formie pisemnej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

Zgłoszenie należy przesłać:

  • faksem na numer: 62 760 19 66

W przypadku braku możliwości realizacji zgłoszonego świadczenia w podanym terminie, Dyrektor Domu Dziecka w Kaliszu zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Bożena Konopka
Odpowiada:Bożena Konopka
Wytworzył:Bożena Konopka
Data ostatniej zmiany:2020-09-30 14:34:48

Archiwum

Data Autor
2020-09-22 19:49 Bożena Konopka zobacz
2020-09-22 19:44 Bożena Konopka zobacz
2018-07-23 11:48 Bożena Konopka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 870