Biuletyn Informacji Publicznej
Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy sp. z o.o.
drukuj

Ogłoszenia

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu
Kompetencje dla sektorów 2 - oferta dla operatorów

 1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o.
w Gorzowie Wielkopolskim działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. poz. 1146, dalej: uRPS), jako Wnioskodawca (podmiot ubiegający się̨ o dofinansowanie) w ramach Kompetencje dla sektorów 2 - oferta dla operatorów, ogłasza otwarty nabór na partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu. Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów skierowane jest do podmiotów spoza sektora finansów publicznych, w rozumieniu art. 33 ust. 2 uRPS.

 

 1. CEL PARTNERSTWA:

Wspólne aplikowanie o dofinansowanie oraz realizacja projektu w formule partnerskiej.

Celem konkursu „Kompetencje dla sektorów” jest wybór operatorów działań szkoleniowych lub doradczych rekomendowanych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji. Ich zadaniem będzie przeprowadzenie rekrutacji pracowników przedsiębiorstw i pomoc w uzyskaniu dofinansowania na działania szkoleniowe lub doradcze.

Kto może zostać parterem:

 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców
 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego
 • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców
 • organizacje pracodawców
 • organizacje samorządu gospodarczego
 • organizacje związkowe
 • przedsiębiorcy

Efekty takiego wspólnego projektu zawsze muszą być ukierunkowane również na MŚP.

 1. WYMAGANIA i OCZEKIWANIA W STOSUNKU DO PARTNERA

Działalność potencjalnego partnera musi być zgodna z celami partnerstwa i celami projektu.

Partner zadeklaruje wniesienie wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa
w postaci wiedzy i doświadczenia, know–how, zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych i technicznych lub finansowych, którymi dysponuje w celu realizacji zadań / działań w projekcie.

 

W celu efektywnego przeprowadzenia projektu niezbędne jest partnerstwo podmiotu eksperckiego w zakresie komunikacji marketingowej.

 

Partner musi posiadać udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i należytej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków publicznych, realizowanych samodzielnie jako beneficjent (wnioskodawca) lub jako partner, lub we współpracy ze szkołami wyższymi, w zakresie zbieżnym z celami projektu;

 

GOT PNP Sp. z o. o. będzie pełnił(a) rolę Lidera partnerstwa

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-oferta-dla-operatorow-2

KRYTERIA WYBORU PARTNERA

Kryteria dostępu:

Do postępowania i oceny ofert zostaną zakwalifikowane wyłącznie podmioty, które łącznie spełniają następujące wymagania:

 1. Prowadzona działalności potencjalnego partnera jest zgodna z zakresem i celami partnerstwa.
 2. Podmiot nie zalega z opłaceniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 3. Podmiot nie zalega z opłaceniem podatków i opłat wobec Urzędu Skarbowego.
 4. Podmiot nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie m.in.: 1) art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885); 2) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769); 3) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn. zm.).
 5. Podmiot posiada przynajmniej 3 (trzy)-letnie udokumentowane doświadczenie w obszarze komunikacji marketingowej  i wykonał należycie w szczególności:
 • co najmniej jeden projekty z obszaru komunikacji marketingowej,
 1. Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Nie dopuszcza się do udziału w postępowaniu podmiotów wspólnie składających ofertę, tzw. „konsorcjów”.

Kryteria oceny ofert:

 1. Doświadczenie w realizacji projektów z obszaru :
  1. do 1 projektów lub usług - 1 pkt,
  2. od 2 do 5 projektów lub usług - 5 pkt,
  3. 6 i więcej projektów lub usług - 10 pkt.
 2. Posiadanie i wniesienie odpowiedniego wkładu partnera w postaci know-how, potencjału ludzkiego, organizacyjnego i technicznego oraz finansowego niezbędnego do realizacji proponowanych w projekcie działań - od 0 do 20 pkt.
 3. Proponowany rodzaj i zakres merytoryczny działań - w tym działań komunikacji marketingowej - w projekcie - od 0 do 20 pkt. 

 

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

Podmiot ubiegający się o wybór Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”):

 1. „Formularza oferty” - zgodny co do treści  i wymahań ołoszenia.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS, CEIDG) lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji potwierdzający formę organizacyjno–prawną podmiotu, osoby uprawnione do reprezentowania i zasady reprezentacji podmiotu.
 3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że oferent nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne
  i społeczne.
 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków i opłat.
 5. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że żadna z osób reprezentujących podmiot nie była prawomocnie skazana za przestępstwa określone w art. 229 lub art. 230a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
 6. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia wkładu własnego zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych.
 7. Sprawozdanie finansowe za 3 ostatnie lata obrachunkowe.
 8. Inne dokumenty, oświadczenia i informacje wymagane lub mogące mieć znaczenie.

 

 1. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT oraz WYBÓR OFERTY:
 2. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej wg. wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.
 3. Oferta powinna zawierać wszystkie informacje zgodnie z wymaganiami ogłaszającego wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
 4. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/-e do reprezentowania podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu lub na podstawie pełnomocnictwa (oryginał pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty).
 5. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia
  i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć (osobiście lub korespondencyjnie)
w zamkniętej kopercie z oznaczeniem podmiotu oraz opisem: „Oferta
w konkursie na wybór partnera do projektu, na adres ogłaszającego: Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy
Sp. z o.o. Stanowice 29, 66 - 450 Bogdaniec.

 1. Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia nie później niż do dnia 18 stycznia 2021 r.
  w godzinach pracy ogłaszającego konkurs:

Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy
Sp. z o.o. Stanowice 29, 66 - 450 Bogdaniec pon.-pt. w godz. 8:00 - 15:00.

Decyduje data wpływu oferty do ogłaszającego konkurs. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej/ych.
 2. Spośród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spełniała wszystkie wymogi formalne i uzyskała najwyższą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert przyznanych przez członków Komisji Konkursowej.
 3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego i/lub więcej niż jednego Partnera spośród oferentów z najwyższą ilością punktów w kryteriach oceny ofert.
 4. Wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Ogłaszający konkurs zaproponuje zawarcie umowy partnerskiej, która w sposób szczegółowy określi zadania lidera i partnera, zasady zarządzania projektem, sposób przekazywania środków finansowych na realizację zadań oraz innych kluczowych kwestii związanych z realizacją projektu zgodnie z wymaganiami dokumentacji konkursowej.
 5. W sytuacji niewyrażenia zgody na zawarcie umowy na warunkach określonych przez ogłaszającego w propozycji umowy partnerskiej przez wybranego partnera, ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do wyboru partnera spośród pozostałych podmiotów, które złożyły oferty w niniejszym konkursie
  i uzyskały kolejne lokaty na liście rankingowej.
 6. Oferenci, którzy złożą oferty niezwłocznie zostaną powiadomieni o wynikach konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o wynikach konkursu zostanie także opublikowana na stronie internetowej i/lub stronie BIP ogłaszającego konkurs.

           Dane osób do kontaktu w sprawie naboru:

Justyna Kmietowicz Prezes Zarządu

projekty@gotechnology.pl

Gorzowski Ośrodek Technologiczny

Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o.

Stanowice 29, 66-450 Bogdaniec

 

 

 1. PROCEDURA ODWOŁAWCZA:
 2. Od decyzji o wyborze partnera, podmioty, które złożyły ofertę, mają możliwość wniesienia odwołania w terminie 3 dni od dnia publikacji wyniku naboru na stronie internetowej ogłaszającego i/lub przesłania informacji o wynikach konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Decyduje data wpływu odwołania do ogłaszającego konkurs.
 3. Podmiot składa odwołanie w formie pisemnej.
 4. Odwołanie należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie w siedzibie
  i w godzinach pracy ogłaszającego konkurs.
 5. Odwołanie rozpatrzy Komisja Konkursowa. Rozstrzygnięcie odwołania jest ostateczne. O rozstrzygnięciu odwołania wnoszący odwołanie zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. W przypadku uwzględnienia odwołania, jeżeli ten fakt będzie miał wpływ na kształt listy rankingowej wybranych partnerów zostanie ona zmieniona,
  a informacja ta zostanie niezwłocznie przekazana oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz opublikowana na stronie internetowej i/lub stronie BIP ogłaszającego konkurs.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE:
 2. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania zakresu i warunków realizacji projektu, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego
  z oferentów / partnerów oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.

 

Gorzów Wlkp., dnia  27 grudnia 2020 r.

 

Artykuły

Osoby odpowiedzialne

Autor:Admin
Odpowiada:Admin
Wytworzył:Admin
Data ostatniej zmiany:2020-12-28 20:58:55

Archiwum

Data Autor
2020-12-28 20:51 Admin zobacz
2020-12-02 14:44 Admin zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 719