Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grajewie
drukuj

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://grajewopiw.e-bip.org.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grajewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Insepktoratu Weterynarii w Grajewie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-07-31.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-06-16.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Strona internetowa nie posiada aplikacji mobilnej.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Strona została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-06-16.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-06-16.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grajewie, grajewo.piw@wetgiw.gov.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 86 272 39 58 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Konopska 64
19-200 Grajewo

Parking

 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 3 metrów.
 • Parking jest bezpłatny.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Budynek posiada dwa wejścia. Jedno wejście znajduję się za bramą po lewej stronie z boku budynku. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się poręcz. Z przodu budynku, od ulicy znajduje się wejście z poziomu gruntu z podjazdem dla osób poruszających się na wózku.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.

Przestrzeń za wejściem

 • Informacja rozmieszczenia pomieszczeń znajduje się w w holu naprzeciw drzwi wejściowych z poziomu schodów i jest wykonany w kontrastowych kolorach oraz dużymi czcionkami.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się holu przy wejściu , stolik z miejscem siedzącym

Ciągi poziome

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze.
 • Wszystkie korytarze są niedostępne dla osób na wózkach.

Pomieszczenia

 • Pomieszczenia nie są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • Na ścianach są zamontowane poręcze.
 • Pochwyt jest po lewej stronie ustępu.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Aktualny raport z zapewnienia dostępności: https://www.e-bip.org.pl/upload/00499/29489/0374592-69429309.pdf

Osoby odpowiedzialne

Autor:Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grajewie
Odpowiada:Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grajewie
Wytworzył:Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grajewie
Data ostatniej zmiany:2023-06-16 14:53:01

Archiwum

Data Autor
2023-06-16 14:39 Artur Muczyński zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 190