Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół nr 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej
drukuj

Przedmiot działalności

Zespół Szkół nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej


w skład którego wchodzą:

 •     Technikum nr 6 kształcące w zawodach: technik budownictwa,  technik elektronik, technik informatyk, technik urządzeń i systemów energrtyki odnawialnej
 •    Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 wielozawodowa kształcąca w zawodach budowlanych: 
  • Betoniarz
  • Kominiarz
  • Stolarz
  • Murarz
  • Dekarz


realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przepisach wydanych na jej podstawie oraz statucie szkoły, programie wychowawczym i programie profilaktyki obowiązujących w szkole, a w szczególności:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły zawodowej, technikum oraz świadectwa maturalnego,

2) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia,

3) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i w miarę posiadanych środków finansowych,

4) kształtuje umiejętności i nawyki celowego, planowego działania oraz sprawnej oceny efektów swojej pracy,

5) kształtuje umiejętności, które pomogą absolwentom w dokonaniu świadomego wyboru dalszego kształcenia i kreowaniu własnej kariery zawodowej,

6) zapewnia pracownikom i uczniom poszanowanie ich przekonań światopoglądowych i poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej, dąży do kształtowania postaw wzajemnego szacunku, tolerancji i sprawiedliwości,

7) organizuje naukę religii i etyki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8) umożliwia uczniom korzystanie z porad i pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

9) prowadzi zajęcia indywidualne i rewalidacyjno-wyrównawcze według potrzeb i zgodnie z obowiązującymi przepisami,

10) umożliwia uczniom rozwój zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych w miarę posiadanych środków,

11) sprawuje funkcje opiekuńcze w stosunku do uczniów uwzględniając ich wiek, możliwości rozwojowe, potrzeby środowiska, dostosowując je do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny.

Podstawą działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Rudzie Śląskiej są:

 •     Podstawa programowa.
 •     Szkolny zestaw programów nauczania.
 •     Ramowe i szkolne plany nauczania.
 •     Obowiązujące zasady klasyfikowania i promowania uczniów.
 •     Szkolny System Oceniania.
 •     Program Wychowawczy.
 •     Program Profilaktyki.
 •     Program rozwoju szkoły.


Szczegółowe cele i zadania szkoły określa „Program wychowawczy szkoły”.

Osoby odpowiedzialne

Autor:mgr Bronisława Badaj
Odpowiada:mgr inż. Krzysztof Tułaj
Wytworzył:mgr Bronisława Badaj
Data ostatniej zmiany:2023-05-24 08:09:36

Archiwum

Data Autor
2020-05-07 20:02 Anna Gnacy-Gajdzik zobacz
2016-08-09 10:42 Anna Gnacy-Gajdzik zobacz
2016-02-23 20:50 Anna Gnacy-Gajdzik zobacz
2014-08-03 21:22 Anna Gnacy-Gajdzik zobacz
2012-06-28 00:02 Anna Gnacy-Gajdzik zobacz
2011-06-16 16:46 Anna Gnacy-Gajdzik zobacz
2011-06-13 23:04 Anna Gnacy-Gajdzik zobacz
2011-06-13 23:03 Anna Gnacy-Gajdzik zobacz
2011-06-13 13:11 Anna Gnacy-Gajdzik zobacz
2011-06-12 23:43 Anna Gnacy-Gajdzik zobacz
2011-06-03 16:58 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1021