Biuletyn Informacji Publicznej
Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie
drukuj

Organizacja

UCHWAŁA NR XXXIX/310/13

RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

Z dnia  30 października 2013 r.

 W sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mszczonowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 11 ust. 1 i 3, w związku z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r. poz. 642 i 908) uchwala się co następuje:

§ 1. Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mszczonowie nadaje się statut w brzmieniu  ustalonym  w załączniku  do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Traci moc Uchwała XL/298/06 Rady Miejskiej z dnia  31 stycznia 2006 r. w sprawie formy organizacyjnej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie i nadania Statutu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                           Miejskiej W Mszczonowie

                                                                                                 Łukasz Koperski

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/310/13

Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z dnia  30 października 2013 r.

 

 

S T A T U T

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MSZCZONOWIE

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie, zwana dalej Biblioteką działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr poz.594 tekst jednolity).
 2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642 tekst jednolity).
 3. Ustawy z dnia 25 października  1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 tekst jednolity).
 4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 tekst jednolity).
 5. Niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Biblioteka działa pod nazwą: Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie, może używać formy skróconej: MBP w Mszczonowie, swoim zasięgiem obejmuje teren miasta i gminy Mszczonów.
 2. Siedziba Biblioteki mieści się w Mszczonowie, przy ulicy Szkolnej 3.
 3. Biblioteka może prowadzić oddziały, filie i punkty biblioteczne
 4. Biblioteka tworzy sieć biblioteczną gminy, w skład której wchodzi:

- Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie zlokalizowana przy ulicy Szkolnej 3 w Mszczonowie w skład której wchodzą:

a) Dział dla dorosłych z czytelnią

b) Dział dla młodzieży

c) Dział dla dzieci

d) Mediateka

- filia biblioteczna Osuchowie przy ulicy Piekarskiej 2

§ 3

 1. Organizatorem biblioteki jest Gmina Mszczonów.
 2. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do prowadzonego przez organizatora rejestru samorządowych instytucji kultury.
 3. Biblioteka podlega kontroli Rady Miejskiej sprawowanej przez Komisję Rewizyjną  na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach.
 4. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego ul. Koszykowa 26/28.

§ 4

 1. Zbiory Biblioteki ewidencjonowane są w księgach inwentarzowych.
 2. Majątek trwały Biblioteki ewidencjonowany jest w księgach inwentaryzacyjnych.
 3. Biblioteka używa pieczęci podłużnych o pełnym brzmieniu nazwy z adresem siedziby:
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie, ul. Szkolna 3, 96-320 Mszczonów,

NIP 838-10-30-018, tel. (46) 857-13-46

 • Biblioteka Publiczna w Osuchowie filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie ul. Piekarska 2 96-323 Osuchów tel.: (46) 816-66-54
 1. Do ewidencji książek używa się pieczęci okrągłej zawierającej w otoku nazwę Biblioteki:
 • w otoku: Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie
 • w otoku: Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie w środku: Filia w Osuchowie

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 5

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych społeczności lokalnej, upowszechnianiu wiedzy, nauki oraz rozwojowi kultury.

§ 6

 1. Do zadań Biblioteki należy:

a)      gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

b)      udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży oraz ludzi chorych i niepełnosprawnych,

c)      prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,

d)      popularyzacja książki i czytelnictwa,

e)      udostępnianie bezpłatnego dostępu do Internetu,

f)       współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,

g)      doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,

2. Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska Gminy Mszczonów.

ROZDZIAŁ III

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 7

 1. Dyrektor kieruje Biblioteką i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu pracodawcy.
 1. Dyrektor ustala strukturę zatrudnienia, regulamin organizacyjny oraz inne regulaminy obowiązujące w Bibliotece.
 2. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Biblioteki po  zasięgnięciu  opinii  organizatora  oraz  działających  w Bibliotece  organizacji  związkowych  i stowarzyszeń twórców.
 3. Dyrektor jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Biblioteki.
 4. Dyrektor kieruje Biblioteką zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Dyrektor jest odpowiedzialny za planowanie, realizację i wykonanie budżetu Biblioteki.

§ 8

 1. Kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki można wyłonić w drodze konkursu.
 2. Zasady przeprowadzania konkursu określa Organizator – Burmistrz Mszczonowa.
 3. Dyrektora Biblioteki powołuje Burmistrz Mszczonowa na okres od 3 do 7 lat.
 1. Dyrektora Biblioteki odwołuje Burmistrz Mszczonowa
 2. Powołanie i odwołanie dyrektora biblioteki odbywa się na zasadach określonych w Ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 9

 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracji oraz obsługi. W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z jej działalnością.
 2. Dyrektor i pracownicy bibliotek powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.
 3. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określone są na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.
 4. Wynagrodzenie dla dyrektora ustala Burmistrz Mszczonowa.
 5. Burmistrz wykonuje wobec Dyrektora czynności w zakresie prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

§ 10

Organizator zapewnia warunki działania i rozwoju, a w szczególności lokal i wyposażenie odpowiadające zadaniom Biblioteki.

ROZDZIAŁ IV

MAJĄTEK I FINANSE

                                                                                § 11

 1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania
 2. Biblioteka sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885, tekst jednolity), będące podstawą gospodarki finansowej biblioteki, po zatwierdzeniu przez Dyrektora.

§ 12

Biblioteka jest finansowana ze środków przydzielonych z budżetu gminy, z dotacji celowych, z dochodów własnych, spadków, zapisów, darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 13

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy o finansach publicznych.

§ 14

Biblioteka może pobierać opłaty :

- za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne

- za wypożyczanie materiałów audiowizualnych i wartościowe materiały biblioteczne w formie kaucji zwrotnej;

- za niezwrócone w terminie wypożyczone zbiory biblioteczne

Wysokość opłat za takie za usługi, wysokość kaucji i opłat za niezwrócone w terminie zbiory określa Regulamin korzystania z materiałów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie.

§ 15

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy ustalony i zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

§ 16

Dyrektor składa 2 razy w roku sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Biblioteki Burmistrzowi Mszczonowa oraz Radzie Miejskiej.:

a)      za pierwsze półrocze działalności – w terminie do 31 lipca roku bieżącego,

b)      za cały rok działalności – do 31 stycznia roku następnego.

Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonaniu zadań, o których mowa w § 6, w okresie objętym sprawozdawczością.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

 1. Zmiany statutu mogą być dokonywane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w trybie właściwym dla jego ustalenia.

 

 

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Karolina Chrościcka
Odpowiada:Anna Czarnecka
Wytworzył:Łukasz Krzysztof Załęski
Data ostatniej zmiany:2020-12-29 12:23:04

Archiwum

Data Autor
2020-03-20 12:05 Karolina Chrościcka zobacz
2018-06-08 10:54 Łukasz Krzysztof Załęski zobacz
2014-05-17 15:56 Łukasz Krzysztof Załęski zobacz
2014-05-17 15:54 Łukasz Krzysztof Załęski zobacz
2013-04-12 11:56 Łukasz Krzysztof Załęski zobacz
2013-04-12 11:43 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1235