Biuletyn Informacji Publicznej
Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie
drukuj

RODO

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 

 • Administratorem Państwa danych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie, ul. Szkolna 3, 96-320 Mszczonów, telefon: 46 857-13-46, 46 816-66-54 (filia), e-mail: wypozyczalnia@biblioteka.mszczonow.pl
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu korzystania z oferty biblioteki,  gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
  W przypadku dobrowolnego udostępniania przez Państwa danych osobowych innych niż wynikające z obowiązku prawnego, podstawę legalizującą ich przetwarzanie stanowi wyrażona zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udostępnione dobrowolnie dane będą przetwarzane w celu korzystania z oferty biblioteki.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
  w tym przepisów archiwalnych. Natomiast z przypadku danych podanych dobrowolnie – co do zasady do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. 
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 • Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody
  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
  • Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.
  • Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Należy zwięźle ująć i uzupełnić cel przetwarzania danych.

 

Należy wskazać ustawę szczegółową stanowiącą podstawę prawną przetwarzania danych

 

Należy usunąć w przypadku gdy nie zamierzają Państwo pobierać jakichkolwiek danych podawanych przez interesantów dobrowolnie (tj. innych danych niż wymaganych na podstawie przepisów prawa).

 

Zgodnie z decyzją Prezesa UODO z dnia 06.04 2019 r. sygn  ZSPU.421.2.2018 należy wskazać konkretnie ilość lat, przez które Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych (co jak wskazuje UODO powinno również wynikać z Rejestru czynności przetwarzania, uzupełnionego na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 Nr 14 poz. 67)).

 

Należy usunąć w przypadku gdy nie zamierzacie Państwo pobierać jakichkolwiek danych podawanych przez interesantów dobrowolnie (tj. innych danych niż wymaganych na podstawie przepisów prawa).

 

Każdorazowo należy rozważyć powyższą kwestię ponieważ, gdyby przekazywanie miało zastosowanie należy poinformować o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz informację o sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.

 

Należy usunąć w przypadku gdy nie zamierzacie Państwo pobierać jakichkolwiek danych podawanych przez interesantów dobrowolnie (tj. innych danych niż wymaganych na podstawie przepisów prawa).

 

Zgodnie z decyzją Prezesa UODO z dnia 06.04 2019 r. sygn  ZSPU.421.2.2018 należy wskazać konkretnych odbiorców danych tzn. nazwę podmiotu z którym zawarto umowę powierzenia np. jeśli dane te są przetwarzane w systemie informatycznym, to należy podać nazwę podmiotu informatycznego, który serwisuje niniejszy system i może mieć wgląd w powyższe dane.

 

W przypadku gdy wskazanie odbiorców  poprzez podanie nazwy/firmy jest utrudnione i pozbawiałoby klauzulę czytelności, należy wskazać przynajmniej kategorie odbiorców np. w sposób następujący:

 

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych usługodawcom wykonujących usługi serwisu systemów informatycznych oraz usługodawcom z zakresu księgowości oraz doradztwa prawnego, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Karolina Karasińska
Odpowiada:Anna Czarnecka
Wytworzył:Karolina Karasińska
Data ostatniej zmiany:2022-10-21 10:38:15

Archiwum

Data Autor
2022-10-21 10:35 Karolina Karasińska zobacz
2020-12-29 12:22 Karolina Chrościcka zobacz
2020-09-24 12:34 Karolina Chrościcka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 400