Biuletyn Informacji Publicznej
Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie
drukuj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie.

 

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • - filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • - zdjęcia nie posiadają opisów meta,
 • - część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia

 • - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • - filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-02-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Czarnecka.
 • E-mail: dyrektor@biblioteka.mszczonow.pl
 • Telefon: 468571346

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800676676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1.Budynek: Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie ul. Szkolna 3, 96-320 Mszczonów.

 • Do budynku prowadzi główne wejście od strony ul. Szkolnej.
 • Wejście główne nie ma progu.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku brak oznaczeń brajla.
 • Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.
 1. Budynek: Biblioteka w Osuchowie ul.Piekarska 2, 96-323 Osuchów – filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie ul. Szkolna 3, 96-320 Mszczonów.
 • Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Piekarskiej.
 • Do wejścia prowadzą schody i platforma schodowa (zlokalizowana na schodach).
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Budynek ma dostęp dla osób na wózkach.
 • Biblioteka znajduje się na parterze.
 • W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • Do pomieszczenia biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Raport GUS dostępność

Osoby odpowiedzialne

Autor:Karolina Chrościcka
Odpowiada:Anna Czarnecka
Wytworzył:Karolina Chrościcka
Data ostatniej zmiany:2024-02-20 12:14:38

Archiwum

Data Autor
2023-02-01 13:54 Karolina Chrościcka zobacz
2021-03-15 13:03 Karolina Chrościcka zobacz
2020-09-24 12:48 Karolina Chrościcka zobacz
2016-05-18 13:47 Łukasz Krzysztof Załęski zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1720