Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
drukuj

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W

PIENIĘŻNIE

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieniężnie zwany dalej „regulaminem” określa szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka, zakres czynności na poszczególnych stanowiskach pracy oraz szczegółowy zakres zadań, uprawnień i obowiązków pracowników w nim zatrudnionych.

§2

1.            Zakres działania Ośrodka określa Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Pieniężnie.

2.            Organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa Regulamin Pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieniężnie.

3.            Wymagania kwalifikacyjne pracowników oraz warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą ustala Regulamin Wynagradzania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieniężnie.

Rozdział II

Struktura organizacyjna Ośrodka.

§3

1.            W skład Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwanego dalej „Ośrodkiem” wchodzą niżej wymienione samodzielne stanowiska pracy:

1)            Kierownik,

2)            Z-ca Kierownika

3)            Główny księgowy,

4)            Specjalista pracy socjalnej

5)            Pracownik socjalny; 2 etaty,

6)            Starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

7)            Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

8)            Inspektor ds. rozliczeń finansowych

9)            Opiekunka

 

§4

Kierownik Ośrodka w miarę uzasadnionych potrzeb i możliwości finansowych tworzy inne stanowiska pracy.

Rozdział III

Zasady organizacji pracy.

§5

W Ośrodku obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa, zgodnie z którą każdy pracownik podlega bezpośrednio Kierownikowi, od którego otrzymuje polecenia służbowe i przed którym jest odpowiedzialny za wykonanie powierzonych mu zadań. Podczas nieobecności Kierownika funkcję tę sprawuje zastępca Kierownika.

§ 6

Kierownik ustala zakres czynności na poszczególnych stanowiskach pracy i indywidualne zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników.

§7

Pracownicy zobowiązani są do współpracy i współdziałania w celu realizacji zadań, w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

§8

Na okres nieobecności w pracy pracowników, ich zastępców wyznacza Kierownik.

Rozdział IV

Zasady załatwiania spraw i podpisywania pism.

§ 10

1.            Pracownicy są odpowiedzialni za merytoryczne załatwienie sprawy, zgodność z interesem Ośrodka i interesem społecznym oraz obowiązującymi przepisami.

2.            Pracownicy odpowiadają za właściwą, prawidłową i terminową realizację zadań określonych w zakresie obowiązków.

3.            Przy załatwianiu indywidualnych spraw klientów Ośrodka pracownicy

zobowiązani są do:

□             udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśnieniu treści obowiązujących przepisów,

□             informowania zainteresowanych o stanie załatwienia sprawy,

□             powiadomienia o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy.

§ 11

1.            Wszelka korespondencja zewnętrzna Ośrodka jest rejestrowana w dzienniku korespondencji.

 

2.            Pisma wychodzące na zewnątrz są podpisywane przez Kierownika Ośrodka bądź jego zastępcę.

3.            Decyzje administracyjne są wydawane na podstawie upoważnień określonych w przepisach szczegółowych.

4.            Umowy, w wyniku których powstają zobowiązania pieniężne wymagają podpisu dwóch osób - Kierownika i Głównego księgowego.

5.            Do podpisu wyłącznie przez Kierownika Ośrodka zastrzeżone są następujące dokumenty:

a)            zarządzenia wewnętrzne,

b)           decyzje w sprawach osobowych wszystkich pracowników,

c)            sprawozdania finansowe OPS,

d)           inne sprawozdania, na których wymagany jest podpis Kierownika,

e)           dokumenty o charakterze zasadniczym dla działalności Ośrodka,

f)            inne dokumenty określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

W czasie nieobecności Kierownika lub w innych uzasadnionych przypadkach dokumenty wymienione w punktach: c), d) i f) - podpisuje zastępca Kierownika.

Rozdział V

Zakres wspólnych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności

pracowników.

§12

Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieniężnie w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań działają na podstawie i w granicach prawa i obowiązani są do jego ścisłego przestrzegania.

§13

Do podstawowych obowiązków wszystkich pracowników należy:

1)            wykonywanie obowiązków służbowych zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy społecznej, ochrony danych osobowych oraz innych przepisów prawa dotyczących czynności wykonywanych na stanowisku pracy;

2)            przestrzeganie Regulaminu pracy Ośrodka, porządku i dyscypliny pracy;

3)            rzetelność i terminowość realizacji powierzonych zadań;

4)            przestrzeganie tajemnicy służbowej;

5)            zabezpieczanie akt, dokumentów służbowych i pieczątek;

6)            przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

7)            ochrona mienia Ośrodka;

8)            doskonalenie własnych umiejętności, stałe uzupełnianie wiedzy w celu należytego wykonywania obowiązków i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9)            informowanie przełożonego o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach wynikających z wykonywanych zadań;

10)         wykazywanie właściwego stosunku do klientów Ośrodka Pomocy Społecznej, przełożonych i współpracowników;

 

11)         godne zachowywanie się w pracy i poza nią.

§14

Do podstawowych uprawnień wszystkich pracowników należy;

1)            kontaktowanie się z innymi pracownikami w sprawach objętych zakresem zadań;

2)            odwoływanie się od decyzji i poleceń przełożonego jeżeli są one sprzeczne z aktualnymi przepisami lub interesem Ośrodka;

3)            informowanie przełożonego o trudnościach uniemożliwiających wykonanie zadań lub poleceń służbowych;

4)            pozostałe uprawnienia wynikają z Kodeksu pracy i Regulaminu pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieniężnie.

§15

Pracownicy są odpowiedzialni w szczególności za:

1)            inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań;

2)            opracowanie prognoz, analiz oraz sprawozdam w zakresie prowadzonych spraw;

3)            współudział w opracowywaniu projektu budżetu w części dotyczącej działania swojego stanowiska pracy;

4)            terminowe wykonywanie zadań i ścisłe przestrzeganie przepisów wynikających z ustaw: Kodeks Postępowania Administracyjnego, o ochronie danych osobowych, ochronie informacji niejawnych, o dostępie do informacji publicznej i innych realizowanych na poszczególnych stanowiskach pracy;

5)            kompletowanie i aktualizowanie aktów prawnych dotyczących wykonywanych czynności.

Rozdział VI Zakres obowiązków i odpowiedzialności Kierownika Ośrodka, Zastępcy Kierownika i Głównego Księgowego, Zakres obowiązków i odpowiedzialności Kierownika Ośrodka.

§16

Do podstawowych obowiązków i odpowiedzialności Kierownika Ośrodka należy w szczególności:

1)            zarządzanie, nadzorowanie i kierowanie pracą Ośrodka i podległych pracowników.

2)            nadzorowanie realizacji zadań określonych w Statucie Ośrodka;

3)            zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Ośrodku;

4)            dokonywanie wszelkich czynności prawnych związanych z prowadzeniem jednostki w granicach zwykłego zarządu;

 

5)            wykonywanie uprawnień pracodawcy wobec pracowników Ośrodka i dokonywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy za Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który jest pracodawcą zatrudnionych w nim pracowników;

6)            wydawanie zarządzeń wewnętrznych, instrukcji i poleceń służbowych w sprawach dotyczących pracy i funkcjonowania Ośrodka;

7)            zarządzanie mieniem Ośrodka;

8)            reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz;

9)            planowanie pracy podległych pracowników, przydzielanie zadań i koordynowanie realizacji zadań przez pracowników oraz stałe doskonalenie metod pracy;

10)         prowadzenie kontroli wewnętrznej;

11)         dokonywanie okresowych ocen pracowników;

12)         organizowanie szkoleń i narad jako elementu podnoszenia kwalifikacji zawodowej podległych pracowników;

13)         wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zgodnie z delegacjami ustawowymi oraz upoważnieniami Burmistrza Pieniężna;

14)         zatwierdzanie pod względem merytorycznym dokumentów finansowo - księgowych: faktur i rachunków, czeków gotówkowych, wniosków o zaliczkę, rozliczenia zaliczek, delegacji, list płac, raportów kasowych i innych;

15)         zatwierdzanie do wypłaty dokumentów finansowo -- księgowych;

16)         nadzorowanie realizacji budżetu oraz prowadzenia rachunkowości przy uwzględnieniu przepisów ustawy o rachunkowości i finansach publicznych;

17)         nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych w Ośrodku;

18)         nadzorowanie realizacji zamówień publicznych w Ośrodku zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych;

19)         zabezpieczanie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

20)         przygotowywanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Radę Miejską w Pieniężnie oraz Burmistrza Pieniężna, dotyczących funkcjonowania i realizacji zadań Ośrodka;

21)         składanie Radzie Miejskiej w Pieniężnie corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz innych realizowanych zadań.

Zakres obowiązków i odpowiedzialności Zastępcy Kierownika Ośrodka,

§17

Do podstawowych obowiązków i odpowiedzialności Zastępcy Kierownika Ośrodka należy w szczególności:

1)            wspieranie działalności Kierownika ośrodka

2)            wykonywanie zadań powierzonych przez Kierownika

3)            współpraca przy opracowywaniu planów Ośrodka i ich realizacji

4)            nadzorowanie prawidłowości i terminowości wykonywania zadań przez pracowników Ośrodka

5)            przygotowanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Radę Miejską w Pieniężnie oraz Burmistrza Pieniężna, dotyczących funkcjonowania i realizacji zadań Ośrodka;

6)            badanie potrzeb pracowników ośrodka w zakresie szkoleń i podnoszenia kwalifikacji

7)            rejestrowanie i rozdysponowanie pomiędzy właściwych pracowników ośrodka pism przychodzących

8)            przygotowywanie umów dotyczących wykonania usług związanych z realizacją projektu systemowego

9)            współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach realizowanego projektu systemowego

10)         śledzenie na bieżąco zmieniających się przepisów dotyczących pomocy

11)         angażowanie się w pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację działań wspierających funkcjonowanie ośrodka

12)         koordynowanie poradnictwa prawnego prowadzonego w Ośrodku w zależności od zgłaszanych potrzeb

13)         wykonywanie obowiązków Kierownika podczas jego nieobecności

Zakres obowiązków i odpowiedzialności Głównego księgowego Ośrodka.

§18

Do podstawowych obowiązków i odpowiedzialności Głównego księgowego

1)       rachunkowości finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych,

2)      Przestrzeganie prawidłowości wykonania budżetu

3)            sporządzanie list płac pracowników Ośrodka oraz zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich.

4)            sporządzanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań

5)            prowadzenie ewidencji gospodarki materiałowej, ewidencji środków trwałych, druków ścisłego zarachowania.

6)            coroczne przygotowanie i rozliczenie inwentaryzacji,

7)            prowadzenie ewidencji i oznakowań składników majątkowych

8)            przestrzeganie obowiązujących przepisów zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych

9)            ustalanie i opłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne od pracowników

10)         przestrzeganie zapisów ustawy o zamówieniach publicznych.

 

11)         przestrzeganie tajemnicy służbowej zgodnie z ustawą o

12)         pomocy społecznej i ustawą o ochronie danych osobowych.

13)         wykonywanie innych poleceń służbowych Kierownika Ośrodka.

Rozdział VII

Zakres czynności na poszczególnych stanowiskach pracy.

Zakres czynności specjalisty pracy socjalnej oraz pracownika socjalnego

§19

Do zadań specjalisty pracy socjalnej oraz pracownika socjalnego należy w szczególności:

1)            bezwzględne przestrzeganie zapisów ustawy o pomocy społecznej oraz , zasad przeprowadzania wywiadów środowiskowych określonych w

rozporządzeniu a w szczególności do:

1)            zachowania terminowości zgodnie z w/w rozporządzeniem i Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

2)            wnikliwego prowadzenia wywiadów

3)            przeprowadzania wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc.

2)            bezwzględnego przestrzegania spraw:

1)            rejestrowania wszystkich osób występujących o pomoc,

2)            rzetelnego prowadzenia rejestrów,

3)            przyjmowania do protokołu ustnych zgłoszeń klientów o pomoc,

4)            dokumentowania prowadzonej pracy socjalnej.

5)            przygotowywanie decyzji zgodnie z SI POMOST

3)            udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań

4)            pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

5)            udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

6)            pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

7)            współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych łagodzenie skutków ubóstwa

8)            zastępstwo w czasie urlopowania pracownika

§ 20

Specjalista pracy socjalnej oraz pracownik socjalny realizuje zadania poprzez:

1)            przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, rozpoznawanie i ustalanie potrzeb klientów oraz proponowanie optymalnej pomocy społecznej z uwzględnieniem możliwości Ośrodka;

2)            zawieranie kontraktów z klientami Ośrodka, bieżące monitorowanie realizacji kontraktów oraz egzekwowanie zawartych ustaleń;

3)            terminowe informowanie Głównego księgowego o konieczności zgłoszenia lub wyrejestrowania świadczeniobiorców do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia społecznego;

4)            wprowadzanie danych z wywiadów środowiskowych oraz innych informacji do programu komputerowego, obsługującego świadczenia z pomocy społecznej;

5)            opracowanie planu potrzeb w zakresie pomocy społecznej;

6)            kompletowanie wniosków o umieszczenie klientów w Domach Pomocy Społecznej;

7)            kompletowanie i przesyłanie wniosków dla klientów Ośrodka do Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności;

8)            współpracę z placówkami służby zdrowia, placówkami oświaty, pedagogiem szkolnym, innymi jednostkami pomocy społecznej, Gminną Komisją do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorami sądowymi i społecznymi, policją, strażą miejską i organizacjami pozarządowymi w zakresie niezbędnym do realizacji zadań;

9)            prowadzenie wszelkiej niezbędnej na stanowisku pracy dokumentacji oraz akt klientów OPS;

10)         prowadzenie dokumentacji pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi oraz zaleceniami Kierownika OPS;

11)         wykonywanie innych poleceń służbowych Kierownika Ośrodka.

§21

Przy wykonywaniu zadań specjalista pracy socjalnej oraz pracownik socjalny jest obowiązany:

1)            kierować się zasadami etyki zawodowej;

2)            kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia;

3)            przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę;

4)            udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy;

5)            zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny;

6)            bieżąco aktualizować wiedzę, zaznajamiać się z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku pracy.

 

Zakres czynności starszego Inspektora oraz inspektora do spraw świadczeń

rodzinnych i alimentacyjnych.

§ 22

Do zadań inspektorów ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych należy realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów a w szczególności:

1)            obsługa finansowa i merytoryczna spraw związanych z przyjmowaniem wniosków i wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych.

2)            obsługa programu komputerowego dot. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

3)            przyjmowanie wniosków i ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

4)            udzielanie informacji dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

5)            wprowadzanie do systemów informatycznych danych niezbędnych do wydawania decyzji w sprawach ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia dłużników alimentacyjnych;

6)            prowadzenie postępowania, w tym administracyjnego w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz wobec dłużników alimentacyjnych;

7)            przygotowywanie projektów decyzji, postanowień oraz wszelkich innych pism w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia dłużników alimentacyjnych;

8)            sporządzanie list wypłat świadczeń rodzinnych (w tym należnych składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i ubezpieczenie zdrowotne) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

9)            prowadzenie dokumentacji w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz działań podejmowanych wobec dłużników' alimentacyjnych;

10)         terminowe informowanie Głównego księgowego o konieczności zgłoszenia lub wyrejestrowania świadczeniobiorców do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia społecznego;

II)           prowadzenie rejestru wykorzystania środków na świadczenia rodzimie oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego a także analizowanie wykorzystania środków oraz comiesięczne uzgodnienie realizacji planu z Głównym księgowym;

12)         prowadzenie rejestru dłużników alimentacyjnych wraz z kwotami ich zadłużeń oraz należnych odsetek w rozbiciu procentowym dla budżetu państwa oraz budżetów organów właściwych wierzyciela i dłużnika;

 

13)         ewidencjonowanie i rozliczanie kwot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną, świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

14)         współpraca z Głównym księgowym w zakresie niezbędnym do wystawienia upomnienia i tytułu wykonawczego w przypadku niedotrzymania terminu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych i osób, które nienależnie pobrały świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego;

15)         prowadzenie ewidencji zaangażowania środków budżetowych do wydatków roku bieżącego w zakresie realizowanych świadczeń;

16)         współpraca z innymi ośrodkami pomocy społecznej, sądami, urzędami, instytucjami i organami prowadzącymi postępowanie egzekucyjne wobec dłużników alimentacyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na stanowisku pracy;

17)         terminowe przygotowywanie i wysyłanie sprawozdań, w tym także w formie elektronicznej w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych;

18)         bieżąca aktualizacja wiedzy, zaznajamianie się z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku pracy;

19)         wykonywanie innych poleceń służbowych Kierownika Ośrodka.

Zakres czynności inspektora ds. rozliczeń finansowych

§23

Do zadań inspektora ds. rozliczeń finansowych należy w szczególności:

1)            obsługa, finansowa kasy, wypłata świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych,

2)            dokonywanie przelewów systemem elektronicznym,

3)            prowadzenie ewidencji wynagrodzeń,

4)            prowadzenie i rozliczanie usług opiekuńczych,

5)            sporządzanie list wypłat zasiłków i świadczeń,

6)            zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób i ich rodzin,

7)            ustalanie i opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne od osób pobierających zasiłki i świadczenia,

8)            generowanie informacji o odprowadzonych składkach emerytalno-rentowych i zdrowotnych,

9)            obsługa systemów informatycznych i generowanie sprawozdań,

10)         odpowiedzialność za ochronę danych osobowych przed niepowołanych dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem.

11)         dbanie o powierzone mienie Ośrodka.

12)         wykonywanie innych poleceń służbowych Kierownika Ośrodka.

 

Rozdział VIII

Zasady obsługi interesantów.

§ 24

Ośrodek jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Rozdział IX

Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,

§25

1.            W sprawach skarg i wniosków interesantów przyjmuje Kierownik w poniedziałki i środy w godzinach od 10:00 do 15:30.

2.            Kierownik prowadzi rejestr skarg i wniosków wpływających do Ośrodka.

3.            Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy szczegółowe.

Rozdział X Organizacja działalności kontrolnej.

§26

System kontroli w Ośrodku obejmuje kontrolę zewnętrzną i wewnętrzną.

§27

Kontrola zewnętrzna prowadzona jest przez służby do tego powołane na podstawie przepisów szczególnych.

§ 28

1. Kontrolę wewnętrzną w Ośrodku sprawuje:

-              Główny księgowy Ośrodka w sprawach finansowo - księgowych, w zakresie określonym przepisami szczególnymi, tj. ustawą o rachunkowości i ustawą o finansach publicznych;

-              Kierownik Ośrodka - we wszystkich pozostałych sprawach.

Kierownik pełni również nadzór nad pracą Głównego księgowego oraz nad prawidłowością operacji finansowo - księgowych a także nad całokształtem opiekuńczej pomocy usługowej Ośrodka na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

 

Rozdział XI

Postanowienia końcowe*

§29

Sprawy nieuregulowane Regulaminem dotyczące funkcjonowania Ośrodka

ustala Kierownik w formie zarządzeń.

§30

Zgodnie ze Statutem Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieniężnie Regulamin organizacyjny podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Pieniężna.

§31

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego wprowadzenia.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Dorota Hołownia
Odpowiada:Dorota Hołownia
Wytworzył:Dorota Hołownia
Data ostatniej zmiany:2013-04-05 11:27:26

Archiwum

Data Autor
2013-04-05 09:22 Łukasz Żarnowski zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3051